Skip links

9 februari 2021

Startnotitie Beverakker

Op dinsdag 9 februari 2021 heeft de gemeenteraad gesproken over de Startnotitie Beverakker. In de startnotitie wordt besloten waar een nieuw woningbouwprogramma op de locatie van de voormalige openbare basisschool De Brug aan moet voldoen. 

Na de fusie van het Klavertje Vier met De Brug in 2019 sloot de locatie aan de Beverakker en ging de hele school als De Velduil verder aan de Eggeveld. Eerder dit jaar stemde de gemeenteraad al in met de financiering van de nieuwe school aan het Eggeveld.

De startnotitie over het woonprogramma op deze locatie leidde tot nogal wat commotie in de wijk en in de gemeenteraad. Elke partij kan beamen dat woningbouw op deze locatie kansen biedt voor de wijk. In de startnotitie wordt een ontmoetingsruimte gevraagd, waar Woongroep de Dassenburg en de Wakkere Akker mede gebruik van kunnen maken. 

De commotie ontstond vooral na het lezen van de gestelde eisen aan een eventuele ontwikkelaar. Die liet zo weinig ruimte voor een zogeheten Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), dat de gemeenteraad een aantal aanpassingen deed tijdens het debat in de gemeenteraad. Hiermee werd de participatie anders vorm gegeven dan wij in Houten gewend zijn en werden kansen voor een meer divers woningaanbod vergroot.   

Betoog in de raad

In de gemeenteraad heeft Wayne Wilson ons standpunt over de startnotitie Beverakker op de volgende manier verwoord:

Geachte voorzitter, raadsleden, betrokkenen en belangstellenden,

Met het vrijkomen van de grond op Beverakker 19 ontstaat een goede mogelijkheid om woningen te bouwen in de wijk de Akkers. Deze wijk is erg betrokken en denkt graag mee. Dat kunnen wij zeer waarderen. Toch is dit dossier niet eenvoudig.

Om een aantal van de pijnpunten op een rijtje te zetten:

Het raadsvoorstel lijkt tegenstrijdig. Er wordt een keuze gemaakt in beslispunt 2 voor 60% sociale huurwoningen, terwijl verderop vermeld wordt dat Houten burgerinitiatieven wil belonen door pluspunten te geven.

Er is nog geen raadsbesluit met betrekking tot de ruimtelijke koers. Wel is de motie die commitment uitspreekt over CPO’s aangenomen en dus al geldend.

Volgens Viveste is sociale huur alleen mogelijk als er 60% sociale huur wordt gerealiseerd.

Ik citeer uit het programma Ruimte: “Nadat een startnotitie is vastgesteld wordt een marktpartij geselecteerd” (Programma Ruimte, pagina 19). De huidige keuze in beslispunt 2 laat slechts ruimte voor één marktpartij, Viveste, zoals ook in de RTG duidelijk is geworden.

Het vastleggen van 60% sociale huur is niet gewenst. Het betekent in feite dat de keuze voor Viveste als partner al vast ligt. Wij vinden dat niet passen in een startnotitie voor een project zoals dit, waarbij er ook nog eens grote betrokkenheid vanuit de wijk is. Dat er sociale huurwoningen nodig zijn is evident, maar er zijn ook andere woningen mogelijk die goed binnen de wijk passen en de sociale structuur in de wijk kunnen versterken.

Omdat de startnotitie nu niet voldoet aan de definitie die wij als raad hebben vastgelegd, kunnen wij niet instemmen met dit raadsvoorstel.

Er zijn een aantal amendementen ingediend inmiddels. Wij denken dat we met de combinatie van de amendementen van de PvdA en de VVD tot een aanvaardbaar raadsvoorstel komen. We zullen deze amendementen dan ook allebei steunen.

Alleen wanneer beide amendementen worden aangenomen, kunnen wij akkoord gaan met het huidige raadsvoorstel.

Reactie

Houten Anders! is tevreden met de afloop van het debat en het voorstel zoals dat uiteindelijk in stemming is gebracht. Wij vinden dat er meer ruimte moet komen voor CPO’s én voor sociale huur. Beide verdienen op een goede manier een plek in Houten.  

Stemgedrag

Houten Anders! stemde VOOR het aangepaste raadsvoorstel

Meer informatie:

Klik hier voor het raadsvoorstel, amendementen en meer.

Klik hier voor een videoverslag van de raadsvergadering.

Volg ons