Skip links

8 juli 2021

De uitgestelde besluitvorming beleidskaders zonnevelden

Tijdens de raadsvergadering van 17 juni, nu 3 weken geleden, diende de SGP tijdens de behandeling van de “Beleidskaders zonnevelden” een amendement in, waarin minimaal 51% lokaal coöperatief eigenaarschap als eis werd gesteld. Een amendement waar Houten Anders! niet achter kon staan, omdat het kon leiden tot uitsluiting van inhoudelijk goede plannen van partijen die geen lokale coöperatie zijn, maar wel lokaal betrokken zijn. 

Uitstel

Daarnaast kwam er voor deze raadsvergadering een memo waarin uitgelegd werd dat dit amendement niet aan de juridische kaders voldeed. Houten Anders! heeft hierop gewezen en ook de wethouder heeft dit uitgebreid en helder toegelicht in haar reactie. Op verzoek van de SGP is erop aangedrongen de besluitvorming over het beleidskader Zonnevelden 3 weken uit te stellen om het memo te kunnen bestuderen. Houten Anders! wees erop dat dit ook 3 weken vertraging op zou leveren voor lopende subsidieaanvragen en dat de subsidieverstrekking hierdoor in het slechtste geval in gevaar zou komen. Dit gevaar werd door de wethouder onderschreven. Hier hebben we eerder dit artikel over gepubliceerd.

Lokaal eigenaarschap

Desondanks werd er op 8 juli toch gestemd over een gewijzigd amendement. Wij vragen ons alleen af of het wel een gewijzigd amendement is. De strekking van het gewijzigde amendement is namelijk dusdanig anders, dat er in onze ogen sprake is van een nieuw amendement. Immers, een eis van 51% lokaal coöperatief eigenaarschap is iets volledig anders dan een streven naar 100% lokaal coöperatief eigenaarschap. Blijkbaar streefde de SGP hier 3 weken geleden nog niet naar. Daarnaast zijn we van mening dat het amendement waarschijnlijk overbodig is, omdat het nieuwe beleidskader al is gericht op het maximaliseren van lokaal eigenaarschap. 

Gevolgen?

Houten Anders!  is teleurgesteld over het feit dat initiatiefnemers van het amendement bewust het risico hebben genomen van 3 weken uitstel voor planmakers die in een aanvraagtraject voor een SDE subsidie zitten en die hun kans om de aanvraag succesvol te voltooien binnen de gestelde termijn verkleind hebben zien worden door dit uitstel. Onze teleurstelling zit hem vooral in het feit dat 3 weken geleden al duidelijk was, dat het amendement juridisch geen stand hield en de SGP het heeft nagelaten om op dat moment al met een nieuw amendement te komen zoals dat nu voorligt. Dan had er geen sprake hoeven te zijn van uitstel en wij hopen maar dat dit uitstel geen nadelige gevolgen heeft voor de lopende subsidie aanvragen.

Stemverklaring

Tijdens de stemming gaf Wayne Wilson de volgende stemverklaring af: 

We zijn teleurgesteld dat de SGP niet 3 weken geleden al tot de conclusie kwam dat het amendement juridisch geen stand houdt. Hierdoor zijn 3 kostbare weken voor lopende subsidieaanvragen verloren gegaan. Wij hebben hier toen ook op gewezen. Daarnaast vinden we het amendement deels overbodig, omdat de huidige puntensystematiek al gericht is op maximaliseren van lokaal eigenaarschap. Wij stemmen daarom tegen het amendement.

Stemgedrag

Houten Anders! stemde TEGEN het aangepaste amendement en VOOR het beleidskader zonnevelden. 

Meer informatie

Amendement nieuw beleidskader zonnevelden – lokaal eigenaarschap

Gewijzigd amendement nieuw beleidskader zonnevelden – lokaal eigenaarschap

Artikel raadsvergadering 17 juni 2021

Volg ons