Sociaal

Sociale structuur

Houten Anders! gaat haar controlerende taak uitvoeren bij de invoering van de participatiewet. Bevordering van participatie hangt nauw samen met weinig bureaucratische tegenwerking. Wij maken ons hard voor een duidelijke en transparante regelgeving rondom beleidsparticipatie en burgerinitiatieven. Houten Anders! zet zich in om inwoners en ondernemers te prikkelen om actief te zijn in de samenleving. Dit gaan we doen via persoonlijk contact. Daarnaast vinden we het stimuleren van initiatieven vanuit buurthuizen en verenigingen, vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages belangrijk.

Houten Anders! is voorstander van een integraal beleid met maatwerk bij de aanpak van maatschappelijke problemen, één gezin, één plan, één regisseur. In dit beleid gaat aandacht komen voor de ketenbenadering waar professionals vanuit maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, familieleden (mantelzorgers) en andere mensen binnen het persoonlijk netwerk gaan samenwerken. Deze zogeheten ketenbenadering gaat ervan uit dat de leefsituatie van de inwoner centraal staat. Hierbij blijft maatschappelijke opvang in de toekomst van belang.

Armoedebeleid

Door de bezuinigingen die voortduren, zal de gemeente in haar lokale sociale beleid blijvend aandacht moeten besteden aan integrale schuldhulpverlening. De gemeente dient een actief re-integratiebeleid te voeren ten aanzien van mensen met een uitkering. Minder draagkrachtige inwoners dienen reëel en naar vermogen te worden ondersteund.

Houten Anders! pleit voor een Wal- en schip beleid; Het helpen van mensen die in relatieve armoede leven en niet in aanmerking komen voor hulp via de kanalen die er nu zijn. 

Ook armoedebestrijding blijft nadrukkelijk onze aandacht houden. Houten Anders! zal hierop toe blijven zien. Hoewel de crisis over is, zullen de komende jaren mensen in toenemende mate (tijdelijk) in de problemen kunnen komen. Het beleid van de gemeente dient erop gericht te zijn dat de eigen inwoners ook lokaal hulp kunnen krijgen. Houten Anders! Is zich ervan bewust dat gebrek aan betaalbare woonruimte hierbij voor Houten een specifiek aandachtspunt is. We pleiten daarom voor een actief beleid, in samenspraak met de verhuursector, maar ook met banken en bedrijfsleven.

We zien dat particuliere initiatieven zoals de voedsel- en kledingbank een steeds belangrijkere rol vervullen. De voedselbank verdient een volwaardige plek in de armoedebestrijding. Daar hoort ook huisvesting bij. Dit is in de gemeente Houten op dit moment niet in orde.

WMO, Jeugdzorg en ouderenzorg

Landelijk zien we processen van economisering en individualisering plaatsvinden. Daarnaast worden (financiële) middelen schaarser. Grote veranderingen zijn die van de decentralisatie van jeugdzorg en WMO. Dit heeft ervoor gezorgd dat gemeenten in 2014 veel wijzigingen hebben doorgevoerd. Houten Anders! maakt zich sterk voor een helder en goed doordacht WMO-beleid, waarbij alle partijen binnen de Houtense samenleving aan bod komen en niemand buiten de boot valt.

Houten Anders! staat ervoor dat geleverde zorg niet slechter mag zijn dan voorheen. In de aankomende jaren zal de zorgvraag door vergrijzing veranderen. Mensen kunnen en willen steeds langer zelfstandig blijven wonen. De vraag naar aanpassingen in de woning en hulpmiddelen zal groter worden. Houten Anders! pleit ervoor dat vroegtijdig rekening wordt gehouden met de toename van de gedifferentieerde zorgvraag van deze doelgroep. Het is belangrijk dat gemeentelijke ondersteuning door sociale voorzieningen, zoals Tafeltje Dek Je, thuiszorg, huishoudelijke hulp, vrijwilligerswerk, taxivervoer, regio vervoer, seniorenverenigingen, jeugdwerk en speciaal onderwijs blijft bestaan.

Houten Anders! wil bereiken dat in de gemeente voldoende zorgcomplexen of anders levensloopbestendige woningen aanwezig zijn. Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Daarnaast staan we achter het initiatief om ouderen te stimuleren naar een kleinere woning te verhuizen door middel van ondersteuning en een verhuisvergoeding. De vele zorginstellingen in Houten vragen blijvende aandacht van het gemeentebestuur. Deze instellingen dragen naast de hulp aan gehandicapten en ouderen belangrijk bij aan de werkgelegenheid binnen de gemeente.

Vrijwilligerswerk

Houten Anders! wil dat de gemeente Houten een duidelijk sociaal gezicht heeft. Wij streven ernaar dat inwoners en ondernemers van Houten naar vermogen maatschappelijk participeren. Dat betekent dat de gemeente faciliteert in een goede infrastructuur om die participatie mogelijk te maken. Anderzijds is het belangrijk om verwachtingen vanuit organisaties en gemeente met betrekking tot participatie duidelijk te communiceren om deze netwerksamenleving blijvend te stimuleren.

Jeugd- en jongerenbeleid

De gemeente is verantwoordelijk voor het lokale jeugdbeleid. Houten Anders! is van mening dat de samenwerking en communicatie tussen gemeente, politie, jongerenwerk en onderwijs optimaal moet zijn. Hierbij is het nodig om het doel van het jeugdbeleid voorop te stellen. Het is belangrijk dat optimale ontwikkelingskansen voor alle jeugdigen worden gecreëerd en voorzieningen worden versterkt. Dit om problemen te beheersen en beter nog, te voorkomen.

De gemeente voert de regie in het jeugdbeleid. Deze regie moet volgens Houten Anders! worden toegespitst op het duidelijk afbakenen en specificeren van de taken van samenwerkende organisaties. In het preventief voorkomen en beheersen van problemen is een maandelijks casusoverleg een goed hulpmiddel. Aandachtspunt hierin is de voorlichting over alcohol en drugs. Daarnaast dienen jongeren vroegtijdig betrokken te worden bij het jeugdbeleid. Dit moet anders worden opgepakt en HA! zou graag met jongeren in gesprek gaan op de scholen om tenminste de jeugd ook een stem te geven in de raad.

Houten Anders! gaat graag met jongeren in gesprek op de scholen om tenminste de jeugd ook een stem te geven in de raad. Houten Anders! zet zich in om voldoende speelvoorzieningen te hebben en te houden voor de jeugd.