Skip links

5 maart 2023

Schriftelijke vragen over leegstand in de sociale huur

Op 6 maart 2023 heeft de fractie van Houten Anders! schriftelijke vragen ingediend bij het college om hen om een reactie te vragen over leegstand in de sociale huur. Een aantal inwoners heeft ons benaderd met de vraag waarom zoveel sociale huurwoningen in onze gemeente leeg staan. Al langer zijn wij bekend met het feit dat de afdeling Verhuur van het voormalige Viveste enorme werkdruk heeft. Toch wordt het steeds lastiger uit te leggen dat daardoor de Houtense woningmarkt nog meer vastloopt. Zeker nu de woningcorporatie is gefuseerd is het belangrijk dat het college heldere verwachtingen uitspreekt en eisen stelt aan woningcorporatie Woonin. 

Leegstand

In de hele regio zijn in 2023 tot 27 februari 383 woningen verhuurd. In de gemeente Houten zijn er slechts 7 woningen verhuurd tijdens de eerste 2 maanden van het jaar. Vier daarvan zijn door inschrijving verhuurd, drie door directe bemiddeling. In december zijn er door Woonin 85 woningen opgeleverd voor Houtense inwoners, die voorrang kregen bij de verhuur. Het dus heel erg logisch zijn als er nu een verhuisgolf op gang zou komen: doorstroming is namelijk hard nodig.

De fractie van Houten Anders! ziet het nog niet terug in de cijfers, terwijl wij weten dat veel nieuwe bewoners van De Kiem een woning leeg hebben achtergelaten. Het is voor de fractie van Houten Anders! onduidelijk of het college op de hoogte is, in gesprek is en oog heeft voor deze problematiek. Wij willen dat het college duidelijk uitspraak doet over wat zij redelijk en acceptabel vindt als het gaat om leegstand. Ook willen wij graag weten hoe zij de situatie bij de fusieorganisatie gaat beïnvloeden en wat de gemeente kan doen om deze tijdelijke leegstand tot een minimum te beperken.

Vragen

Het college is door de fractie van Houten Anders! verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 • Herkent het college het beeld dat bij veel inwoners is ontstaan, dat woningen van Woonin de laatste maanden langer leeg staan?
 • Hoeveel woningen staan er leeg en wat is de gemiddelde leegstandsperiode van een sociale huurwoning in de gemeente Houten in de afgelopen 3 maanden geweest?
 • Welke gemiddelde leegstandsperiode vindt u op basis van cijfers uit vergelijkbare gemeenten redelijk?
 • Wat kost deze leegstand woningcorporatie Woonin?
 • Welke factoren dragen in onze gemeente bij aan een verlengde leegstandsperiode?
 • Op welke van deze factoren heeft het college invloed en welke oplossingen gaat het college met Woonin bespreken?
 • Welke gevolgen hebben de achterstanden voor de aandacht die Woonin volgens prestatieafspraken zou moeten hebben voor:
  a) doorstroming;
  b) een zorgvuldige plaatsing van statushouders;
  c) maatwerkoplossingen, zoals woningruil en loting.
 • Is het college het met ons eens, dat Woonin daadkrachtig en overtuigend moet laten zien dat zij al haar taken aan kan, nu zij is gefuseerd?
 • Welke afspraken met de fusieorganisatie hebben voor het college prioriteit?

Als het college heeft geantwoord, zullen de antwoorden hier zichtbaar worden. 

Reactie

Als de antwoorden er zijn, plaatsen wij hier een reactie.

Meer informatie

Overzicht van schriftelijke vragen en antwoorden

Volg ons