Skip links

15 december 2021

Woonvisie 2021-2030 vastgesteld

Op dinsdag 14 december vergaderde de gemeenteraad over de Woonvisie 2021-2030. De woonvisie beschrijft wat we met ons woningbouwprogramma willen bereiken en wat voor soort huizen daarbij passen. Het gaat dus over het soort huizen, de doelgroepen en wat men wil bereiken op gebied van sociale huur, koop en vrije sector huur. Het is de sociale kant van hoe wij de ruimte invullen: betaalbare woningen, voor jongeren en senioren, doorstroming stimuleren, rekeninghouden met WMO-voorzieningen en een duurzame leefomgeving.

De woonvisie 2021-2030 zegt niets over de locaties, de bouwhoogtes of het aantal huizen per vierkante kilometer. Dit soort kaders worden beslist in een nieuwe ruimtelijke visie. De woonvisie paste al langere tijd niet meer bij de woningmarkt. De gemaakte keuzes worden goed onderbouwd en de visie om meer verschillende woningen toe te voegen om mensen tot doorstroming te verleiden onderschrijven wij.

Huurders

De woonvisie 2021-2030 is ook de basis voor gesprekken met de woningcorporatie en de huurdersvertegenwoordigingen. Het is daarom goed gebruik dat huurders uitgebreid de kans krijgen om mee te denken over een woonvisie. Dat kon in 2015 niet, omdat er toen geen huurdersorganisatie was, maar ook nu kon het om dezelfde reden niet. En dat terwijl de GroenLinks-wethouder nog duidelijk had toegezegd de huurders te betrekken.

Zij had nadrukkelijk de bewonerscommissies kunnen aanschrijven of een speciale huurdersavond kunnen organiseren met Viveste. Er waren allerlei manieren om huurders te bereiken en toch heeft wethouder De Groot erop gegokt dat huurders zich ook wel op zouden geven voor de gewone inspreekavonden.

Uitvoering visie

Inhoudelijk is de woonvisie desondanks een hele verbetering in vergelijking met wat het was. Veel van wat er in eerdere jaren met de huurdersvertegenwoordiging en woningcorporatie Viveste is afgesproken, staat in deze visie. Veel van die afspraken uit het verleden zijn niet nagekomen. Zowel Viveste als de gemeente Houten beschikten eerder niet over de capaciteit om die afspraken na te komen.

Aan die capaciteit is niets veranderd met deze visie. Het is dus de vraag of de afdeling die deze visie moet uitvoeren wel over voldoende capaciteit gaat beschikken. Houten Anders! is bereid om deze capaciteit in de nieuwe raadsperiode vrij te maken als dit college dat niet doet. Wij hebben daarom ingestemd met de woonvisie. 

Betoog in de raad

In de gemeenteraad heeft Wayne Wilson ons standpunt over de woonvisie 2021-2030 op de volgende manier verwoord:

Geachte voorzitter, raadsleden, betrokkenen en belangstellenden,

De woonvisie bepaalt in grote lijnen hoe wij om zullen gaan met onze ouderen, onze jongeren, de allerarmsten, de allerrijksten en elke woningzoekende in Houten. Het bepaalt de relatie met de huurders en de verhuurder voor de komende 9 jaar. Het geeft richting aan de prestatieafspraken. Niet voor niets hebben wij het college nadrukkelijk gevraagd toe te zeggen de huurders te betrekken bij deze woonvisie. Het wekt irritatie bij de fractie dat het college de huurders niet actief heeft benaderd. De betrokkenheid van huurders werd aan het toeval overgelaten.

Toeval of niet, voorzitter, het gemis van betrokken huurders, is zichtbaar in de visie. Viveste geeft op pagina 83/84 als input: Senioren zijn er vaak niet van op de hoogte dat de huurtoeslag meegroeit bij een hogere huur. Deze zin is letterlijk terug te vinden op pagina 70. En dat is niet altijd waar. Huurders weten dat. Het maakt uit of je gepensioneerd bent en hoeveel huur je gaat betalen, terwijl we in het document al vanaf 55 jaar spreken over senioren. We willen de analyse daarom verbeteren en komen met een redelijk technisch amendement, voorzitter.

Het amendement is wat ons betreft ook een statement. Door ons enkel te baseren op de informatie die we toevallig krijgen van de gebruikelijke partijen, verliezen we kwaliteit. Het college stelt zich richting huurders vaker formeler op dan nodig. Huurders zijn toevallig niet alleen de zorg van Viveste, huurders zijn uw inwoners, onze inwoners, en u had hen best actiever mogen betrekken.   

In een antwoord op mevrouw Van Rees leek het college te zeggen dat meer sociale huurwoningen niet nodig zijn volgens de woningbehoefteonderzoeken van Companen én dat er bovendien geen solide businesscase zou ontstaan als we meer sociale huurwoningen zouden toevoegen. Toch werkt ook onze gemeente toe naar een sociale huurwoningvoorraad van 30%.

Houten Anders! staat vierkant achter die ambitie, al gaat het binnen deze woonvisie nog niet lukken. Het is niet realistisch. Onze fractie zou graag willen weten hoe realistisch onze ambitie van 30 procent is. Het moet volgens ons niet afhangen van een businesscase, het moet voldoen aan een behoefte. En als die behoefte er niet is en nooit zal zijn, dan is onze ambitie van 30 procent betekenisloos. Wij dienen daarom een motie in, voorzitter.

Onduidelijk blijft hoeveel geld er nodig is voor de uitvoering van deze visie en wat garandeert dat deze visie wél tot uitvoering komt. Een zorgelijk gegeven. Wij steunen de moties en amendementen die op dat punt duidelijkheid verschaffen. Wij zullen instemmen met de woonvisie, omdat deze wat ons betreft inhoudelijk de juiste punten benoemt en de input van betrokken inwoners toevallig op een acceptabele wijze heeft meegenomen.

Nu wordt het tijd om de schouders eronder te zetten en onze inwoners actief te betrekken bij de uitvoering van deze visie. Houten zit vol mensen die actief betrokken willen zijn en zeker bij dit onderwerp. Toeval bestaat niet, voorzitter, want Houten is uniek en dat maakt Houten Anders!    

Reactie

In de Woonvisie staat genoemd dat onze regio streeft naar 30 procent sociale huurwoningen per gemeente. Dat wil zeggen dat in totaal 30 procent van alle huizen in Houten ‘sociale huurwoning’ zou moeten zijn in de toekomst. Om dat te bereiken zijn meer dan 2500 nieuwe sociale huurwoningen nodig, maar daar is de komende 20 jaar geen behoefte aan én het levert volgens de wethouder een onrendabele businesscase op. Dat wil zeggen dat het streven naar zoveel sociale huurwoningen onwenselijk en onbetaalbaar is.

Tijdens de raadsvergadering gaf de wethouder aan deze ambitie ook onrealistisch te vinden, omdat er bij de bouw van Houten-Zuid verkeerde keuzes zijn gemaakt. Desondanks omarmde zij onze motie niet, die vroeg om een onderzoek waarmee kon worden gezocht naar oplossingen voor deze onrealistische ambitie. Op dat moment werd duidelijk dat PvdA, ITH en Houten Anders! de enige partijen in de gemeenteraad zijn, die de regionale ambitie van 30 procent sociale huur in de woningvoorraad serieus nemen.

Stemgedrag

Houten Anders! stemde VOOR het raadsvoorstel.

Meer informatie

Raadsagenda, raadsvoorstel, moties en amendementen

Videoverslag van de raadsvergadering

Woonvisie 2021 – 2030

Amendement 2021-200: Correcte informatie over huurtoeslagen

Motie 2021-202: Huurwoningvoorraad van 30 procent

Volg ons