Verkiezingsprogramma 2018-2022

Het gaat goed in Houten, maar het kan beter!

Niet een kop die je van een oppositie partij verwacht, maar wij zijn nu eenmaal anders.

Houten Anders! vindt dat het ook gezegd moet worden als er zaken goed gaan. Het is te gemakkelijk om achterover te gaan zitten. En dan vooral overal bij te roepen dat het oude behouden moet blijven en dat je geen dingen mag veranderen. Wij vinden dat het huidige college een aantal veranderingen ten goede heeft gebracht, maar dat geldt zeker niet voor alles.

Op het gebied van woningbouw willen we meer innovatie en grotere aantallen. Met de huidige plannen is er nog geen oplossing voor de wachtlijst die oploopt. Woningen zullen daardoor niet vrijkomen. Dit probleem zal rigoureuzer aangepakt moeten worden. Desnoods door het verleggen van de rondweg. Anders worden onze kinderen gedwongen te verhuizen en vergrijzen we als gemeente.

De betrokkenheid van inwoners bij beslissingen in Houten is groot. Hoewel dit iets is om trots op te zijn, verlopen inspraak- en informatieavonden meestal teleurstellend. Vaak worden dit soort avonden pas gehouden als het college of de raad de beslissing al heeft genomen. Als inwoner kun je eigenlijk alleen nog instemmen met de besluiten. Houten Anders! wil dat inwoners van jong tot oud veel eerder betrokken worden bij de politieke besluitvorming in hun wijk. Inspraak- en informatieavonden moeten daarom veel vroeger in het besluitvormingsproces worden georganiseerd. Ruim vóór het college haar besluiten neemt, moet helder zijn wat betrokkenen willen en hoe zij de voorstellen van het college zien. Voorstellen uit de gemeenschap verdienen een goede uitleg als deze niet worden overgenomen door de gemeenteraad of het college.

Dus ja, het gaat best goed, maar het kan nog veel beter !

Voorwoord

Houten Anders! is een lokale partij die, in tegenstelling tot veel lokale partijen, niet ontstaan is als protestpartij. Om de politiek aantrekkelijk te maken slaan wij een brug tussen de burgers en de gemeenteraad. “Constructief en oplossingsgericht samenwerken”. Onze visie is dat de inwoners en ondernemers van onze gemeente actief mee kunnen en mogen denken over wat op gemeentelijk niveau speelt. De gemeente is er immers voor haar inwoners en niet andersom. Houten Anders!  biedt op diverse manieren een platform om inwoners en ondernemers de mogelijkheid te geven hun stem te laten horen. Onze fractievergaderingen zijn altijd openbaar. Via diverse media zoals de website, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube en lokale/regionale kranten houden wij onze achterban op de hoogte. Daarnaast wordt de website als centraal informatiepunt ingezet.

Inspraak en betrokkenheid door de burgers staat voor Houten Anders! hoog in het vaandel.

De rol van de gemeenteraad moet wat Houten Anders! betreft beperkt blijven tot kaderstellend en controlerend.

Wij willen dat iedereen zich “thuisvoelt ” in Houten. Hier zetten wij ons met volle overtuiging voor in. In ons verkiezingsprogramma 2018-2022 leest u onze ideeën voor de komende 4 jaar, waarbij de horizon van het programma op diverse punten verder reikt dan deze periode. In het huidige economische- en politieke speelveld is het haast onmogelijk vaste beloftes te doen in een verkiezingsprogramma dat 4 jaar houdbaar is. HA! vindt het daarom belangrijk vooral te beschrijven hoe ze bij gewijzigde omstandigheden tot bepaling van haar standpunten komt.

Houten Anders! wil de komende periode bestuursverantwoordelijkheid dragen om zo direct invloed op het te voeren beleid te kunnen uitoefenen.

Daar waar inwoners, ongeacht hun leeftijd of afkomst, niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen moeten ze daarbij geholpen worden.

Het bestuur van “Houten Anders!”

1. Algemene uitgangspunten van Houten Anders!

 • Houten Anders! is een onafhankelijke lokale partij en heeft geen binding met landelijke politieke partijen. Daardoor kunnen wij volledig vrij opereren in het belang van de gemeente Houten, haar inwoners en ondernemers.
 • Houten Anders! stelt zich tot doel om de belangen van de inwoners en ondernemers op gemeentelijk niveau zo goed mogelijk te behartigen.
 • Houten Anders! zet zich in voor een grote betrokkenheid en participatie van de inwoners en ondernemers.
 • Houten Anders! wil een brug slaan tussen inwoners, ondernemers en gemeentebestuur.
 • Houten Anders! hecht grote waarde aan het versterken van de ontwikkeling van de sociale cohesie binnen heel Houten.
 • Houten Anders! wil de eigen identiteit van de kleine kernen bewaren.
 • Politiek kan je niet als partij alleen bedrijven maar enkel in samenwerking met anderen. Om die reden zetten wij sterk in op samenwerking.
 • Nadrukkelijke samenwerking met omliggende gemeenten “onze verbonden partijen”
 • Politiek dichter bij burgers brengen. Houten heeft goede stappen gezet, maar wij willen politiek bedrijven en het blijven uitleggen aan burgers. Pragmatisch bestuur.
 • De burgers moeten worden gehoord. Zij hebben zelf goede ideeën die vaker benut kunnen worden. Wij geloven in een ’doe democratie’.

2. Inwoners Centraal

Er zijn de afgelopen jaren stappen gezet op het gebied van participatie en inspraak van inwoners. Toch voelen veel inwoners van Houten zich nog onvoldoende betrokken bij wat zich in de gemeentepolitiek afspeelt. Houten Anders! wil dat de mening van inwoners actief gepeild wordt over actuele onderwerpen. Dit zal deel uitmaken van onze standpuntbepaling. Houten Anders! reikt de inwoners de politieke instrumenten aan om actief invloed op het beleid te kunnen uitoefenen.

Veel inwoners krijgen te maken met besluiten van de gemeente. Voordat besluiten op de agenda worden gezet en door de gemeenteraad worden genomen, wil Houten Anders! in gesprek met inwoners om te weten wat er speelt. We willen weten wat besluiten betekenen en welke oplossingen inwoners zelf hebben om samen tot de oplossing te komen die kan rekenen op het meeste draagvlak.

Na genomen beslissingen spant Houten Anders! zich in om de keuzes toe te lichten aan de inwoners in begrijpelijke bewoordingen.

Gedurende de komende raadsperiode, zullen leden van Houten Anders! zich inspannen om de gebieden te bezoeken waar de komende raadsbesluiten over gaan. Wij willen in gesprek met de bewoners en naast hun problematiek, ook de positieve zaken in beeld brengen en bespreekbaar maken. Met de slogan ’HA! in de wijk’ creëren wij wijkvertegenwoordiging en maken wij de politiek transparant.

3. Ruimtelijke ontwikkeling

De grote uitdaging voor de komende 10 jaar zit voornamelijk in de veranderende bevolkingssamenstelling en mobiliteit. Houten zal overduidelijk een vergrijzing doormaken. De realisering van Houten Zuid heeft veel jonge gezinnen aangetrokken. Over niet al te lange tijd zal er een generatie jongeren zijn die behoefte heeft aan een eigen woning. Dit komt bovenop de huidige groep jeugdige woningzoekenden. Het grootste gedeelte van de jeugd geeft aan dat zij, als het kan, graag in Houten willen blijven wonen. We lopen tegen het feit aan dat er te weinig sociale huurwoningen (tot €750,-) zijn.  Daarbij is er geen doorstroming omdat de vrije sector vrijwel geen aanbod heeft onder de €1000,-. Viveste moet een groot deel van de woningvoorraad van de hand doen omdat de woningen eigenlijk veel te duur zijn voor hun doel.

Ook is er een tekort aan goedkope koopwoningen in Houten <250.000;.  Bij nieuwbouw, maar ook bij grootschalige renovatie, moeten we gaan voor gasloze woningen.

Houten-Noord is een prima woonmilieu (ruim en groen opgezet, redelijke tuinen), maar het mogelijk opknappen van buurten/woningen kunnen we combineren met de verduurzaming van de woningen.

Om in Houten een evenwichtige leeftijdsopbouw krijgen, willen wij veel aandacht geven aan deze verschillende typen inwoners.  Gezinnen met kinderen zijn bij de opbouw van Houten duidelijk de focus geweest. Daarom zal er nu nu buiten de bekende kaders gedacht moeten worden. Het zijn vaak geen directe kant en klaar ideeën en vragen om een inspanning van de bestuurders.

Enkele voorbeelden van mogelijkheden waar wij aan denken zijn:

 • De rondweg verleggen.
 • De af te stoten woningvoorraad onderbrengen bij een stichting en daarmee het gat tussen de sociale huur en de vrije markt bestrijden.

3.1. Ruimtelijk ontwikkelingsbeleid en volkshuisvesting

Houten Anders! zet zich in voor een evenwichtige verdeling van bevolkingsgroepen met een gevarieerd woningaanbod en goede woonkwaliteit.

In beginsel is nieuwbouw bedoeld voor de opvang van lokale bevolkingsgroei. In tweede instantie voor diegenen die sociaal en economisch gebonden zijn en in laatste instantie voor vrije vestiging. Er dienen afspraken gemaakt te worden met woningbouwcorporaties voor het opstellen van een urgentiesysteem, gericht op de gemeente, waarbij sociaal gebondenheid de voorkeur heeft.

Houtens Anders! pleit voor adequaat onderzoek, realisatie en invulling van de nieuw te ontwikkelen locaties binnen de rondweg. Houten Anders! ziet beperkte woningbouw op inbreidingslocaties als een mogelijkheid. Dit mag niet ten koste gaan van openbare verblijfsruimtes en van de ruimtelijke kwaliteit. Waarbij het toepassen van groen de wijken verlevendigt, het karakter van de woonomgeving versterkt en het bijdraagt aan een gezond leefmilieu.

Houten Anders! is bereid mee te denken over uitbreidingslocaties voor woningbouw buiten de Rondweg.

3.2. Kwaliteit van de leefomgeving

Er dient niet alleen aandacht voor de kwaliteit van het wonen te zijn, maar vooral voor de woonomgeving. De individuele wensen van de bewoners fungeren daarbij als leidraad. Bij de inrichting van nieuwe woongebieden moet gekeken worden hoe er door de gemeente zo efficiënt mogelijk onderhoud gepleegd kan worden. Groen in de wijken verlevendigt het karakter van de woonomgeving. Wij willen burgers stimuleren om zelf medeverantwoordelijkheid te dragen voor hun leefomgeving. Wijkgericht werken is mogelijk door geïnteresseerden mee te laten denken en praten over de diverse mogelijkheden in hun wijk/straat.

3.3. Bedrijven

We willen unieke duurzame bedrijventerreinen zonder leegstand. Door ruimte te bieden aan startende ondernemers, willen we de verbinding zoeken met Utrecht Science Park. Ten aanzien van het vestigingsbeleid dienen mogelijkheden geboden te worden om bedrijven die nu in de verschillende centra gevestigd zijn zich te vestigen op een bedrijventerrein.

De bedrijventerreinen en kantorenparken verdienen een vitaliserende slag, aandacht voor onderhoud en het aantrekkelijk houden van de directe omgeving.

Particulier initiatief tot het opstarten van een bedrijf, nieuw of vanuit de thuissituatie, ondersteunen wij.

We willen agrarische bedrijven de mogelijkheid bieden om makkelijker een vergunning te verkrijgen om een  landwinkel te exploiteren.

3.4. Verkeer en Vervoer

Houten is een grotendeels uitgegroeide forensengemeente, waarbij de inrichting van de infrastructuur een grote invloed heeft op de leefbaarheid in onze gemeente.

Op het gebied van infrastructuur zet Houten Anders! zich in voor:

 • Een goede verkeersveilige bereikbaarheid van alle kernen voor elke verkeersdeelnemer.
 • Een fietsveilige gemeente waar Houten haar vooruitstrevende positie weet te handhaven en versterken.
 • We zijn trots op Houten Fietsstad 2018. Maar ook de voetganger/wandelaar moet niet vergeten worden. Er zijn nog genoeg plekken waar qua veiligheid (verlichting en kwaliteit trottoir) en toegankelijkheid (aanwezigheid trottoir, overhangende struiken, op- en afrit voor wandelwagens en rolstoelen) wat te verbeteren valt.
 • Terugdringen en handhaven van te hard rijden in 30 km. zones.
 • Actief knelpunten beleid, zoals verbetering van de infrastructuur bij kruisingen van auto en voetgangers/fietsers.
 • Optimalisering van de infrastructuur voor minder validen.
 • Goede doorstroming op de rondweg. Met extra aandacht voor de snelheidsverschillen en het op grote schaal negeren van rood licht.
 • Daar waar zich problemen voordoen met te hard rijden dient de gemeente te monitoren met het plaatsen van een speedvisor (snelheidsmeter). Op deze manier kunnen problemen in kaart worden gebracht. Vervolgens kunnen in overleg met de inwoners afspraken worden gemaakt over mogelijke maatregelen.

Enkele concrete knelpunten waarvoor wij ons gaan inzetten:

 • Fietsoversteek bij parkeergarage Albert Heijn;
 • Situatie Action/Praxis waarbij het verkeer van de Maat de Koppeling oprijdt;
 • Fietsoversteek Schalkwijkseweg;
 • Voetpaden/fietspaden die moeilijk te bewandelen en berijdbaar zijn door boomwortels;

4. Milieu

De uitgangspunten die Houten Anders! hanteert zijn;

 • Het blijven stimuleren van afvalscheiding in het belang van een beter milieu nu en in de toekomst.
 • Afvalinzameling voor de burgers moet betaalbaar blijven. Zwerfvuil moet worden tegengegaan. Recycling moet worden gestimuleerd.
 • Milieuwetgeving consequent handhaven.
 • Milieuheffingen daadwerkelijk ten goede laten komen aan het milieu.
 • Bedrijven die aantoonbaar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen stimuleren hun kennis te delen met andere bedrijven en instellingen.
 • Actief nadenken over het bijdragen aan de Europese energiedoelstellingen. Grote stappen zetten in de komende periode richting een energieneutrale gemeente. Stimulering van zonnecellen waar mogelijk en blijven kijken naar nieuwe technologische ontwikkelingen op dit gebied.  

4.1 Natuurgebieden

Het streven naar een beter milieu is voor Houten Anders! belangrijk. Houten bezit een kwetsbaar gebied met de Hollandse Waterlinie en de forten, waar de waterrijke natuur een belangrijk element is. Bijzonder belangrijk vinden wij dat, naast de landbouw in onze gemeente, de natuurgebieden optimaal worden onderhouden.
De gemeente dient haar invloed aan te wenden om deze gebieden vrij toegankelijk te maken. Houten Anders! wil de natuurlijke omgeving rond haar kleine kernen in optimale staat brengen en houden.

4.2. Dierenwelzijn

Huisdieren verdienen bescherming vindt Houten Anders!.

Opruimplicht van uitwerpselen blijft verantwoordelijkheid van de eigenaar. In principe vinden we hondenbelasting niet van deze tijd. Indien tijdens de komende raadsperiode een raadsmeerderheid voor afschaffing van de hondenbelasting is zal Houten Anders! haar medewerking verlenen. Dit alleen als de huidige kosten op een andere manier kunnen worden gedekt.

De losloopgebieden voor honden kunnen duidelijker en wellicht omgevormd tot loslooproutes door extra losloopgebieden te creëren die gekoppeld kunnen worden. Dit kan heel goed in samenspraak met de inwoners, zodat zowel de hondenliefhebber als de wandelaar en hardloper zich ontspannen kunnen bewegen in Houten.

De gemeente betaalt mee voor een degelijke opvang van gevonden en/of afgestane dieren. Het niveau van deze opvang moet op peil blijven.

Ook ons vee verdient de aandacht. Megastallen zijn voor ons uit den boze.

4.3. Klimaatadaptatie

Het klimaat in Nederland verandert en wordt steeds extremer. We moeten ons aan dit veranderende klimaat en de effecten daarvan aanpassen. Dit is noodzakelijk om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten. In onze eigen woonomgeving kun je bijvoorbeeld denken aan maatregelen die zorgen dat het regenwater beter afgevoerd kan worden (beperking van de hoeveelheid verharding) of het stimuleren van groen in tuinen en openbare ruimte. Dit kan de gemeente niet zelf maar doen we samen met onze inwoners.

4.4. Energietransitie

Onze fossiele brandstoffen raken in rap tempo uitgeput. We zullen dus over moeten stappen op volledig duurzame energiebronnen. Houten Anders wil graag samen met de inwoners kijken hoe Houten kan verduurzamen. Grotere woningbouwprojecten dienen gasloos te worden gebouwd en we willen inzetten op de verduurzaming voor met name de oudere wijken in Houten.

5.Onderwijs

Schoolbesturen moeten meer vrijheid van handelen krijgen om een schoolbeleid te realiseren met gelijke kansen voor iedereen. Houten Anders wil verbinding zoeken met de schoolbesturen en met hen in gesprek gaan over kansen.

De tendens tot het oprichten van brede scholen is een goede ontwikkeling waar we aan mee willen werken. Tegelijkertijd vinden wij het zorgelijk dat met deze tendens de kans bestaat dat basisscholen uit de kleine kernen verdwijnen, om via concentratie een brede school mogelijk te maken. De leefbaarheid van de gemeenschappen komt hiermee in het geding. Wij willen initiatieven, zoals gezamenlijk vervoer of anderszins veiligheid bevorderende activiteiten, ten volle ondersteunen.

6. Openbare Orde en Veiligheid

Het gevoel van veiligheid is de basis van onze samenleving. De gemeente, haar inwoners en ondernemers moeten samen zo goed mogelijk zorgen voor de veiligheid. Houten Anders! wil veiligheid stimuleren en in samenwerking met de politie een gerichte aanpak kiezen als antwoord op de toename van woninginbraken en autokraken.

Wel is het zaak niet alleen naar middelen te grijpen, maar ook naar de sociale structuur te kijken om het veiligheidsgevoel te verbeteren.

Houten Anders! ziet meer verbeterpunten tot het scheppen van een veilige woonomgeving.

 • Maximaal benutten van de inzet van gemeentelijk opsporingsambtenaren.
 • Veilige inrichting van de infrastructuur. Samen met bewoners, politie, scholen en gemeente zoeken naar de meest veilige situatie.
 • Optimaliseren van de communicatie en afstemming tussen politie, gemeente, Centrum Jeugd en Gezin en Welzijn.
 • Optimaliseren van de openbare verlichting, door bijplaatsen van verlichting op “donkere plekken” en het goed onderhouden van bestaande verlichting.
 • Terugdringen van te hard rijden in 30 km- zones en op de rondweg.
 • Structurele controle op de juiste fietsverlichting.
 • Aanpak van drugsbeleid en toezicht op handhaving.
 • Cameratoezicht om de opsporing van gemeentegrensoverschrijdende criminaliteit te bevorderen.

Daarnaast blijft de informatievoorziening rondom projecten als Veilig Houten, Waaks en Burgernet, noodzakelijk.

7. Cultuur, sport en recreatie

Wij zien de gemeente Houten als een groene gemeente waarin het goed recreëren is.

Het is van belang goede afwegingen te maken met betrekking tot ondersteuning, regelgeving en financiële middelen. Dit ten aanzien van stichtingen, verenigingen en organisaties die zich inzetten voor het behoud van onze culturele rijkdommen. Houten Anders! zet zich in om met inwoners van gedachten te wisselen over het behoud, onderhoud en vernieuwing op het gebied van de culturele vrijetijdsbesteding in onze gemeente. Wij willen alle doelgroepen hierbij betrekken.

7.1 Subsidiebeleid

Verenigingen zijn de natuurlijke dragers van de sociale samenhang in de gemeente.

Waar subsidies van belang zijn voor de verenigingen, zijn de verenigingen van belang voor de leefbaarheid in de gemeente. In de afgelopen jaren heeft de gemeente veel moeten bezuinigen op de subsidies. De meeste verenigingen hebben creatieve oplossingen gevonden om dit te overleven. Hierbij is de zelfstandigheid enorm vergroot. We gaan anders met subsidie om. De gemeente moet stimuleren dat inwoners activiteiten organiseren. Verdere beknibbeling hierop is wat ons betreft onwenselijk.

Het cultuurfonds moet worden aangewend voor activiteiten die bijdragen aan laagdrempelige toegang van cultuur en haar uitingen. Ook willen we dat initiatieven waarbij ondernemers en verenigingen samenwerken, meer worden gestimuleerd.

Centrale voorzieningen, zoals de bibliotheek, zijn de afgelopen tijd in een nieuw kader gezet. Zowel inhoudelijk als financieel. Op dit moment bepleiten wij een rustperiode voor deze organisaties zodat zij aan de nieuwe situatie invulling kunnen geven.

7.2 Cultuur

Cultuur is wat onze samenleving bindt in verscheidenheid. Houten Anders! blijft de creatieve vermogens, de vindingrijkheid en de innovatieve kracht van de verenigingen stimuleren. Daarbij geeft Houten Anders! ook  ruimte aan educatie en talentontwikkeling.

Wij willen voorwaarden scheppen zodat verenigingen hun eigen verantwoordelijkheid kunnen blijven nemen en (cultureel) kunnen ondernemen. Houten Anders! ondersteunt daarbij vooral ook nieuwe initiatieven gericht op de (culturele) ontwikkeling van jongeren. Het stimuleren van samenwerking tussen de verenigingen/ kunstinstellingen en de recreatieve sector kan cultuur-toeristische meerwaarde opleveren.

De gemeente Houten behoort het cultureel erfgoed te beschermen. De parels in de gemeente Houten met de vele monumenten dienen gekoesterd te worden. In aanvulling hierop dient een beleid te worden gevoerd dat zowel is gericht op behoud als op zorgvuldig beheer.

Houten Anders! zal deze ontwikkelingen bevorderen door te pleiten voor het gezamenlijk faciliteren in middelen en ruimten. Ook willen wij meer culturele evenementen toestaan. Evenementen en tradities moeten worden gekoesterd en gesteund. Evenementen moeten passen in hun omgeving, niet de omgeving aanpassing aan een evenement! Minder bureaucratie bij het organiseren van evenementen en uitingen is hierbij een belangrijk punt. Houten Anders! wil ’de ontmoeting’ blijven stimuleren!

Op de samenwerking binnen het Slinger-gebied zijn wij trots. De organisatie “ Stichting aan de  Slinger” blijft een prima basis voor de verdere ontwikkeling van cultureel Houten.

Nieuwe initiatieven dienen kansen te krijgen en waar mogelijk kan de gemeente hierbij een gidsrol vervullen. Bestaande verenigingen en instellingen mag worden gevraagd om kennis te delen met nieuwkomers.

7.3 Sportverenigingen/ accommodaties

De rol die verenigingen, voor jong en oud vervullen, blijft uiterst belangrijk.
Bestuurlijk is het wenselijk, dat verenigingen binnen de gemeente blijven samenwerken, om goed voorbereid te zijn op maatschappelijke ontwikkelingen. Houten Anders! vindt dat de gemeente daarbij een stimulerende rol moet vervullen.

Gelet het belang voor de leefbaarheid van de gemeente moeten de verenigingen zoveel mogelijk worden ondersteund via een kwalitatief accommodatiebeleid. In dit beleid moet aandacht worden besteed aan het teruglopen van de ledenaantallen van kleinere verenigingen. Hierdoor wordt ander gebruik van de accommodaties noodzakelijk. Het financiële belang mag niet prevaleren boven het maatschappelijke belang. Er moet oog zijn en blijven op het onderhoud van de accommodaties.

7.4 Zwemaccommodaties

Een binnen en buiten zwembad (minimaal 25-meter binnenbad inclusief instructiebad) is een basisvoorziening in onze gemeente. Dit is bij uitstek een voorziening waarvan naast bezoekers van elders, ook de eigen inwoners in alle leeftijdsklassen, individueel of in verenigingsverband, recreatief, sportief en gezond bezig kunnen zijn. Het is een uitstekend voorbeeld van een structureel breedte sportbeleid.

7.5 Toerisme en recreatie

Houten Anders! ziet graag dat de aanwezige recreatie verder wordt uitgebreid. Het is van belang dat de aanwezige watersport en dagrecreatie zich sterker profileert binnen de regio. Houten Anders! wilt hier graag over in gesprek met inwoners en ondernemers. De recreatie is het meest intensief aanwezig in de kleine kernen.

Bij dit alles geldt voor ons dat de leefbaarheid in balans moet zijn met deze toeristische activiteiten. Recreatie en toerisme moeten ook de leefbaarheid van de eigen inwoners bevorderen.

7.6 Evenementen

Evenementen moeten passen in de omgeving en je moet de omgeving niet aanpassen aan de evenementen. Laagravense plas is een mooi locatie voor een evenement.

8. Sociale structuur

Houten Anders! gaat haar controlerende taak uitvoeren bij de invoering van de participatiewet. Bevordering van participatie hangt nauw samen met weinig bureaucratische tegenwerking. Wij maken ons hard voor een duidelijke en transparante regelgeving rondom beleidsparticipatie en burgerinitiatieven. Houten Anders! zet zich in om inwoners en ondernemers te prikkelen om actief te zijn in de samenleving. Dit gaan we doen via persoonlijk contact. Daarnaast vinden we het stimuleren van initiatieven vanuit buurthuizen en verenigingen, vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages belangrijk.

Houten Anders! is voorstander van een integraal beleid met maatwerk bij de aanpak van maatschappelijke problemen, één gezin, één plan, één regisseur. In dit beleid gaat aandacht komen voor de ketenbenadering waar professionals vanuit maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, familieleden (mantelzorgers) en andere mensen binnen het persoonlijk netwerk gaan samenwerken. Deze zogeheten ketenbenadering gaat ervan uit dat de leefsituatie van de inwoner centraal staat. Hierbij blijft maatschappelijke opvang in de toekomst van belang.

8.1 Armoedebeleid

Door de bezuinigingen die voortduren, zal de gemeente in haar lokale sociale beleid blijvend aandacht moeten besteden aan integrale schuldhulpverlening. De gemeente dient een actief re-integratiebeleid te voeren ten aanzien van mensen met een uitkering. Minder draagkrachtige inwoners dienen reëel en naar vermogen te worden ondersteund.

Houten Anders! pleit voor een Wal- en schip beleid; Het helpen van mensen die in relatieve armoede leven en niet in aanmerking komen voor hulp via de kanalen die er nu zijn.  

Ook armoedebestrijding blijft nadrukkelijk onze aandacht houden. Houten Anders! zal hierop toe blijven zien. Hoewel de crisis over is, zullen de komende jaren mensen in toenemende mate (tijdelijk) in de problemen kunnen komen. Het beleid van de gemeente dient erop gericht te zijn dat de eigen inwoners ook lokaal hulp kunnen krijgen. Houten Anders! Is zich ervan bewust dat gebrek aan betaalbare woonruimte hierbij voor Houten een specifiek aandachtspunt is. We pleiten daarom voor een actief beleid, in samenspraak met de verhuursector, maar ook met banken en bedrijfsleven.

We zien dat particuliere initiatieven zoals de voedsel- en kledingbank een steeds belangrijkere rol vervullen. De voedselbank verdient een volwaardige plek in de armoedebestrijding. Daar hoort ook huisvesting bij. Dit is in de gemeente Houten op dit moment niet in orde.

8.2 WMO, Jeugdzorg en ouderenzorg

Landelijk zien we processen van economisering en individualisering plaatsvinden. Daarnaast worden (financiële) middelen schaarser. Grote veranderingen zijn die van de decentralisatie van jeugdzorg en WMO. Dit heeft ervoor gezorgd dat gemeenten in 2014 veel wijzigingen hebben doorgevoerd. Houten Anders! maakt zich sterk voor een helder en goed doordacht WMO-beleid, waarbij alle partijen binnen de Houtense samenleving aan bod komen en niemand buiten de boot valt.

Houten Anders! staat ervoor dat geleverde zorg niet slechter mag zijn dan voorheen. In de aankomende jaren zal de zorgvraag door vergrijzing veranderen. Mensen kunnen en willen steeds langer zelfstandig blijven wonen. De vraag naar aanpassingen in de woning en hulpmiddelen zal groter worden. Houten Anders! pleit ervoor dat vroegtijdig rekening wordt gehouden met de toename van de gedifferentieerde zorgvraag van deze doelgroep. Het is belangrijk dat gemeentelijke ondersteuning door sociale voorzieningen, zoals Tafeltje Dek Je, thuiszorg, huishoudelijke hulp, vrijwilligerswerk, taxivervoer, regio vervoer, seniorenverenigingen, jeugdwerk en speciaal onderwijs blijft bestaan.

Houten Anders! wil bereiken dat in de gemeente voldoende zorgcomplexen of anders levensloopbestendige woningen aanwezig zijn. Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Daarnaast staan we achter het initiatief om ouderen te stimuleren naar een kleinere woning te verhuizen door middel van ondersteuning en een verhuisvergoeding. De vele zorginstellingen in Houten vragen blijvende aandacht van het gemeentebestuur. Deze instellingen dragen naast de hulp aan gehandicapten en ouderen belangrijk bij aan de werkgelegenheid binnen de gemeente.

8.3 Vrijwilligerswerk

Houten Anders! wil dat de gemeente Houten een duidelijk sociaal gezicht heeft. Wij streven ernaar dat inwoners en ondernemers van Houten naar vermogen maatschappelijk participeren. Dat betekent dat de gemeente faciliteert in een goede infrastructuur om die participatie mogelijk te maken. Anderzijds is het belangrijk om verwachtingen vanuit organisaties en gemeente met betrekking tot participatie duidelijk te communiceren om deze netwerksamenleving blijvend te stimuleren.

8.4 Jeugd- en jongerenbeleid

De gemeente is verantwoordelijk voor het lokale jeugdbeleid. Houten Anders! is van mening dat de samenwerking en communicatie tussen gemeente, politie, jongerenwerk en onderwijs optimaal moet zijn. Hierbij is het nodig om het doel van het jeugdbeleid voorop te stellen. Het is belangrijk dat optimale ontwikkelingskansen voor alle jeugdigen worden gecreëerd en voorzieningen worden versterkt. Dit om problemen te beheersen en beter nog, te voorkomen.

De gemeente voert de regie in het jeugdbeleid. Deze regie moet volgens Houten Anders! worden toegespitst op het duidelijk afbakenen en specificeren van de taken van samenwerkende organisaties. In het preventief voorkomen en beheersen van problemen is een maandelijks casusoverleg een goed hulpmiddel. Aandachtspunt hierin is de voorlichting over alcohol en drugs. Daarnaast dienen jongeren vroegtijdig betrokken te worden bij het jeugdbeleid. Dit moet anders worden opgepakt en HA! zou graag met jongeren in gesprek gaan op de scholen om tenminste de jeugd ook een stem te geven in de raad.

Houten Anders! gaat graag met jongeren in gesprek op de scholen om tenminste de jeugd ook een stem te geven in de raad. Houten Anders! zet zich in om voldoende speelvoorzieningen te hebben en te houden voor de jeugd.

9.Economische Zaken

Het landelijk streven om de arbeidsparticipatie te vergroten zal vooral op lokaal niveau moeten worden vertaald naar werkgelegenheid. Daarom streven we naar het in standhouden van de bestaande bedrijvigheid en stimuleren we nieuw ondernemerschap. De komende jaren zullen consumenten zich nóg meer oriënteren en aankopen doen via internet. Het is de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers om tijdig op deze ontwikkelingen in te spelen. Daar waar de overheid een rol kan spelen, dient de gemeente voortvarend en zeker niet belemmerend te acteren. Denk hierbij aan een soepeler bestemmingsbeleid op bedrijfspanden om ondernemers meer vrijheid bij het ondernemen te gunnen. Die voortvarendheid niet ten nadele van de inwoner mag zijn.

Voor Houten Anders! betekent dit:

 • Stimuleren van werkgelegenheid (waar nodig voor specifieke groepen zoals voor jongeren) in de kleinschalige dienstverlening.
 • Stimuleren van de verzorgende danwel de recreatieve sector.
 • Bestaande agrarische bedrijven ondersteunen en waar nodig de ombouw van deze bedrijven naar andere inkomstenbronnen bevorderen.
 • Vrijheid voor ondernemers (detailhandel) om wel of niet op zondag open te zijn.
 • Stimuleren van organisaties om zich te vestigen in de gemeente.
 • Naast aantrekken, ook behouden van aantrekkelijke werkgevers. Dit laatste door vanuit de gemeente en de politiek goed met hen te communiceren en door hen vroegtijdig te betrekken bij economische en maatschappelijke vraagstukken.
 • Bij het vaststellen en herzien van bestemmingsplannen actief vooruitdenken en wensen van ondernemers al voor de planfase inventariseren.
 • Zorginstellingen in Houten vragen blijvende aandacht van het gemeentebestuur. Deze instellingen dragen naast hun hulp aan mensen met een handicap en ouderen bij aan de werkgelegenheid binnen de gemeente.
 • De bestaande bedrijvigheid moet zoveel mogelijk in stand gehouden worden. Wonen en werken in of in de nabijheid van de woonplaats is een mooi streven. Het is daarom belangrijk te blijven investeren in de bestaande bedrijfsterreinen. Het aantrekkelijk maken (en houden) is essentieel om werkgelegenheid te behouden en nieuwe ondernemingen aan te trekken.

10. Financiën

De gemeentelijke financiën vormen een complexe materie. De uitgaven van een gemeente zijn heel divers en worden enerzijds bepaald door het Rijk (opgelegde taken en wetgeving) en anderzijds door het ambitieniveau van de gemeente. Op dit laatste heeft de gemeenteraad invloed. De gemeentelijke organisatie is belast met de uitvoering hiervan. Zowel het takenpakket als de ambities zijn bepalend voor de omvang en de kwaliteit van deze organisatie. De gemeentelijke inkomsten worden voornamelijk gevormd door uitkeringen van het Rijk (Gemeentefonds), dividend van deelnemingen, projectsubsidies van de Europese Unie, het rijk en de provincie Utrecht en de gemeentelijke heffingen en belastingen (lokale belastinggebied). De ambities waar Houten Anders! naar streeft zijn in de voorgaande hoofdstukken van dit programma opgenomen. Uitgaande van deze ambities wil Houten Anders! een gedegen en gezond financieel beleid, waarbij de inwoners niet als sluitpost van de rekening mogen opdraaien. Om dit doel te bereiken dient Houten de volgende uitgangspunten te hanteren:

 • Een sluitende (meerjaren)begroting.
 • De begroting moet ruimte bieden voor onvoorziene uitgaven en nieuw investeringsbeleid.
 • De onderhoudsbudgetten voor wegen, plantsoenen, straatverlichting, sportaccommodaties en gemeentelijke gebouwen dienen gebaseerd te worden op meerjaren onderhoudsprogramma’s en daaraan gekoppelde onderhoudsfondsen.
 • De gemeentelijke heffingen (rioolrechten, afvalstoffenheffingen, legesgelden etc.) dienen kostendekkend te zijn.
 • De belastingdruk dient afgestemd te zijn op het ambitieniveau van de gemeente. Houten Anders! streeft ernaar om deze belastingdruk zo laag mogelijk te houden.
 • Voor inwoners dient er openheid te zijn over de besteding van hun belastinggeld.

Om deze uitgangspunten te realiseren, dient de gemeente niet automatisch belastingtarieven aan te passen, maar daar waar nodig de tering naar de nering te zetten. De uitvoering van de gemeentelijke taken doelmatig organiseren en/of gemeentelijke taken heroverwegen of samenwerking met omliggende gemeentes zoeken. Houten Anders! zal bij deze keuzes de leefbaarheid van de gemeente vooropstellen, uiteraard binnen een verantwoord financieel kader. Bewoners worden wat Houten Anders! betreft actief betrokken bij het maken van keuzes.

In bepaalde gevallen mag het tempo van besluitvorming daaronder lijden, indien dit leidt tot breder gedragen beslissingen.

Omdat ook de komende raadsperiode veel over geldzaken gesproken gaat worden zal Houten Anders! pleiten voor zorgvuldige procedures waarbij debat en beslissing niet meer op dezelfde avond plaats vinden.