Skip links

21 november 2020

Ruimtelijke Koers: Standpunten

Houten Anders! vindt het belangrijk om u op tijd op de hoogte te brengen van onze standpunten over de Ruimtelijke Koers. Niet alles is wat ons betreft negatief, wij zien ook positieve punten. Daarnaast zien wij veel gemiste kansen en onbegrijpelijke keuzes. Deze lijst met standpunten van Houten Anders! is nog niet volledig en kunnen wij nog aanpassen naarmate de inspraakrondes verder gaan. Toch vinden wij het belangrijk om u te informeren waar wij staan en wat wij graag anders zouden zien in het visiestuk.

Als u wilt reageren op deze punten, dan ontvangen wij uw reactie graag!

Houten Anders! vindt de volgende punten POSITIEF:

1. Bouwen is noodzakelijk om de woningnood aan te pakken

Er is een groot tekort aan woningen en alleen door te bouwen kunnen we bijdragen in het oplossen van deze woningnood. In Houten worden 4750 woningzoekenden verwacht tot 2040, dus er moet veel gebouwd worden.

2. Prioriteit is woningen voor starters en (doorstromende) ouderen

In Houten kwamen de afgelopen decennia veel jonge gezinnen wonen. In de Vinex-wijken staan veel eengezinswoningen. De kinderen van deze gezinnen zoeken nu een woning als starter, en de ouders kijken uit naar senioren-woningen. Er is een verschuiving van woonbehoefte. Door te bouwen voor starters en ouderen verwacht men beweging in de vastzittende woningmarkt.

3. Bouwen voor de Houtense woningzoekende

Bouwen trekt mensen aan, zeker in een mooi dorp als Houten. Door slim te communiceren over bouwprojecten kunnen we proberen zoveel mogelijk Houtense woningzoekenden aan woonruimte te helpen.

4. De Ruimtelijke Koers als leidraad voor de toekomst

Zonder koers lopen we het risico dat op verschillende plekken kleine onsamenhangende bouwprojecten worden ontwikkeld. Door een duidelijke koers uit te zetten kunnen we een beter balans in woningen, in ruimtelijke structuur en in kwaliteit neerzetten.

5. Groene structuur wordt versterkt

Groen komt vaak voor in de Ruimtelijke Koers. Hoewel verdichting leidt tot meer steen is er grote aandacht voor groen in de koers. Groen is de basis voor de ontwikkeling van Houten.

6. Inwoners voelen zich betrokken bij de Ruimtelijke Koers

De grote hoeveelheid zienswijzen en daarop volgend het grote aantal insprekers geeft aan dat de Ruimtelijke Koers leeft en serieus wordt genomen. Er wordt goed ruimte gegeven voor de insprekers, ondanks de lastige situatie met corona. Uiteraard zou er nog meer discussie moeten volgen, maar we zijn blij dat er kwalitatief hoogwaardige reacties komen vanuit de inwoners.

Houten Anders! ziet ook punten TER VERBETERING:

7. Onvoldoende aandacht voor sociale cohesie

Wij zien de Ruimtelijke Koers als een Sociale Koers. De visie geeft onvoldoende kaders over wijkvoorzieningen en lijkt ervoor te kiezen deze alleen in het centrum te vestigen. Daarmee gaat dit college in tegen de filosofie om Houtenaren van elke sociaal economische status te spreiden over Houten en creëert zij segregatie.
Geef projectontwikkelaars kaders mee zoals:

  • Bouw op een wijze die de sociale cohesie ondersteunt
  • Bouw voor de behoeften die in een wijk leven (zodat doorstroming binnen de wijk kan worden bevorderd en sociale verbanden blijven)
  • Geef elke wijk het wijkcentrum terug, waar inwonersinitiatieven bloeien
  • Bouw gemengd, voor jong en oud
8. Onvoldoende aandacht voor maatschappelijke voorzieningen

De ruimtelijke koers geeft te weinig inzicht in de voorzieningenbehoefte. Sportgebieden worden aangekaart, scholen genoemd, gezondheidsinstanties nauwelijks genoemd. Zijn er in 2040 nog wel voldoende voorzieningen?

9. Bedrijven op De Schaft moeten worden gemotiveerd te verhuizen

We missen de mogelijkheid om de bedrijven op de Schaft te stimuleren naar een locatie buiten de Rondweg, zoals de Doornkade te verhuizen. Daarmee kan de Schaft tot woongebied worden omgevormd. Ondernemers zijn geïnteresseerd in de discussie. Als de Koppeling dan door een tunnel wordt gelegd, kan Houten-Noord met Houten-Zuid via een groenstrook en extra woningen worden verbonden. Door nieuwe ondernemers kansen te bieden op de Doornkade zorgen we dat dit gebied de benodigde kwaliteitsimpuls krijgt.

10. Openbaar Vervoer binnen Houten verdient aandacht

Openbaar Vervoer in Houten verdient meer aandacht. Treinverbindingen zijn prima, de streekbus dienstregeling wordt snel minder. De grote bussen kunnen niet in de wijken komen. We missen het zoeken naar een oplossing om Oude Dorp, Rond, Castellum en ook de kleine kernen voor een ieder goed bereikbaar te maken. Een Houtens OV op basis van golfkarretjes zouden wij graag als optie uitgewerkt zien. Investeer in een lokale vervoersbehoefte voor wie niet met de fiets kan en onderzoek de gevolgen van deze koers op de bereikbaarheid en parkeersituaties in de wijken.

Houten Anders! ziet punten die we NIET BEGRIJPEN:

11. Doornkade is een slechte keuze, Houten-Oost is veel logischer

De keuze voor de Doornkade als ontwikkelgebied is onbegrijpelijk. Alle achterliggende stukken spreken vóór de ontwikkeling van Houten-Oost: zowel praktisch, financieel als op het gebied van leefbaarheid zijn er voordelen ten opzichte van de Doornkade.
Wij kiezen voor een gezonde leefomgeving. Wij kiezen voor Houten-Oost en wij willen dat er een publieksversie beschikbaar komt van de haalbaarheidsonderzoeken om inwoners een geïnformeerde keuze te laten maken met het referendum in de vorm van bijvoorbeeld een infographic.

12. Massief en hoog bouwen past niet bij Houten en roept weerstand op

De bouwplannen zijn veelal te massief en te hoog ingepland. Er moet veel meer rekening worden gehouden met de bestaande wijken die naast de nieuwbouw liggen. Een ontwikkelaar gaat alle ruimte nemen die de spelregels in de koers hem biedt. In de koers moet worden vastgelegd dat voor elk deelproject de maximale hoogte wordt bepaald bij de uitwerking van de plannen in een participatietraject. Er moet een spelregel komen met betrekking tot de zichthoek vanaf de voordeur van bestaande bouw.

13. De Houtense woonbehoefte is niet 7-hoog langs de snelweg

De berekende woonbehoefte herkennen wij niet in gesprekken met inwoners en woningzoekenden. Ook insprekers hebben grote twijfels. Men wil best in een appartement, maar niet heel hoog. Men heeft ook behoefte aan (kleine) woningen met een tuintje. Senioren praten over knarrenhofjes. Er is sterke behoefte aan sociale cohesie.
Onderzoek de woonbehoefte van de Houtense woningzoekenden, voor je op basis van landelijke trends een keuze maakt.

14. Een stadsontwikkelaar past niet bij het dorpse karakter van Houten

Het ontwerp is ontwikkeld door een bureau dat alleen grote steden heeft ontwikkeld. Een frisse blik door een bureau dat (ook) ontwikkeld heeft voor dorpsstructuren zien wij als cruciaal. Werk verschillende scenario’s uit. Wij pleiten voor een second opinion en een échte keuze voor de gemeenteraad.

15. De rondweg omleggen op deze manier is niet te begrijpen

Het omleggen van de Rondweg in Noordwest en daarmee het slopen van de Rondweg-Inprikker-Wijk ideologie is niet te begrijpen. De rondweg in dit gebied omleggen heeft geen meerwaarde. Inprikkers kunnen prima naar beide kanten. Houten heeft een zeer veilige en duidelijke structuur met dit formaat en dat moet behouden blijven. Behoud de rondweg in zijn huidige vorm, verbreed waar nodig en leg rotondes aan, zoals wij die nu al op de Koppeling hebben.

Houten Anders! is KRITISCH op het proces:

16. Het Houtens DNA wordt genoemd, maar niet nageleefd

Het Houtens DNA gaat bij ontwikkeling uit van groen eerst, dan fiets, dan wonen. Dat is dé reden waarom mensen in Houten willen wonen. Het Houtens DNA wordt genoemd en geprezen, maar niet gevolgd in de Ruimtelijke Koers. Begin met groen, denk dan aan voet- en fietspaden en ga dan de wijken indelen. Doe waar Houten zich altijd in heeft onderscheiden, koester dat, bouw dat uit.

17. Samenhang met plannen van Rijk en provincie mist

We missen het overzicht hoe de Ruimtelijke Koers aansluit bij zowel het Ruimtelijk-economisch perspectief en programma (REP) en de Regionale energiestrategie (RES) en overige plannen van Rijk en provincie.
Maak inzichtelijk hoe de plannen aansluiten op de regionale woningbouw- en verkeersplannen. We willen in Houten energiepositief bouwen.

18. Deelgebieden hebben geen prioriteit of een tijdslijn meegekregen

Ondanks dat er deelgebieden zijn gedefinieerd missen er duidelijke tijdlijnen, prioriteiten en welke keuzes later nog worden gemaakt. Je kan de spelregels niet vastleggen voor alle deelgebieden, terwijl we nog 20 jaar bezig zijn. Doe je dat toch, dan moeten die ook kraakhelder zijn over de kaders waar projectontwikkelaars aan moeten voldoen op het gebied van: bouwhoogtes, participatie, afstanden, parkeervoorzieningen en groenstructuur. Er moet ruimte komen om de kaders te evalueren en aan te passen. Wij willen het plan splitsen in delen, waarbij duidelijke spelregels worden vastgelegd.

19. Het proces – ook door de covid situatie – is niet ideaal

Het proces laat steken vallen onder druk van corona, of omdat er toch minder goed met de zorgen van inwoners rekening wordt gehouden. Veel inwoners laten weten dat participatie minder was dan bij vorige grote bouwopdrachten. 400 zienswijzen, meer dan 100 insprekers, een petitie en een referendum geven aan dat inwoners nog niet klaar zijn voor een beslissing van de raad. Daarnaast hebben insprekers zich teruggetrokken, omdat het nu digitaal moet.
Wij zullen de raad vragen uitspraak te doen over de kwaliteit van de participatie en communicatie.

20. Sterkte-zwakte analyses zijn krachtige tools, maar slecht uitgevoerd

In een goede SWOT worden feiten-gebaseerde punten in de vier kwadranten geplaatst en vergeleken. De SWOTs in de Ruimtelijke Koers zijn ontzettend sturend en vaak gebaseerd op aannames en mogelijke kansen. Wij pleiten voor degelijke op feiten gebaseerde SWOTs als onderdeel van een second opinion.

21. Wisseling van wethouder zorgt voor inconsistentie

De ontwikkeling van de Ruimtelijke Koers is geleid door een andere wethouder dan de huidige. De huidige wethouder is nieuw in Houten en heeft ook geen banden met Houten. Ondanks zijn goede wil, verdedigt hij een plan dat niet het zijne is. Daar ontstaat soms verwarring door in discussies.

Eerdere artikelen over de Ruimtelijke Koers
Reageren? 

Neem voor vragen of opmerkingen over dit artikel dan contact op met ons commissielid Bartjan Meier: bartjan.meier@houtenanders.nl

Meer informatie:

Klik hier voor meer informatie over de Ruimtelijke Koers, zoals het college die voorstelt.

Klik hier voor een videoverslag van de Ronde Tafelgesprekken over de Ruimtelijke Koers.

Volg ons