Skip links

16 september 2021

Tijdens de RTG op 14 september 2021 werd de Ontwikkelvisie Oude Dorp 2030 behandeld. Inwoners uit Houten hadden de gelegenheid om in te spreken op deze visie waaraan sinds 2019 gewerkt is en waarvoor al aanzienlijke kosten zijn gemaakt.  

Visie of geen visie

Bij het lezen van de visie valt op dat het eigenlijk om één groot kernpunt draait. De wens van Albert Heijn om de supermarkt aan het Plein uit te breiden. Dit punt wordt 19 keer aangehaald in het visiedocument. Veel andere zaken die in de visie beschreven worden zijn een directe afgeleide van deze wens. Het is dan ook de vraag of we hier van een Visie Oude Dorp moeten spreken of van een Visie Uitbreiding Albert Heijn. 

Als wij bij Houten Anders! aan een Visie Oude Dorp denken dan zien we een stuk voor ons waarin beschreven staat wat de rol van het Oude Dorp in 2030 in Houten is. Met daarin uitgewerkt een aantal deelonderwerpen, zoals de visie op (auto)verkeer in het Oude Dorp, de visie op winkelen in het Oude Dorp, de visie op vergroenen van het Oude Dorp en de visie op sociale cohesie in het Oude Dorp. Als vanuit deze deelvisies blijkt dat het wenselijk is dat Albert Heijn uitbreidt, dan is dat natuurlijk helemaal prima. Maar dit kan nooit het startpunt van de visie zijn.  

De AH-erlebnis

Wat er nu gebeurde, is dat de discussie in de RTG zich vooral toespitste op de uitbreiding van de Albert Heijn. We hoorden een vurig betoog waarom dit nodig is en vele insprekers die er hun bedenkingen bij hebben. Ook als je de reactienota bij de Visie Oude Dorp leest, dan valt op dat meer dan de helft van de reacties over de voorgenomen uitbreiding van Albert Heijn gaat. In die zin kunnen we hier spreken van een echte “AH-erlebnis”. En dat is gezien de inhoud van het visiedocument niet verwonderlijk, maar kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.  

Vragen aan de wethouder

Op de vraag van Houten Anders! of hier nu wel sprake is van een visie op het Oude Dorp antwoordde de wethouder helaas ontwijkend. Er valt volgens de wethouder niet zoveel te ontwikkelen in het Oude Dorp en het gaat vooral om het in standhouden van de goede dingen die het Oude Dorp nu al biedt. Hoe kun je dat zeggen als je geen overkoepelende visie hebt?  

Ook stelde Houten Anders! een wat meer inhoudelijke vraag, namelijk waar er met het verdwijnen van De Grund en het niet realiseren van een Multifunctioneel Centrum in de Van Harte School nog plaats is in de wijk om elkaar te ontmoeten en wat de visie van de wethouder hierop is. De wethouder leek hier enigszins met de mond vol tanden te staan. Het antwoord van de wethouder dat Het Plein één grote ontmoetingsplek is, doet wat Houten Anders! betreft geen recht aan de huidige gebruikers van De Grund en andere wijkbewoners die behoefte hebben aan een plek om samen te komen en activiteiten te organiseren. 

Conclusie: terug naar de tekentafel

Initiatiefnemers, ondernemers en inwoners van het Oude Dorp hebben recht op een duidelijke visie waarmee zij vooruit kunnen naar de toekomst toe.  Het document dat nu op tafel ligt en waar al zoveel tijd in is gaan zitten en waarvan de geraamde kosten al enkele keren zijn overschreden biedt voor niemand houvast. Tel daar nog eens bij op dat in de afgelopen 2 jaar allerlei lopende projecten door de gemeenteraad uitgesteld zijn in afwachting van deze visie, dan vindt Houten Anders! Het resultaat buitgewoon teleurstellend en een klap in het gezicht van inwoners en ondernemers. In een afsluitend statement hebben we dan ook aangegeven dat we vinden dat de wethouder terug naar de tekentafel moet.  

Meer informatie

Raadsvoorstel en bijlagen

Videoverslag van het ronde tafelgesprek

Volg ons