Skip links

26 januari 2021

Referendum over de Ruimtelijke Koers

Dinsdag 26 januari vergaderde de gemeenteraad over het referendum over de Ruimtelijke Koers. In enkele weken tijd, haalden de initiatiefnemers 4000 handtekeningen op van mensen die zich actief uitspreken vóór een referendum over de Ruimtelijke Koers. Dat is opmerkelijk veel in deze tijd van corona en een enorme prestatie. Het toont bovendien aan dat de Ruimtelijke Koers leeft onder inwoners.

Vraagstelling

De gemeenteraad vergaderde op 19 januari, op 20 januari en op 21 januari over de Ruimtelijke Koers. Op de laatste dag stemde de raad over alle voorgestelde amendementen en moties. Er mag alleen een vraag worden gesteld over het raadsvoorstel dat overbleef na de aanpassingen die de gemeenteraad deed. Een speciale referendumcommissie heeft een advies geschreven waarmee men tot de volgende vraag komt: 

Bent u voor of tegen het voorgenomen raadsbesluit over de Ruimtelijke Koers 2040?

Houten Anders! kan zich niet vinden in de vraag en wij hebben geprobeerd een alternatief te bieden. Dit amendement werd door de referendumcommissie afgeraden. Daarop hebben wij ons amendement ingetrokken. Andere partijen hebben gepleit om het referendum over de verkiezingen heen te tillen. Wij vinden het jammer dat de partijen die hier voor hebben gepleit, geen amendement hebben ingediend.

Wij kijken uit naar een heel interessante campagne over de Ruimtelijke Koers. U mag van ons verwachten dat wij zullen luisteren naar de verschillende meningen en dat wij u correct zullen informeren over het aangepaste raadsvoorstel (pdf).

Onze bijdrage

In de gemeenteraad heeft Wayne Wilson ons standpunt over het referendum over de Ruimtelijke Koers op de volgende manier verwoord:

Geachte raadsleden en belangstellenden,

Het raadsvoorstel dat nu voor ons ligt is met veel bloed, zweet en tranen tot stand gekomen. Er is ontzettend veel tijd aan besteed. Wij noemden het in ons betoog bij aanvang een gedrocht. We waren bang voor veel knip- en plakwerk. Uiteindelijk is het raadsvoorstel heel dicht bij acceptabel voor ons gekomen en we zijn benieuwd wat de kiezer ervan vindt.

We zijn tevreden dat Noordwest aangehouden is tot nader onderzoek is uitgevoerd. Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat woningbouw in Noordwest geen goede keuze is, om verschillende redenen. Hof van Wulven als groenbuffer blijft nog steeds op onze wensenlijst en is één van de opties die nog open ligt.

Aan de andere kant van Houten is nu de deur geopend om grondig naar Houten Oost te kijken. Een locatie waar Houten Anders! al sinds de oprichting de beste mogelijkheden ziet voor uitbreiding van Houten.

Met het voet- en fietspaden-amendement zullen de gebieden binnen de Ruimtelijke Koers aantrekkelijk zijn voor voetgangers en fietsers, op een veilige manier. Binnenkort zullen wij een motie indienen om de aanpak voor fiets- en voetpaden over heel Houten beter en veiliger te maken.

Is het daarmee een goede Ruimtelijke Koers? Nee, de opties die nu open liggen kunnen natuurlijk toch vervelend uitpakken. Daarnaast zijn er delen in de Ruimtelijk Koers waar we niet heel erg blij mee zijn. Hoogbouw is nog niet goed gedefinieerd. Geen van de ingediende moties en amendementen waren de oplossing voor die uitdaging. Wij blijven erbij dat vooral in de overgang van bestaande wijken naar nieuwbouw, goed gekeken moet worden naar acceptabele hoogtes. Onze huidige inwoners mogen niet in de schaduw worden gezet.

We moeten nu gaan praten over het referendum. De vraag die is voorgesteld door de referendumcommissie vinden wij erg teleurstellend. Deze vraag is te simpel en zal tot heel veel tegenstemmen leiden.

  • Mensen die tegen Noordwest zijn: stemmen tegen, want de optie ligt nog open.
  • Mensen die vóór Noordwest zijn: stemmen tegen, want de optie is niet meer definitief.
  • Mensen die tegen Oost zijn: stemmen tegen, want de optie is geopend.
  • Mensen die voor Oost zijn: stemmen tegen, want de optie is niet definitief
  • Mensen die tegen inbreiding zijn: stemmen tegen…

    …Wie stemt er dan nog voor?

De referendumvraag moet wat ons betreft gaan over het belangrijkste onderdeel van de Ruimtelijke Koers: de Spelregels. Oost of Noordwest zijn aangehouden en daar kunnen we niets over vragen. Meer dan 1 vraag brengt alleen maar verwarring. De indieners van dit referendum willen de inwoners van Houten een eerlijke keuze voorleggen, en wij hebben als politieke partijen een belangrijke rol in dit debat. Daarom hebben wij een voorstel voor een vraag die we als amendement zullen indienen: 

Amendement

Als vraagstelling voor het referendum vast te stellen:

Mag de gemeente beginnen met bouwen op de locaties het Centrum, De Molenzoom en De Koppeling, volgens de spelregels en richtlijnen van de Ruimtelijke Koers, zonder te wachten op het onderzoek naar Noordwest en Houten Oost?

De referendumcommissie oordeelde, dat deze vraag niet aan de criteria voor een goede vraag voldeed en wij hebben daarop het amendement ingetrokken, waardoor er niet over kon worden gestemd.

‘Fake news’

Wij merken nu al op dat er veel wordt beweerd over de Ruimtelijke Koers dat niet op feiten is gebaseerd. Wij hebben een hekel aan nepnieuws. De principes van Houten Anders! zijn om altijd transparant en op feiten gebaseerd te communiceren. We hopen dat alle partijen op dezelfde manier zullen communiceren, zodat de inwoners hun stem kunnen uitbrengen op basis van de juiste informatie.

Houten Anders! is trots op wat wij hebben bereikt. Op 21 november plaatsten wij al onze standpunten rondom de Ruimtelijke Koers op onze website. We zijn tevreden met de aandacht die elk van deze punten heeft gekregen tijdens het raadsdebat over de Ruimtelijke Koers. Als één van de kleinste partijen hebben wij vrijwel onze inzet bereikt en toch zullen wij de stem van de kiezer respecteren.

Statement bij stemming

Wij kunnen ons niet vinden in de vraag en hebben geprobeerd een alternatief te bieden. Uiteraard zullen wij wel voor het referendum stemmen, want dat is waar de inwoners om gevraagd hebben. We zijn benieuwd naar de uitslag.

Houten Anders! stemde VOOR het referendum en feliciteert de initiatiefnemers!

Meer informatie:

Klik hier voor het raadsvoorstel, het advies van de referendumcommissie en meer.

Klik hier voor een videoverslag van de raadsvergadering.

Klik hier voor de website de initiatiefnemers van het referendum.

Klik hier voor de website van de gemeente over de Ruimtelijke Koers.

Volg ons