Skip links
Het programma sociale koers in een infographic weergegeven in vier thema's.

17 november 2020

Integrale Verordening Jeugd en WMO

Dinsdag 17 november debatteerde de gemeenteraad over de Integrale Verordening Jeugd en WMO. Een verordening beschrijft waar een inwoner op moet kunnen rekenen, als de gemeente om hulp wordt gevraagd. Het gaat dus om rechten en plichten van inwoners en de gemeente. De gemeenteraad heeft in 2019 verzocht om een integrale verordening voor het hele sociale domein: Jeugdzorg, WMO, Werk en Inkomen. Het college deed het voorstel aan de gemeenteraad om voorlopig eerst alleen de deelgebieden Jeugd en WMO in één verordening te stoppen.

Voor Houten Anders! is het sociaal domein belangrijk. De zorg voor de meest kwetsbare inwoners moet op een betrokken en transparante manier worden vormgegeven. Dat betekent dat de gemeente de regels zo moet schrijven, dat iedereen kan begrijpen wat er van inwoners wordt verwacht en dat de gemeente niet tegenover inwoners staat, maar naast hen gaat staan als zij dat nodig hebben.

Houten Anders! heeft samengewerkt met PvdA, D66 en SGP om de verordening op een aantal punten te verbeteren en de verordening als geheel meer leesbaar te maken. Ook het voorstel van GroenLinks hebben we gesteund. 

Verklaring in gemeenteraad

Tijdens de digitale gemeenteraad heeft Wayne Wilson ons standpunt over de verordening op de volgende manier verwoord:

Geachte leden van de raad, inwoners van Houten, 

Geachte voorzitter,

Op 5 juni van vorig jaar vroeg Houten Anders!samen met de Partij van de Arbeid, SGP en ITH om een integrale verordening voor het gehele sociale domein. Dit verzoek werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Er werd in de motie verzocht om “zoveel als mogelijk” te komen tot één verordening voor het sociaal domein in begrijpelijke taal. 

Het verzoek om een integrale verordening werd door dit college omarmd, omdat het goed pastebij desociale koers die ook integraal zou zijnDeze koers moest toen nog doorde gemeenteraad worden goedgekeurd, maar omvat inmiddels definitief alle aspecten van het sociaal domeinRaadslid Boersma van het CDA vroeg nog wat de mening van de wethouder was over integratie van het deel werk. Wethouder Smit antwoordde namens het college: als er gekozen wordt voor een integrale verordening, dan wordt dat ook zoveel mogelijk meegenomen. Bovendien voegde zij eraan toe dat er ook veel geleerd kon worden van andere gemeenten. 

De wethouder Jeugd zou de verordening evalueren en het nieuwe PGB-tarief een belangrijk onderdeel laten zijn van die evaluatie.

Voorzitter, heeft deze wethouder voor zijn opdracht gekeken naar leesbare en integrale verordeningen zoals die in het land bekend zijn? En wat heeft hij van deze verordeningen geleerd?

Waarom lezen wij in de evaluatie van de verordening Jeugd geen heldere onderbouwing van de tarieven terug?

En tot slot voorzitter, komt het college met aantal nieuwe afwijzingsgronden in de WMO. Afwijzingsgronden die wij begrijpen en waar wij achter staan, maar die ons ook zorg opleveren. Wij hebben al vaker aandacht gevraagd voor het onderhoud van huurwoningen en wij weten dat keukens van 28 jaar of badkamers van 35 jaar in Houten nog regelmatig voorkomen. U gaf aan dat u huurders niet de dupe wilt laten zijn van dit beleid. Wij willen u vragen dit hier vanavond te herhalen.  

Tegelijkertijd verliest deze regel aan kracht als u de verantwoordelijkheid van verhuurders overneemt. Wellicht is het nu nog te vroeg om te komen met meer dwingende maatregelen. Dus kunt u vanavond wellicht toezeggen bij te gaan houden hoe vaak u komend jaar een WMO-voorziening in huis moet afwijzen op basis van achterstallig onderhoud? En hoe vaak het voorkomt dat u huurders toch niet de dupe laat zijn van een verhuurder die niet snel genoeg mee wil werken? Dan zouden wij daar graag over lezen in de evaluatie die u volgend jaar met de gemeenteraad deelt.

Houten Anders! is vanavond kritisch, maar ziet in de verordening wel een verbetering in de goede richtingDit is nog niet het einde voor ons, maar een begin. We kunnen de verordening nu lezen zonder juridische achtergrond.Er zijn goede stappen gezet om een transparante en betrokken overheid te zijn, maar echt publieksvriendelijk is het nog niet.

Het is vanavond aan de gemeenteraad om te bepalen of deze verordening aan de verwachting voldoet en of er misschien nog wensen zijn.Behalve onze zorg voor huurders hebben wij onze wensen kenbaar gemaakt via de moties en amendementen zoals die zijn ingediend door PvdA, SGP en Groen Links. Wij ondersteunen die van harte. 

Stemming

Er werden 4 amendementen en 2 moties ingediend. Na het debat met de wethouder is één van de moties aangehouden, omdat de wethouder heeft gezegd bereid te zijn om over het toevoegen van deeldomeinen te praten, als de evaluatie van deze verordening is afgerond. Wij wachten die evaluatie graag af. De andere motie en amendementen zijn in stemming gebracht.

Houten Anders! stemde VOOR de Integrale Verordening Jeugd en WMO

VOOR Amendement – Toevoegen art. 1.2 sub o. Verlengde jeugdhulp

VOOR Amendement – Spoedeisende gevallen

VOOR Amendement – Al gemaakte kosten

VOOR Amendement – PGB

VOOR de motie – Leesbare publieksversie verordening jeugdhulp en Wmo

Meer informatie:

Klik hier voor de verordening, motie, amendementen en meer.

Klik hier voor een videoverslag van de raadsvergadering.

Volg ons