Skip links

20 januari 2021

Raadsvergadering over de Ruimtelijke Koers – dag 2

Op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 januari vergadert de gemeenteraad over de Ruimtelijke Koers en is het eindelijk ‘aan de raad’ om zich uit te spreken over deze visie op ruimtelijke ontwikkeling in Houten tot 2040. De fractie van Houten Anders! is kritisch en vindt eigenlijk dat de visie in zoveel punten tekortschiet, dat het niet in de gemeenteraad besproken zou moeten worden. Tegelijkertijd stellen we vast dat het college het plan niet wil terugtrekken om aan te passen, dus dan zullen wij als gemeenteraad gezamenlijk het plan moeten aanpassen om er nog wat van te maken. Wij bepalen ons definitieve standpunt na afloop van het debat op 21 januari 2021. 

Lees ook: Onze inzet bij de Ruimtelijke Koers.

Op de tweede vergaderavond dienden alle fracties hun moties en amendementen in, waarmee ze de plannen van de Ruimtelijke Koers willen aanpassen. Om de tijd zo efficiënt mogelijk te besteden, hebben de fracties geen betogen gehouden, maar strak hun moties en amendementen toegelicht, waarna zij door de collega-raadsleden konden worden bevraagd. De moties en amendementen werden per deelonderwerp besproken en aan het eind van elk deelonderwerp reageerde het college op de ingediende voorstellen. 

Wij hadden het volgende betoog voorbereid, het laat zien hoe wij vanavond het debat in zijn gegaan en wat wij belangrijk vinden in de Ruimtelijke Koers. Uiteindelijk heeft ons raadslid slechts delen van het betoog voorgedragen.

Het betoog van Wayne:

Geachte voorzitter, college, raadsleden, en belangstellenden,

Nadat we gisteren hebben gesproken over de Ruimtelijke Koers als geheel en de hoofdlijnen, gaan we vandaag dieper in op de details. Zoals gisteren aangegeven gaan we als Houten Anders! samen met de rest van de raad ons best doen om met moties en amendementen te komen tot een acceptabele Ruimtelijke Koers.

In de Ruimtelijke Koers wordt veelvuldig gesproken over hoogbouw. In Houten is iets al hoogbouw als het 4 of meer lagen is. We zijn nou eenmaal een gemeente met weinig hoogbouw. Veel inwoners zijn geschrokken van de eerste plannen die bouwhoogtes tot 14 hoog noemde. De plaatjes met de gele blokken waren indicatief, maar veel mensen interpreteerden het als vaststaand feit. En dat is logisch. Mensen kijken eerst naar plaatjes, zeker bij zo’n lijvig document. Hier moeten we van leren. Bij elk bouwproject moeten we met omwonenden de juiste keuze maken qua hoogte. Past het in de bestaande omgeving, halen we onze doelstellingen. Een lastige balans die we niet bij voorbaat in spelregels vast willen leggen.

Voor wie gaan we nou eigenlijk bouwen? Er worden 4750 woningzoekenden tot 2040 verwacht in Houten. We gaan 4800 woningen bouwen. We willen dus bouwen voor de Houtense woningzoekenden. Voor mensen die in Houten willen wonen, omdat ze Houten waarderen, omdat ze een band hebben met Houten. Voorzitter, wat wij niet begrijpen is waarom er zo vaak wordt gezegd “we gaan niet weer een polder volbouwen, dat hebben we al zo vaak gedaan”. Dat is waar Houten goed in is, dat is waarom mensen in Houten wonen! Waarom is er niet gekeken wat de woonbehoefte is van de Houtense woningzoekende? We hebben twee moties ingediend om de doorstroming voor de Houtense woningzoekenden te ondersteunen.

MOTIE doorstroomwensen (pdf)

MOTIE Inzet maximale doorstroming (pdf)

Ga ons alstublieft niet vertellen dat je in een polder alleen eengezinswoningen kunt bouwen. Wij zijn ervan overtuigd dat je met goede wil in een polder gevarieerde en betaalbare woningen kunt bouwen waar ook daadwerkelijk behoefte aan is. Een beetje meer inventiviteit dan kopieer/plakwerk van middelgrote steden hadden wij hier verwacht. Daarom steunen wij de motie waarmee een volwaardige uitwerking van Oost wordt verzocht, die wij samen met de PvdA, D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en de VVD indienen. Wij vragen u om het gebied niet alleen met getallen uit te werken, maar ook met voorbeelden van hoe het er uit kan zien en het Manifest ‘Houtense Koers’ te betrekken bij de uitwerking.

MOTIE Uitwerking Ontwikkelmogelijkheden Houten Oost (pdf)

Wij trekken ons eigen amendement terug:

AMENDEMENTAlternatieve locaties zoals Houten Oost onderzoeken (pdf

Het gebied De Schaft is in de Ruimtelijke Koers meegenomen als onderdeel van De Koppeling. De Schaft ligt midden in Houten en is voornamelijk gevuld met bedrijven. Veel van deze bedrijven zijn niet afhankelijk van deze locatie en zouden prima en zelfs beter buiten de Rondweg kunnen functioneren. We weten dat een aantal daar ook zeer in geïnteresseerd is. Hier willen we meer aandacht voor. Herontwikkeling van de De Schaft kan de verbinding tussen Houten Noord en Houten Zuid worden door hier actief regie te nemen. Wij dienen hierom een amendement in.

AMENDEMENT Toevoegen De Schaft als ontwikkellocatie (pdf)

Houten Noordwest is geen optie voor ons om woningen te bouwen. Daar dienen wij een amendement voor in.

AMENDEMENT Noordwest nog niet ontwikkelen (pdf)

Een groot deel van het gebied ligt te dicht bij de snelweg om verantwoord gezond te kunnen wonen. De GGD was heel duidelijk: 300 meter is de grens, maar nog verder van de snelweg is alleen maar beter. De argumentatie dat dit gebied dan op korte fietsafstand van het nieuwe station Utrecht Koningsweg ligt doet ons pijn! We gingen toch bouwen voor de Houtense woningzoekende? We gaan toch geen Utrecht Zuid bouwen voor de Utrechtse woningzoekenden? Wij zijn serieus bezorgd dat in deze richting bouwen een eerste stap is naar een groei tegen Utrecht aan. 

Er bevinden zich in Noordwest, op de Doornkade, bedrijven die goed draaien, waarom wil het college die weg hebben? Houten Anders wil dat Houten ook aantrekkelijk blijft voor de ondernemer. Knap de Doornkade op en maak er een modern, duurzaam en vitaal eigentijds bedrijventerrein van. Dan kunnen we bedrijven van binnen de Rondweg uitnodigen hier naartoe te verhuizen. Een vitaal bedrijventerrein is op deze locatie nodig en waardevol.

Er ligt een sportpark van SV Houten dat leidt onder achterstallig onderhoud. Dat onderhoud is steeds vooruitgeschoven en nu willen we de velden wellicht gaan verplaatsen. Wat een onzin! De velden liggen daar prima. Met een goede opknapbeurt van het clubhuis en de kleedkamers, en een nieuw hoofdveld en aanpak van het parkeerterrein zijn we veel goedkoper uit. Wij kunnen en moeten SV Houten en al zijn leden veel beter en vooral sneller helpen. We zullen moties om SV Houten te verhuizen niet steunen. Dat duurt te lang en kost veel extra geld.

Ook in Noordwest ligt het Hof van Wulven. Direct langs de snelweg, met een restaurant en een tennisvereniging. Laten we daar een groenbuffer tussen de snelweg en Houten aanleggen. Hoge bomen vangen veel wind. Maar ook geluid en sommige soorten zelfs ozon en fijnstof!
Bomen hebben daarnaast CO2 nodig om zuurstof van te maken, dat is er ruim voldoende langs de snelweg. Laten we Houten West een goed stuk biodiverse natuur geven, dat sluit ook mooi aan op de groene hoofdstructuur van Houten. Daarom dienen wij een amendement in.

AMENDEMENT Hof van Wulven als groenbuffer (pdf)

Houten is al tweemaal fietsstad van Nederland geweest. We zijn trots op onze kwalitatief hoogwaardige fietspaden. We zien wel een probleem de kop opsteken. De fietspaden zijn zo goed dat de wandelaars ook op de fietspaden lopen. Dat doet men met een reden; De fietspaden zijn beter verlicht, beter qua bestrating en zijn breder zodat mensen elkaar, zeker met rolstoel, wandelwagen of hond, kunnen passeren met genoeg ruimte ertussen. Veel voetpaden zijn smal en omgeven door muur, schutting, heg of andere obstakels waardoor het geen ruimte voor uitwijken biedt. Wij willen hier graag aandacht voor. Door verbetering van de voetpaden en door een goed netwerk van voetpaden en fietspaden te ontwikkelen wordt het nog aantrekkelijker en ook veiliger om je te voet of per fiets te verplaatsen in Houten. Wij zien deze noodzaak ook als een kans; wat ons betreft zijn we over een paar jaar de fiets- en wandelstad van Nederland. Ook hiervoor hebben wij een amendement geschreven in samenwerking met D66 en Groen Links

Amendement Integrale aanpak voor fiets- en voetpaden (pdf)

Als onderdeel van de Ruimtelijke Koers worden een aantal locaties, zoals scholen, afgebroken en worden nieuwe woningen gebouwd. We missen echter de aandacht voor de maatschappelijke organisaties die nu gebruik maken van die ruimtes. In de RTG werd op vragen hierover geantwoord dat deze organisaties zelf naar andere locaties moeten kijken, wellicht buiten de Rondweg. Dit is onacceptabel. Organisaties zoals de Krachtfabriek, het Doorgeefluik en het Wereldhuis zijn gebaat bij een centrale ligging en goede bereikbaarheid. Deze organisaties zijn onmisbaar in de ambities die deze gemeente heeft binnen het sociaal domein. Ze voeren werk uit dat een gemeente in andere plaatsen zelf doet. Deze organisaties zijn bovendien belangrijk voor de sociale cohesie binnen onze gemeente. Daarom zijn zij onmisbaar. Voor ons is de Ruimtelijke Koers ook een sociale koers. Daarom hebben wij een motie voor de huisvesting van maatschappelijke organisaties:

MOTIE Huisvesting Maatschappelijke Organisaties (pdf)

Voorzitter, de Ruimtelijke Koers is geen kwalitatief hoogwaardige koers. Het kraakt en piept en we proberen nu met alle aanpassingen er toch wat van te maken. Nogmaals, het liefst hebben we dat het college nu alle moties, amendementen, het manifest en alle verslagen van de inspreekavonden tot zich neemt en de koers herschrijft. Als we nu tóch voor het huidige document moeten kiezen, dan hebben wij geprobeerd om het met lapwerk acceptabel te maken, al is het met pijn in het hart.

Wij geloven dat Houten uniek is, dat Houten ANDERS is.

Dank u wel.

Reactie

Een aantal van onze amendementen worden ‘omarmd’ door het college, net als onze motie over doorstroming en de huisvesting van maatschappelijke organisaties. Tegelijkertijd zijn er in het debat ook een aantal kritische vragen gesteld en zullen wij een deel van onze moties en amendementen iets aan moeten passen om die meer acceptabel te maken voor het college en gemeenteraadsleden. Daar zullen wij de komende uren aan werken voor het beste resultaat. 

Morgen vergadert de raad over de laatste set moties en amendementen en dan zal er gestemd gaan worden. Wij zullen dan een afweging moeten maken op basis van wat er in de gemeenteraad besproken is en de mate waarin wij tevreden zijn met de Ruimtelijke Koers, zoals die er na alle wijzigingen uit zal zien.

Wordt vervolgd.

Meer informatie:

Klik hier voor het raadsvoorstel, ingediende amendementen en meer.

Klik hier voor een videoverslag van de raadsvergadering.

Volg ons