Skip links

Vraag en antwoord

Waarom Anders?

Houten Anders! krijgt veel vragen van inwoners. De belangrijkste vraag die ons gesteld wordt is toch wel: Wat willen jullie anders? Waarom anders? Hoe zijn jullie anders? Het is een vraag waar elk lid graag antwoord op geeft, omdat het iets zegt over waar wij als partij voor staan en hoe wij tegen politiek aankijken.

In de loop van de tijd hebben wij meer vragen verzameld die ons veel gesteld worden. Op deze pagina hebben wij deze vragen opgeschreven en beantwoord. 

Als uw vraag er niet bij staat, of als u meer wilt weten, kunt altijd contact met ons opnemen. Dan hoort u zo snel als mogelijk van ons terug. 

Waarom Anders?

De naam Houten Anders! betekent niet dat we alles anders willen. Dingen die goed gaan, moeten we vooral goed blijven doen. We kijken op een positief kritische manier naar processen en niet alleen naar het eindresultaat. Daar willen we een verschil maken.

 

Daarnaast heten we Houten Anders!, omdat Houten uniek is. Houten is duidelijk anders dan de gemeenten om ons heen. De ruimtelijke inrichting met groen, fietspaden met voorrang en een rondweg zie je nergens anders. Dat Houten anders is, is voor veel mensen de reden om hier graag te willen wonen. Dus dat willen we zo houden!

Jullie worden vaak een “procespartij” genoemd. Wat betekent dat?

Wij zijn van mening dat het proces rondom besluitvorming vaak nóg belangrijker is dan het eindresultaat. Als een proces goed doorlopen is, dan begrijpen we wat we willen bereiken. Dan zijn inwoners op een juiste manier betrokken en kunnen we de best mogelijke beslissing nemen.

Wat is het verschil met de andere lokale partijen in Houten?

Houten Anders! wil altijd positief kritisch zijn. Dat betekent dat we bereid zijn om mee te denken hoe plannen die niet de onze zijn, tóch beter kunnen worden gemaakt. Soms is het beter om te proberen een raadsvoorstel dat niet helemaal naar onze zin is aan te passen, dan alleen maar tegen te zijn. Met moties en amendementen kan er in overleg met de coalitiepartijen meestal wel iets beters van gemaakt worden.

 

We ervaren andere lokale partijen als kritisch, zonder de wens om mee te denken en verantwoordelijkheid te nemen. Een tegenstem is leuk voor de aandacht, maar het doel is om het beste te bereiken voor de inwoners van Houten. Daarom werken wij graag mee met andere partijen om goede of acceptabele voorstellen nog beter te maken.

 

Die positieve instelling om samen te werken tot het beste voor de inwoners missen wij bij de andere lokale partijen.

Wat kan een (lokale) politieke partij doen voor de inwoners?

Ten eerste is het belangrijk dat we goed weten wat er speelt onder de inwoners. Daarom zijn we continu in gesprek met inwoners, organisaties en andere betrokkenen. Wanneer het college een raadsvoorstel indient, wordt dat eerst besproken in een Ronde Tafel Gesprek (RTG). Tijdens deze openbare vergadering kan elke politieke partij vragen stellen aan de wethouder en kunnen ook inwoners en andere betrokkenen inspreken.

 

Dan volgt er een periode van 1-2 weken waarin de politieke partijen het raadsvoorstel intern bespreken. Door de informatie die tijdens de RTG is verkregen van insprekers en de antwoorden van de wethouder komen er vaak ideeën vanuit de partijen om het voorstel te verbeteren of aan te vullen. Hiervoor kan elke partij een motie of een amendement indienen. Een amendement past het raadsvoorstel aan, het verandert dus de officiële tekst van het voorstel. Een motie is een aanvulling op het raadsvoorstel. Dit zijn heel krachtige instrumenten die we hebben om ons steentje bij te dragen in de besluitvorming.

 

Uiteraard wil je dat een motie of amendement dat je hebt geschreven wordt aangenomen. Daarom wordt er eigenlijk altijd overleg gevoerd met andere partijen waarvan je verwacht dat ze de motie of amendement willen steunen. Soms verandert er dan nog iets waardoor het nog beter wordt, of waardoor het in ieder geval wordt aangenomen.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering worden de moties en amendementen dan toegelicht en meegenomen in de stemming. Worden ze aangenomen dan zijn deze onderdeel geworden van het raadsvoorstel.

 

Op deze manier kan elke partij, ook een oppositiepartij, dus echt bijdragen aan de besluitvorming.

 

Er zijn nog wat andere mogelijkheden, zoals een motie vreemd (een motie die niet aan een raadsvoorstel hangt), of een initiatiefvoorstel. Klop gerust bij ons aan als je hier meer over wilt weten!

Hoe staan jullie tegenover landelijke politiek?

Houten Anders! heeft geen banden met een landelijke partij of een andere partij in een andere gemeente. Wij volgen de landelijke politiek op de voet, waarbij we goed opletten of er onderwerpen zijn die impact hebben of kunnen hebben op de inwoners van Houten. Zo hebben wij ons bij de kinderopvangtoeslagaffaire ingezet voor de slachtoffers in Houten. Onze motie hiervoor is unaniem gesteund en uiteindelijk ook in omliggende gemeenten en zelfs landelijk overgenomen.

 

Er zijn natuurlijk landelijke onderwerpen waar wij ons, in de lokale politiek, niet of nauwelijks mee bezig kunnen houden. Denk aan defensie of buitenlandse zaken.

Hoe hebben jullie het de afgelopen periode gedaan?

Met één zetel in de gemeenteraad in de oppositie is het niet eenvoudig je te onderscheiden. Vanaf het begin zijn we kritisch geweest op alle voorstellen. Positief waar het goede voorstellen zijn, want er is niets mis met een compliment wanneer dat terecht is. Kritisch wanneer voorstellen minder goed in elkaar zaten. Maar wel altijd meedenkend en op een open manier. Wij geloven in het overleg en het debat om voorstellen beter te maken.

Toch hebben we ons wel kunnen onderscheiden op een aantal punten. Zo hebben wij de druk op de coalitie gelegd om de reactietijd voor de zienswijzen op de Ruimtelijke Koers van zes weken te verlengen. Corona was net begonnen, mensen konden en durfden niet samen te komen en het was een enorm uitgebreid dossier. Gelukkig hebben we college en wethouder kunnen overtuigen, uiteraard met steun van andere partijen.

Ook zijn er moties door ons ingediend die echt een verschil maakten. De belangrijkste is toch wel de motie over de kinderopvangtoeslagaffaire zoals bij de vorige vraag benoemd. Een ander belangrijk voorbeeld zijn de hangjongeren. Onze fractievoorzitter heeft de burgemeester uitgenodigd om eens te komen kijken bij een groep jongeren die ’s avonds vaak overlast veroorzaakten in Houten Zuid. Zij hebben omwonenden en de jongeren gesproken en daar is uiteindelijk de chill-plek bij Enter voor als oplossing gekomen. Uiteindelijk hebben we nu zelfs 4 chill-plekken voor jongeren. Houten Anders! heeft daar de eerste stappen in gezet.

Een aantal ideeën en acties die mede dankzij Houten Anders! op de politieke agenda zijn gekomen:

Er is natuurlijk nog veel meer. Neem gerust contact met één van ons op als u daar vragen over heeft of dieper op in wilt gaan.

Wij geloven niet in links of rechts of andere politieke hokjes. Als lokale partij kijken wij per onderwerp wat het belangrijkste en beste is voor Houten en de Houtense inwoners.


Daarbij zijn deze vragen leidend:

  • Hoe zijn inwoners en ondernemers betrokken geweest?
  • Hoe betrokken stelde de gemeente zich naar hen op?
  • Hoe transparant is de informatie en het besluitvormingsproces voor inwoners en ondernemers?
  • Wordt er voldoende met de inwoners en ondernemers samengewerkt om tot het beste resultaat te komen?

 

Onze leden zijn ook allemaal verschillend, maar met één gezamenlijk doel: Houten tot een mooie woonplaats en leefomgeving te laten zijn.

Jullie leken tijdens het referendum voor de Ruimtelijke Koers geen kant te kiezen. Hoe kan dat?

Wij zijn vanaf het begin heel kritisch op de Ruimtelijke Koers geweest. Ons standpunt over de Ruimtelijke Koers vindt u op onze website. We hadden meer kritische kanttekeningen dan positieve punten. Wel zagen we een groot risico dat het niet doorgaan gevolgen zou hebben voor de voortgang van de woningbouw. En de woningnood is heel hoog.

 

Tijdens de bespreking van de Ruimtelijke Koers in de raad, nog voor het referendum, hebben we ons ingezet om onze belangrijkste punten (via moties en amendementen) in het raadsvoorstel te krijgen. Dat is door goede samenwerking met de andere partijen voor een belangrijk deel gelukt. We hebben om deze reden gezegd dat als de Ruimtelijke Koers zou worden aangenomen we er onze schouders onder zouden zetten om er het beste van te maken. De Ruimtelijke Koers was dankzij de aanpassingen hooguit acceptabel voor ons, maar vanwege de vele onderzoeken die door de gemeenteraad waren verzocht nog lang niet ‘af’.

 

Voor ons is het als inwonerspartij belangrijk dat inwoners zich goed kunnen informeren en een onderbouwde stem kunnen uitbrengen in een referendum. Wij hebben er bewust voor gekozen om onze mening niet op te dringen. De inwoners worden immers om hun mening gevraagd. Daarom hebben wij als enige partij heel duidelijk gezegd: “wij volgen de keuze van de Houtense inwoners”. Wij hebben ons ingezet voor feitelijke informatie, zodat u de juiste keuze kon maken.  Naar onze mening hebben we daarmee een heel duidelijke kant gekozen! Inwoners die ons benaderden met de vraag wat te kiezen, hebben wij meegenomen door alle punten en laten bepalen wat voor hun belangrijk was.

Volg ons