Skip links

20 februari 2022

Regenboog-stembusakkoord 2022

Op zaterdag 19 februari tekende Houten Anders! het Regenboogstembusakkoord 2022 van het COC Midden Nederland. Met het Regenboogstembusakkoord vraagt het COC aandacht voor de inclusie van LHBTIQ+ en beleid daarvoor.

Houten Anders! is tegen elke vorm van discriminatie en buitensluiting. Ieder mens is uniek en dat maakt onze gemeente uniek. Wel willen wij dat elk individu zich gezien en gewaardeerd voelt en daar heeft de gemeente ook een rol bij. Iedereen moet bovendien zichzelf kunnen zijn. 

Het COC legt de gemeenteraad elke vier jaar een standaard akkoord voor. Dat akkoord bevat wat algemeenheden waar je niet tegen kunt zijn, maar het is ook niet toegespitst op de lokale situatie. Desondanks hebben wij getekend. In overleg met het COC willen wij ons de komende vier jaar inzetten om een lokaal regenboogstembusakkoord aan de partijen voor te leggen in 2026. Het COC heeft aangegeven graag op de uitnodiging in te gaan. Wij gaan voor een lokaal akkoord bij de volgende verkiezingen en zullen ons inzetten om dit akkoord tot uitvoer te brengen.  

Het akkoord

INCLUSIEF BELEID VOEREN. De gemeente voert een inclusief beleid met aandacht voor LHBTIQ+. Het collegeprogramma bevat een passage over LHBTIQ+ emancipatie met concrete voornemens die worden uitgewerkt in een beleidsnotitie en/of actieprogramma. Eindverantwoordelijkheid over de uitvoering hiervan en de bijbehorende financiële middelen ligt bij een coördinerend wethouder en verantwoordelijk ambtenaar. De gemeente betrekt LHBTIQ+ inwoners en -belangenorganisaties bij het tot stand komen van het beleid. De gemeente stimuleert activiteiten, ondersteunt LHBTIQ+
organisaties en neemt de situatie van LHBTIQ+ inwoners mee in gemeentelijke monitors. Zowel als dienstverlener en als werkgever heeft de gemeente een voorbeeldfunctie en sluit in haar werkwijze niemand uit.

VEILIGHEID BEVORDEREN. De gemeente zet zich actief in voor de veiligheid van LHBTIQ+. Zij bevordert dat de politie hiertoe een aanspreekpunt is en vergroot de expertise voor de aanpak van LHBTIQ+ discriminatie. De gemeente stuurt op aangiftebereidheid, houdt toezicht op de veiligheid van LHBTIQ+ en legt verantwoording af over geweld en discriminatie tegen LHBTIQ+.

VEILIG SCHOOLKLIMAAT REALISEREN. De gemeente zet zich actief in voor een onderwijsomgeving waar LHBTIQ+ jongeren zich veilig en prettig voelen. De gemeente zorgt dat basis- en middelbare scholen hun wettelijke plicht om LHBTIQ+ acceptatie te bevorderen nakomen. De gemeente biedt onderwijsinstellingen steun en begeleiding aan om acceptatie te bevorderen en pesten aan te pakken.

IEDEREEN TELT MEE. De gemeente zet zich in voor een omgeving waarin LHBTIQ+ groepen uit diverse contexten zich veilig en prettig voelen, zoals bi-culturele en religieuze LHBTIQ+ personen, vluchtelingen, jongeren, ouderen, transgenderpersonen en mensen met een (licht verstandelijke) beperking. De gemeente ondersteunt activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden voor deze groepen, zodat zij optimaal kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarnaast heeft de gemeente aandacht voor intersectionaliteit en zorgt voor het faciliteren van voldoende safe spaces voor LHBTIQ+ personen.

ZICHTBAARHEID BEVORDEREN. Een belangrijke stap naar acceptatie is zichtbaarheid. De gemeente zorgt voor een gender inclusieve omgeving. De gemeente bevordert zichtbaarheid en inclusie in al haar communicatie en uitingen, zoals de website en op het gemeenteloket. Ook bevordert de gemeente de zichtbaarheid en inclusie in het ondersteunen van LHBTIQ+ evenementen, zoals Coming Out Dag. Daarnaast handelt de gemeente proactief als het gaat om het hijsen van de Regenboog/Pride vlag, op belangrijke dagen zoals IDAHOBIT en Coming Out Day. Ook denkt de gemeente na over het inzetten van een LHBTIQ+ kalender, met daarop belangrijke dagen vanuit de gemeenschap, zoals transgender remembrance day en de visibility days van lesbische, biseksuele, transgender en intersekse personen.

Ondertekening

Het akkoord werd mede ondertekend door het CDA, GroenLinks Houten, de Houtense VVD, D66 Houten, ITH, Natuurlijk Houten en de Christen Unie. Ook de PvdA heeft aangegeven de inhoud van dit akkoord te steunen. 

Meer informatie

COC Midden Nederland

Het Regenboogstembusakkoord 2022

Volg ons