Wonen

Ruimtelijke ontwikkeling

De grote uitdaging voor de komende 10 jaar zit voornamelijk in de veranderende bevolkingssamenstelling en mobiliteit. Houten zal overduidelijk een vergrijzing doormaken. De realisering van Houten Zuid heeft veel jonge gezinnen aangetrokken. Over niet al te lange tijd zal er een generatie jongeren zijn die behoefte heeft aan een eigen woning. Dit komt bovenop de huidige groep jeugdige woningzoekenden. Het grootste gedeelte van de jeugd geeft aan dat zij, als het kan, graag in Houten willen blijven wonen. We lopen tegen het feit aan dat er te weinig sociale huurwoningen (tot €750,-) zijn.  Daarbij is er geen doorstroming omdat de vrije sector vrijwel geen aanbod heeft onder de €1000,-. Viveste moet een groot deel van de woningvoorraad van de hand doen omdat de woningen eigenlijk veel te duur zijn voor hun doel.

Ook is er een tekort aan goedkope koopwoningen in Houten <250.000;.  Bij nieuwbouw, maar ook bij grootschalige renovatie, moeten we gaan voor gasloze woningen.

Houten-Noord is een prima woonmilieu (ruim en groen opgezet, redelijke tuinen), maar het mogelijk opknappen van buurten/woningen kunnen we combineren met de verduurzaming van de woningen.

Om in Houten een evenwichtige leeftijdsopbouw krijgen, willen wij veel aandacht geven aan deze verschillende typen inwoners. Gezinnen met kinderen zijn bij de opbouw van Houten duidelijk de focus geweest. Daarom zal er nu nu buiten de bekende kaders gedacht moeten worden. Het zijn vaak geen directe kant en klaar ideeën en vragen om een inspanning van de bestuurders.

Enkele voorbeelden van mogelijkheden waar wij aan denken zijn:

  • De rondweg verleggen.
  • De af te stoten woningvoorraad onderbrengen bij een stichting en daarmee het gat tussen de sociale huur en de vrije markt bestrijden.
Ruimtelijk ontwikkelingsbeleid en volkshuisvesting

Houten Anders! zet zich in voor een evenwichtige verdeling van bevolkingsgroepen met een gevarieerd woningaanbod en goede woonkwaliteit.

In beginsel is nieuwbouw bedoeld voor de opvang van lokale bevolkingsgroei. In tweede instantie voor diegenen die sociaal en economisch gebonden zijn en in laatste instantie voor vrije vestiging. Er dienen afspraken gemaakt te worden met woningbouwcorporaties voor het opstellen van een urgentiesysteem, gericht op de gemeente, waarbij sociaal gebondenheid de voorkeur heeft.

Houtens Anders! pleit voor adequaat onderzoek, realisatie en invulling van de nieuw te ontwikkelen locaties binnen de rondweg. Houten Anders! ziet beperkte woningbouw op inbreidingslocaties als een mogelijkheid. Dit mag niet ten koste gaan van openbare verblijfsruimtes en van de ruimtelijke kwaliteit. Waarbij het toepassen van groen de wijken verlevendigt, het karakter van de woonomgeving versterkt en het bijdraagt aan een gezond leefmilieu.

Houten Anders! is bereid mee te denken over uitbreidingslocaties voor woningbouw buiten de Rondweg.

Kwaliteit van de leefomgeving

Er dient niet alleen aandacht voor de kwaliteit van het wonen te zijn, maar vooral voor de woonomgeving. De individuele wensen van de bewoners fungeren daarbij als leidraad. Bij de inrichting van nieuwe woongebieden moet gekeken worden hoe er door de gemeente zo efficiënt mogelijk onderhoud gepleegd kan worden. Groen in de wijken verlevendigt het karakter van de woonomgeving. Wij willen burgers stimuleren om zelf medeverantwoordelijkheid te dragen voor hun leefomgeving. Wijkgericht werken is mogelijk door geïnteresseerden mee te laten denken en praten over de diverse mogelijkheden in hun wijk/straat.

Bedrijven

We willen unieke duurzame bedrijventerreinen zonder leegstand. Door ruimte te bieden aan startende ondernemers, willen we de verbinding zoeken met Utrecht Science Park. Ten aanzien van het vestigingsbeleid dienen mogelijkheden geboden te worden om bedrijven die nu in de verschillende centra gevestigd zijn zich te vestigen op een bedrijventerrein.

De bedrijventerreinen en kantorenparken verdienen een vitaliserende slag, aandacht voor onderhoud en het aantrekkelijk houden van de directe omgeving.

Particulier initiatief tot het opstarten van een bedrijf, nieuw of vanuit de thuissituatie, ondersteunen wij.

We willen agrarische bedrijven de mogelijkheid bieden om makkelijker een vergunning te verkrijgen om een  landwinkel te exploiteren.