Skip links

6 april 2021

Raadsinformatiebrief multifunctioneel schoolgebouw

Op dinsdag 6 april 2021 heeft de gemeenteraad over de raadsinformatiebrief multifunctioneel schoolgebouw van 24 maart 2021 gesproken. Dit ging in het bijzonder over de nieuwbouw van de Van Harteschool en de eventuele extra ruimte die kan worden gemaakt, die geschikt is voor de wensen van muziekvereniging Kunst Na Arbeid (KNA) Houten. De KNA repeteert momenteel sociaal-cultureel centrum De Grund, maar we nemen aan dat dit op korte termijn zal worden gesloopt om plaats te maken voor huizen als onderdeel van de herijking visie Oude Dorp

Tijdens de raadsvergadering van 12 januari verzocht Houten Anders! samen met het CDA nog om een onderzoek naar de financieringsmogelijkheden van een multifunctioneel schoolgebouw waarbij ook een repetitieruimte voor de KNA mogelijk werd gemaakt. Op 24 maart liet het college per raadsinformatiebrief weten dat dit financieel niet haalbaar was. De raadsinformatiebrief is voor Houten Anders! en het CDA niet helder genoeg om daar zomaar mee akkoord te gaan. 

Theater aan de Slinger

We agenderen de brief daarom samen en wij stellen vragen aan de wethouder die hij dezelfde dag nog uitgebreid beantwoord. Op dit moment spannen wij ons nog in om deze antwoorden openbaar te laten verklaren. In die antwoorden wordt duidelijk waar de financiële moeilijkheid zit. Tijdens de raadsvergadering  zetten wij uiteen, waarom wij een multifunctioneel gebouw in de wijk belangrijk vinden voor het Oude Dorp en voor heel Houten. Bovendien stelden wij een aantal vragen om de wethouder uit laten leggen, waarom hij tot deze keuze gekomen is.

De raadsvergadering wordt beëindigd door een motie van de ChristenUnie (pdf), die verzoekt om de KNA snel duidelijkheid te geven over een nieuwe locatie in het Theater aan de Slinger. Houten Anders! stemde tegen deze motie, omdat de motie in beginsel vraagt om wat de wethouder al van plan was te doen. Onze voorkeur blijft uitgaan naar een oplossing in de wijk. 

Betoog in de raad

In de gemeenteraad heeft Wayne Wilson ons standpunt over de raadsinformatiebrief multifunctioneel schoolgebouw op de volgende manier verwoord:

Geachte voorzitter, raadsleden, betrokkenen en belangstellenden,

Mede namens het CDA wil ik u hartelijk danken dat wij vanavond nog kunnen spreken over de raadsinformatiebrief die volgde uit onze motie van 12 januari 2021. Wij willen vanavond een aantal vragen stellen ter verduidelijking van deze raadsinformatiebrief.

Op 28 mei 2019 stelde deze gemeenteraad de gemeentelijke ambities en randvoorwaarden voor de onderwijshuisvesting vast. Multifunctionaliteit was een belangrijk onderdeel van die ambities. Een schoolgebouw wordt overdag immers gebruikt voor de lessen en ’s avonds staat het leeg. Door scholen multifunctioneel op te leveren, kan de ruimte ’s avonds worden gebruikt door verenigingen en inwoners. Dat spaart ruimte, kosten en het maakt van een schoolgebouw het kloppende hart van elke wijk. Een broedplaats van talent en sociale cohesie. Voor het onderwijs en voor het verenigingsleven ontstaan er kansen om samen te werken: met elkaar en met de omwonenden.

Houten Anders! stelt vast dat er al verschillende wijkgebouwen zijn verdwenen uit de wijken en wij maken ons zorgen om die ontwikkeling. In de Sociale Koers wordt de behoefte aan meer plekken in de wijk om elkaar te ontmoeten benoemd. Dat komt de saamhorigheid ten goede. Ook een ruimte die is toegerust voor het maken van muziek is een plek om elkaar te ontmoeten. In januari bleek nog dat er binnen Houten geen alternatieven denkbaar waren. Onze motie riep op om alsnog de samenwerking op te zoeken om een multifunctionele ruimte in de Van Harteschool te realiseren.

Houten Anders! is helder: een multifunctioneel schoolgebouw dient het algemeen belang in allerlei opzichten. Het geheel is er meer dan de som van de delen.

Ruim anderhalf jaar geleden startten de gesprekken met de initiatiefgroep over de een multifunctionele school, waar de KNA mede gebruik van zou maken. Dat het college daar anderhalf jaar lang over kan praten, zonder te komen met een financieel plan is voor Houten Anders! onvoorstelbaar.

Op 12 januari werd onze motie unaniem aangenomen, waarmee wij als gemeenteraad verzochten om een verkennend onderzoek naar de mogelijke manieren van financiering om KNA alsnog onder te brengen in de Van Harte School.

In de raadsinformatiebrief stelt u dat er geen mogelijkheden zijn gevonden om specifiek de KNA te huisvesten in de Van Harteschool. Wel noemt u lokalen in het theater als alternatief.

Hoe kijkt de wethouder terug op het proces? Had u van te voren niet geld mee moeten brengen om de ambitie van de gemeenteraad waar te maken?

De gemeenteraad heeft de Van Harteschool uit de herijking van de visie Oude Dorp gehaald. Wat zou er qua financiering anders zijn gegaan als het project binnen de herijking van de visie Oude Dorp was gebleven?

Hoe heeft de KNA gereageerd op het voorstel om hen na de sloop van De Grund eventueel te huisvesten in het theater, en voldoen de ruimten aan de specifieke eisen waar de nieuwe Van Harteschool wél aan zouden voldoen?

Als geld voor de Van Harteschool nu uit de reserves zou worden gehaald en later weer uit verschillende grondverkopen terug zou worden gestort: Wat zijn daar dan de gevolgen en de zorgen van?

Wij vonden de uitleg in uw raadsinformatiebrief in eerste instantie onvoldoende en vandaag heeft u onze vragen uitvoerig beantwoord in een e-mail. U heeft ons het bedrag van 32.000 euro uitgelegd. Dank daarvoor.

Kunt toezeggen om deze en de beantwoording van al onze andere vragen, openbaar te maken? 

Voorzitter, afsluitend, het blijft voor Houten Anders! belangrijk dat scholen het kloppend hart in de wijk blijven. Wij vinden dat kansen zoals de samenwerking tussen de Van Harteschool en de KNA door ons allen omarmd moeten worden. We rekenen op uitvoerige antwoorden van deze wethouder. Als andere fracties nog ideeën hebben, dan horen wij dat graag.

Reactie

Houten Anders! is tevreden over de openheid waarmee de wethouder onze vragen over de raadsinformatiebrief heeft beantwoord en wij maken ons er sterk voor dat deze informatie zo snel als mogelijk publiekelijk zal worden gedeeld. 

Wij zijn bezorgd over de mate waarin Houten haar eigen visie na kan leven om tot multifunctionele ruimten in de wijken te komen, als de financiering van een multifunctioneel schoolgebouw niet rond komt. Deze zorg wordt vooral meegevoeld door de PvdA en door het CDA. We zullen er bij de behandeling van het Integraal Huisvestingsplan Scholen op terugkomen, wanneer dat in de gemeenteraad besproken wordt.  

Voor de KNA en de Van Harteschool lijken er geen mogelijkheden meer te zijn, om tot een multifunctioneel schoolgebouw te komen waar beiden in kunnen worden gehuisvest.

Stemgedrag

Je kunt niet stemmen over een raadsinformatiebrief, wel over moties die raadsleden indienen als gevolg van zo’n brief.

Houten Anders! stemde TEGEN de motie van ChristenUnie om de KNA snel duidelijkheid te geven over huisvesting in het Theater aan de Slinger. De motie vraagt om wat de wethouder al van plan was te doen. Onze voorkeur blijft uitgaan naar een oplossing in de wijk.  

Meer informatie

Raadsagenda, raadsinformatiebrief en motie

Videoverslag van de raadsvergadering

Volg ons