Skip links

9 maart 2021

Startnotitie Parkeerbeleid

Op dinsdag 9 maart 2021 heeft de gemeenteraad gesproken over de Startnotitie Parkeerbeleid. In de startnotitie wordt besloten aan welke kaders en uitgangspunten het nieuwe parkeerbeleid moet voldoen. 

De aanloop naar deze startnotitie was onrustig. Het college stelde begin januari al vragen aan het Burgerpanel over de invulling van kaders die in deze startnotitie stonden beschreven. Houten Anders! stelde daar vragen over die voor de behandeling van deze startnotitie zouden worden beantwoord. Door ziekte en andere overmacht lieten de antwoorden langer op zich wachten dan gebruikelijk. 

Betoog in de raad

In de gemeenteraad heeft Wayne Wilson ons standpunt over de startnotitie Beverakker op de volgende manier verwoord:

Geachte voorzitter, raadsleden, betrokkenen en belangstellenden,

Voor ons ligt een startnotitie parkeerbeleid. Parkeren is tijdens de behandeling van de Ruimtelijke Koers een aantal keer langsgekomen. Wij hebben toen gekozen om voor de discussie omtrent parkeren te wachten op deze startnotitie parkeerbeleid.  Dan verwacht je een duidelijke startnotitie met duidelijke kaders en een duidelijke omschrijving van het vervolgproces. De startnotitie is echter niet zo duidelijk als wij hadden gehoopt. 

De leidende principes zijn goed: stimuleer alternatieven voor autogebruik, stimuleer duurzaam autogebruik en beheers de parkeerdruk in de openbare ruimte. Dat lijken ons prima uitgangspunten. Maar waar zijn de strakke kaders om verder mee te werken, want dat is toch het doel van een startnotitie.  

Tot onze verbazing hebben wij in de – ietwat late – beantwoording van onze schriftelijke vragen gelezen dat het nieuwe parkeerbeleid nu losgekoppeld is van de Ruimtelijk Koers. We vinden het opvallend dat in de Ruimtelijke Koers kaders omtrent parkeren worden genoemd, die we niet terugvinden in de startnotitie Parkeerbeleid. 

Het is ingewikkeld in deze COVID periode om goed te kijken naar parkeerbeleid. De wereld verandert. Mensen werken nu voornamelijk thuis en de verwachting is dat er in de toekomst nog steeds veel thuis gewerkt gaat worden. Of dat leidt tot minder autobezit, óf juist een hogere parkeerdruk omdat de auto vaker thuis staat, dat weten we nu nog niet.  

Een uitgebreid participatieproces wordt omschreven dat we op de voet zullen volgen. We hopen dat dit participatieproces ondanks de beperkingen van dit moment goed zal verlopen. Met de Ruimtelijke Koers hebben we gezien dat er onderwerpen zijn die echt leven onder de inwoners. Dit onderwerp zou zomaar ook veel insprekers en zienswijzen kunnen opleveren. Laten we daar dan wél goed de tijd voor nemen.  

Omdat de startnotitie goede leidende principes heeft en flinke nadruk legt op participatie, kunnen wij er mee instemmen. Wel hopen we dat er snel duidelijke kaders worden gesteld, zodat er in het participatieproces gesproken kan worden over concrete plannen. 

Reactie

Tijdens het debat ging het om allerlei soorten voedsel als metafoor met ‘betaald parkeren’ als inzet. De ruimte in Houten is schaars en wij zijn tegen betaald parkeren als oplossing om die ruimte te verdelen.

De VVD stelde voor om het betaald parkeren bij voorbaat uit te sluiten. Hierdoor beperk je Houten wanneer andere oplossingen niet goed werken. Onze parkeergarages zijn al betaald parkeren, maar de eerste twee uur gratis voor het winkelend publiek. Dat is een prima oplossing voor mensen die een boodschap doen en het voorkomt lang parkeren van forensen en laat ruimte voor winkelend publiek. 

Kortom, voorlopig blijft het in gebieden rondom het station een effectief middel tegen langparkeerders. Het alternatief voor betaald parkeren betekent heel streng handhaven op het gebruik van de blauwe parkeerkaart met een maximale pakkans. Dit zal de gemeenschap veel geld kosten en zal ook veel inwoners raken als zij boetes krijgen. Het zal winkelend publiek wegjagen. Betaald parkeren blijft voor Houten Anders! daarom een laatste redmiddel om het parkeren in Houten te regelen. 

Stemgedrag

Houten Anders! stemde VOOR het aangepaste raadsvoorstel startnotitie parkeerbeleid.

Meer informatie

Raadsagenda, raadsvoorstel, moties en amendementen

Videoverslag van de raadsvergadering

Volg ons