Skip links

22 januari 2021

Raadsvergadering over de Ruimtelijke Koers –  dag 3

Op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 januari vergaderde de gemeenteraad over de Ruimtelijke Koers en was het eindelijk ‘aan de raad’ om zich uit te spreken over deze visie op ruimtelijke ontwikkeling in Houten tot 2040. De fractie van Houten Anders! was en is kritisch en vindt dat de visie in zoveel punten tekortschiet, dat het niet in de gemeenteraad besproken zou moeten worden. Het collegewilde het plan niet terugtrekken om het aan te passen, dus moest de gemeenteraad gezamenlijk het plan aanpassen om er nog wat van te maken. Houten Anders! wilt ons definitieve standpunt na afloop van het debat op 21 januari 2021 bepalen.

Lees ook:Onze inzet bij de Ruimtelijke Koers.

De derde avond begon op donderdag 21 januari met een aantal moties en amendementen die door onderling overleg en samenwerking werden aangepast. Er werden een aantal moties en amendementen voor het eerst besproken, omdat het aantal te groot was voor de raadsvergadering van de dag ervoor. Daarna werd er gestemd over alle moties en amendementen. Hieronder lichten wij de voor ons meest belangrijke keuzes en successen toe. Een overzicht van alle moties en amendementen, ons stemgedrag en dat van andere politieke partijen vindt u op de gemeentelijke pagina.

Houten-Oost is een serieuze mogelijkheid geworden

Wij dienden samen met PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, CDA en VVD een motie in die het college verzoekt om alsnog het gebied Houten-Oost te onderzoeken als woningbouwlocatie. Hier wordt de Houtense Koers bij betrokken om te dienen als inspiratie voor een duurzame wijk in een groen gebied.

Houten Anders! pleit al sinds onze oprichting voor deze stap en is gelukkig met het inzicht van de coalitie om daar nu alsnog in mee te gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat uit het onderzoek zal blijken dat er een duurzame woonwijk in het groen kan worden gebouwd. Een wijk die voor senioren, starters en alles wat ertussen zit, betaalbaar en gezond wonen binnen bereik moet brengen.

Het fiets- en wandelnetwerk kreeg unanieme steun

Ons commissielid, Bartjan Meier, schreef het in februari 2018 al:

“Nu is het wel zo dat er op wandelgebied nog wat te verbeteren valt in Houten. We kunnen dan wel prijzen winnen voor de fietsinfrastructuur, maar voor voetgangers zijn er wel wat dingetjes… “.

Bij het lezen van de Ruimtelijke Koers viel direct op dat fietspaden vanzelfsprekend belangrijk werden gevonden, maar dat de voetpaden zonder visie voor lief werden genomen. De gevolgen zijn nu dagelijks in Houten zichtbaar: veel wandelaars nemen liever het fietspad. In de gebieden van de Ruimtelijke Koers zal er meer gedacht worden aan goede fiets- én voetpaden. Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat het college hier ook graag voor heel Houten op in wil zetten. Wij zullen daar binnenkort een motie voor indienen en hopen dan opnieuw op de steun van alle fracties.

Noordwest ligt nog niet vast

Er is twijfel bij de gemeenteraad of het wel zo verstandig is om woningen te gaan bouwen langs de A27. Enkele partijen willen nu een onderzoek naar de haalbaarheid van een woonwijk die rekening houdt met het advies van de GGD om niet eerder dan 300 meter van een snelweg woningen te gaan bouwen. Door met deze grens rekening te houden, is er minder ruimte voor woningen. Hoe het college dat op wil lossen is onduidelijk, maar tot die tijd wordt het besluit over het gebied Noordwest uitgesteld.

De fractie van Houten Anders! wil überhaupt geen woningbouw in Noordwest. Wij hebben dat telkens duidelijk laten weten, omdat het ons te dicht bij Utrecht komt. Wij vinden het onderzoek onnodig en stemden daarom tegen het amendement. Wel durven wij te denken, dat uit het onderzoek zal komen dat er onacceptabel veel bedrijfsruimten of groen zal moeten wijken voor de ontwikkeling van Noordwest óf dat het in z’n geheel financieel zó onaantrekkelijk wordt, dat men er op termijn van af zal zien om er woningen te bouwen.

Meer groen en het Hof van Wulven wordt onderzocht

Het hof van Wulven ligt nagenoeg volledig in de 300-meterzone langs de snelweg, waarvan de GGD zegt dat het ongezond is om er woningen te bouwen. Wij wilden het Hof van Wulven daarom ontwikkelen tot een groene buffer tussen de snelweg en Houten, met behoud van het restaurant en de tennisvereniging. Ons amendement haalde het net niet, maar ook het Hof van Wulven wordt meegenomen in het onderzoek naar de haalbaarheid van Noordwest.

Als de nieuwe plannen voor Noordwest worden gepresenteerd, dan verwachten wij dat het versterken van het groen in het Hof van Wulven vrijwel de enige manier zal zijn om de ruimte daar te benutten. Ook de gebieden binnen de huidige Rondweg worden veel groener dan in de Ruimtelijke Koers is voorgesteld en voorstellen daarover hebben wij vol overtuiging mee ingediend of voor gestemd.

De Ruimtelijke Koers is socialer geworden

Wij zien het als een belangrijke stap naar inwoners toe, dat zij meer kansen krijgen mee te denken over hun leefomgeving. Daarom dienden wij samen met de ChristenUnie een amendement in dat ruimte biedt aan inwonersinitiatieven.

De motie van ITH over het instellen van een werkgroep van inwoners aan de Molenzoom hebben wij van harte ondersteund, toen de suggestie die wij eerder deden, in de aangepaste motie werd verwerkt.

Wij hebben ook samengewerkt met de PvdA en GroenLinks, waardoor het college de opdracht heeft gekregen om een spelregel toe te voegen die sociale cohesie een belangrijk aspect van de ruimtelijke vraagstukken maakt. Zo kan er met social design, in samenspraak met de omgeving, gewerkt worden aan woningbouw en het college kan ook zoeken naar ruimtelijke oplossingen om sociale cohesie te versterken. Dit is belangrijk in de strijd tegen eenzaamheid, vooral in die enkele gevallen waar we hoger zullen bouwen.

Kansen voor maatschappelijke organisaties

Tijdens de inspraakrondes kwam naar voren dat maatschappelijke organisaties zoals het Wereldhuis, de Krachtfabriek en het Doorgeefluik zich gedwongen voelden om een locatie buiten de Rondweg te accepteren. De locaties binnen de Rondweg werden al snel te duur en het college leek geen kansen te zien om daar met deze organisaties uit te komen. Wij hebben verzocht om een onderzoek dat kansen zoekt binnen de Ruimtelijke Koers. We vinden dat deze organisaties aan de randen van het centrum horen te liggen. Alleen dan zullen zij gemakkelijk bereikbaar zijn en toch midden in de samenleving kunnen staan.

Maximaal inzetten op doorstroming

Bouwen alleen is niet voldoende. Wie bouwt voor senioren, moet de senioren ook verleiden naar die nieuwe woning. Dan verlaat een ouder echtpaar een gezinswoning die weer vrij komt voor een jong gezin. Op deze manier ontstaat er doorstroming en vinden meer mensen een passende woning door er slechts één nieuw te bouwen.

Om het meeste effect uit de nieuwbouw te halen, heeft het college van ons de opdracht gekregen om na te gaan wat er landelijk gezien werkt om doorstroming zo goed mogelijk op gang te brengen en deze ideeën uit te proberen samen met verhuurders, projectontwikkelaars en welzijnsorganisaties.

Hoe nu verder?

In de gemeenteraad heb je de taak na te denken over het algemeen belang. Wij oordeelden eerder al dat het veel verstandiger was geweest, als de Ruimtelijke Koers zou worden ingetrokken door het college. Dat is nu te laat en het was aan de raad. Wij hebben geprobeerd om er het beste van te maken en daar zijn we redelijk in geslaagd. Dat betekent niet dat we het overal over eens zijn. Wij zullen kritisch blijven als het gaat om hoogbouw. Omwonenden moeten goed worden beschermd tegen de ambities van projectontwikkelaars.

Dinsdag 26 januari komt de gemeenteraad opnieuw bij elkaar, om een definitief besluit over het referendum te nemen. Voor Houten Anders! ligt er op dit moment een Ruimtelijke Koers die meer acceptabel is geworden.

Voor ons zou het beter voelen, als wij de inwoners van Houten konden laten beslissen over de uitgewerkte plannen van Noordwest en Houten-Oost en alle aanpassingen die gedaan zijn. Wel realiseren wij ons dat het uitwerken van alle amendementen een ondoenlijke opgave is als dat ook nog voor 17 maart 2021 af moet zijn. Wij willen dat de kwaliteit van de onderzoeken niet gaat lijden onder de druk van de tijd.

Tenslotte is Houten Uniek, is Houten Anders!

Meer informatie:

Het geamendeerde raadsvoorstel: pdf.

Klik hier voor het raadsvoorstel, amendementen, moties en meer.

Klik hier voor een videoverslag van de raadsvergadering.

Volg ons