Skip links

12 mei 2022

Plannen op de Essenkade

Op dinsdag 10 mei 2022 besprak de gemeenteraad van Houten de plannen aan de Essenkade. Het college stelt voor om asielzoekers, spoedzoekers en maatschappelijke organisaties in en rondom het oude UN-gebouw aan de Essenkade te huisvesten. Het college heeft uitgezocht of het COA, Viveste en de maatschappelijke organisaties mee willen werken aan deze plannen. Voor zij verder kan, heeft het college toestemming nodig van de gemeenteraad om deze plannen aan de Essenkade verder te onderzoeken. 

Houten Anders! is enthousiast over het voornemen en heeft zich ingespannen om het college een paar belangrijke kaders mee te geven: 

  • Een duidelijk raadsvoorstel; de formulering kon op meerdere manieren worden opgevat. Dat is gecorrigeerd;  
  • Een goede omgang met de ondernemers in de omgeving van het gebouw aan de Essenkade;
  • Een plan om de aanwezige bewoners en gebruikers over 15 jaar zo soepel en zo op tijd als mogelijk van het terrein te halen, zodat we ons als gemeente aan onze afspraken kunnen en zullen houden. 

Ondertussen schreven we mee aan een motie over transparante huurvoorwaarden en tekenden en dachten we mee op verschillende moties over goede communicatie en participatie; integratie vanaf dag één; en extra aandacht voor veiligheid en overlast in de omgeving. Alle moties en amendementen waar wij aan werkten werden aangenomen. 

In de gemeenteraad

Ons raadslid, Axel Eerdman, heeft ons standpunt op de volgende manier verwoord: 

Beste inwoners van Houten, beste collega’s, beste voorzitter,

We hebben het vanavond over een plan met impact. De plannen voor de Essenkade 2 zijn belangrijk voor inwoners, ondernemers, de maatschappelijke organisaties en daarom voor Houten Anders! Wij zullen daarom een tweetal moties en een amendement indienen en wij dienen er een aantal mede in, met andere partijen. Het debat dat wij vanavond voeren, zal de plannen alleen maar beter maken. Uw inbreng tijdens mijn betoog wordt dan ook gewaardeerd, zelfs al is dit mijn maiden-speech, voorzitter.  

Vanavond kunnen wij als gemeenteraad het verschil maken voor vluchtelingen, statushouders, spoedzoekers en de maatschappelijke organisaties op het gebied van medemenselijkheid, woningnood, sociaal ondernemerschap en de omgeving van de Essenkade. In deze plannen komt het allemaal samen voor de komende 15 jaar. In de tussentijd heeft de gemeenteraad de tijd om uit te zoeken wat zij met de Doornkade als bedrijventerrein wil gaan doen. Wellicht kan de motie 061-2021 over de toekomst van bedrijvigheid, werkgelegenheid en economie worden afgestoft? Deze is aangenomen en is mogelijk nog goed bruikbaar om de raad te informeren over de ambities en keuzes die op lange termijn gemaakt moeten worden met het Houtense bedrijfsleven.

De fractie van Houten Anders! is positief over het voorstel. Deze locatie biedt enorme kansen. De maatschappelijke organisaties zoals het Doorgeefluik, de Krachtfabriek en de Voedselbank, die elk al jaren enorm goed werk doen voor de minima, statushouders, werkwillenden en alle inwoners van Houten, zouden met dit plan ein-de-lijk een plek krijgen waar zij voor langere tijd een toekomst hebben. Dat geeft deze organisaties rust en de ruimte om hun werk te doen.   

Bovendien draagt het plan bij aan de huisvesting van spoedzoekers. Die categorie inwoners moet nu vaak buiten de gemeente een plek zoeken, met alle gevolgen van dien. Omdat er in Houten op de korte termijn te weinig passende woonruimte vrijkomt. Door oog te houden voor doorstroming, een goede balans én op het terrein te werken aan community-building, ontstaat er ook voor deze groep een plek om tot rust te komen met behoud van hun Houtense netwerk. En mogelijk zelfs met een nieuw netwerk in Houten wat hen verder helpt het leven weer op te pakken. Het is onze stelligste overtuiging dat zo’n voorziening levens in positieve zin verandert. Het plan draagt daarom bij aan de sociale cohesie in Houten.

En alsof dat nog niet genoeg is, neemt Houten in dit plan ook haar verantwoordelijkheid als gemeente om te zorgen voor goede opvang van asielzoekers en statushouders. Een taak die gemeenten hebben vanuit het Rijk en waar óók een schreeuwend tekort aan is. Houten zal geen Ter Apel worden als zij 100 mensen die het nodig hebben een plek biedt. Houten kan dankzij dit plan direct werk maken van een goede integratie: door inwoners, maatschappelijke organisaties en statushouders op dezelfde plek weer perspectief te bieden. Als de verbinding tussen hen goed wordt geregeld, dan hebben we met ons allen goud in handen en lopen we niet weg voor onze verantwoordelijkheid, onze maatschappelijke taak en onze medemenselijkheid.

Dat Houten Anders! zo optimistisch is, voorzitter, ontslaat ons niet van de plicht om de zorgen die inwoners en ondernemers hebben over dit plan, heel serieus te nemen. Wij hebben zorgen gehoord, die in de volgende fase op een correcte en uitvoerige wijze moeten worden geadresseerd in de plannen om ons als fractie optimistisch te houden. Graag zouden we daarom van de wethouder horen, in welke mate hij de zittende huurders, een kans zal geven om hun contract via de gemeente een ruimte aan de Essenkade te blijven huren? Welke toezegging kan hij in dat kader doen?

Wij dienen vanavond een amendement in en twee moties, maar we hebben er ook een aantal mede ingediend en ondertekend, voorzitter.  

Wij amenderen als eerste beslispunt 1, omdat de tekst op dit moment nog multi-interpretabel is. We weten hoe het wordt bedoeld, maar wie goed leest zou kunnen denken dat alleen de huisvesting van spoedzoekers en de maatschappelijke organisaties tijdelijk wordt geregeld aan de Essenkade en dat laat de vraag open of ook de opvang van asielzoekers op die plek na 15 jaar stopt? 15 jaar is voor het geheugen een lange tijd. Laten we het documenteren en beslissen, zoals wij het vanavond bedoelen. Dat voorkomt onenigheid achteraf, voorzitter.

[AMENDEMENT – pdf]

Wij willen in de uiteindelijke plannen aandacht voor de ondernemers die rondom de Essenkade zijn gevestigd. Velen van hen maken zich zorgen om hun bedrijfsvoering en de strijdigheid van de plannen met de omgevingsvergunningen die aan hen zijn afgegeven. Daarnaast bieden de komst van de woonunits en de maatschappelijke organisaties, de statushouders en de spoedzoekers, ook kansen en dus vragen wij om met de ondernemers op zoek gaat naar die kansen, voorzitter.

[MOTIE – pdf] 

Ook verlangen wij aandacht voor een exit-strategie op hoofdlijnen. Formuleer een tijdspad en begin op tijd met het creëren van nieuwe ruimtes als die nodig zijn. Onze zorg hierbij zit met name bij de spoedzoekers, naar wie Viveste een verantwoordelijkheid aangaat. 15 jaar zijn om voor je het weet en dan is het zaak dat de maatschappelijke organisaties en de bewoners van dat moment een nieuwe plek in Houten krijgen die opnieuw passend is. Een langzame afbouw, door uitfasering, zouden wij heel onverstandig vinden en laat in het midden of dat binnen 15 jaar lukt. Bovendien verliezen we de win-win die dit plan nu juist zo goed maakt, als we enkele jaren voor het einde al beginnen met afbouwen. Wij vragen u om daar in de plannen aandacht voor te hebben en te kiezen voor een korte afbouwperiode die de 15 jaar niet oprekt en past bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, voorzitter.

[MOTIE – pdf] 

Ten slotte willen we dat de gemeenteraad op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen op het terrein en daaromheen. In een ideale situatie, worden inwoners al voorafgaand aan een beheergroep betrokken bij het beheerplan dat rekening houdt met de omgeving. Wij vragen ons af of dit kan, voorzitter, en hopen tot slot op een toezegging.  

Wij zullen de nadere invulling van dit plan in vertrouwen afwachten en stemmen vanavond vol overtuiging vóór dit principe-voorstel. Wij rekenen op uw steun en wij wensen alle betrokkenen heel veel succes bij de uitwerking ervan.

Terugblik

Het raadsvoorstel werd na een constructief en intensief debat UNANIEM aangenomen. Daarvoor is in de verschillende schorsingen veel overleg gevoerd om moties en amendementen aan te passen. Het is uiteindelijk gelukt om daarbij voldoende zekerheden van het college te krijgen om vertrouwen te hebben in een ontzettend gaaf plan waar veel Houtenaren en toekomstige Houtenaren heel veel profijt van zullen hebben. 

In de raadspraat van 11 mei schreef Axel Eerdman over het debat als een traktatie. 

Meer informatie

Raadsagenda, raadsvoorstel, moties en amendementen

Videoverslag van de raadsvergadering

Houtens Nieuws: Gemeenteraad stemt in met plannen voor huisvesting vluchtelingen, statushouders, en maatschappelijke organisaties.

Volg ons