Skip links
Titelblad van het document Perspectiefnota 2022

8 juli 2021

Perspectiefnota 2022

Op dinsdag 6 juli vergaderde de gemeenteraad over de Perspectiefnota 2022 (pdf). Op 8 juli werd de perspectiefnota met unanieme stemmen door de gemeenteraad aangenomen. Ook Houten Anders! stemde in met deze jaarlijkse nota, die de plannen schetst waar men in de begroting voor het volgende jaar rekening mee houdt. Dat betekent niet dat wij helemaal geen kritische kanttekeningen plaatsten bij de inhoud ervan. Het betekent dat we de geschetste lijnen en plannen in de notitie kunnen volgen en erop vertrouwen dat hiermee een passende begroting zal worden opgesteld in het najaar. 

Houten Anders! diende een aantal moties in. Samen met D66 Houten hebben we het college met een motie opgeroepen om de gemeenteraad te informeren over de gevolgen van corona voor Houten én we vroegen het college om een gespreksavond met betrokken ondernemers, verenigingen en instellingen te organiseren.  

Een andere motie waar we veel waarde aan hechten is een motie die wij samen met ITH en Groep Aanen indienden. Het verzoekt om een verkenning naar mogelijkheden om meer binnensportmogelijkheden te ontwikkelen in Houten en om bij ruimtelijke ontwikkelingen op tijd te beginnen eventuele nieuwe locaties aan te leggen als oude locaties moeten verdwijnen. Het voorkomt dat de mogelijkheden om binnen te sporten nog minder wordt. 

Een laatste motie waar mee tekenden was een motie van de PvdA die oproept tot meer transparantie over de wijze waarop welzijnsorganisaties de mogelijkheid hebben om bij te dragen aan de transformatieopdracht die we in het Sociaal Domein hebben en houden. Er wordt veel van Het Sociaal Team, Van Houten & Co, Handjehelpen, Buurtgezinnen en andere organisaties verwacht. Het is daarom goed om te checken of zij voldoende ruimte krijgen om hun taak uit te voeren. 

Zelf dienden wij met Groep Aanen nog een motie in om de begroting transparanter te maken over de exploitatiesubsidies die de gemeente jaarlijks toekent aan verschillende maatschappelijke voorzieningen in de gemeente. Lees verder over het artikel dat wij hierover schreven. 

Betoog in de raad

In de gemeenteraad heeft Wayne Wilson ons standpunt over de Perspectiefnota 2022 op de volgende manier verwoord:

Geachte voorzitter, college, mede-raadsleden, inwoners en belangstellenden,

Eind 2019, de werkelijkheid werd ineens anders. Wat begon als een griep ergens in China, waaide heel snel de hele wereld over en raakten wij in een crisis beland. Wij, als gemeente, hadden geen draaiboek voor een pandemie. De overheid had geen draaiboek voor een pandemie. Onzekere tijden braken aan. Binnenkort gaan we naar het zomer reces van 2021 en het lijkt erop dat er nu eindelijk licht is aan het einde van de tunnel. Laten we hopen dat we de moeilijke tijden die wij hebben gehad achter ons kunnen laten.

Maar wij maken ons net zoals vorig jaar wel zorgen over de financiële status van de gemeente. Niet alleen over de financiële status, Covid-19 heeft een grote impact gehad op het welzijn van de inwoners, maatschappelijke organisaties, de zorg, ondernemers, en scholen. Dit is een zorg van ons allemaal. Het college lijkt Covid-19 vooral te zien als een context of als een risico, maar hoe gaat u in het beleid van 2022 aandacht hebben voor de gevolgen van Corona? Voor het verenigingsleven, de onderwijsachterstanden, de ontwikkelingsachterstanden, de toegenomen eenzaamheid, toegenomen werkdruk van ambtenaren, handhavers en politie, de cultuursector, de middenstand?

Wij dienden daarom met D66 een motie in.

Ondanks de onzekerheden de komende tijd gaan wij als gemeenteraad, ervoor zorgen dat wij de juiste keuzes zullen maken op het juiste moment. Wij moeten scherp blijven op de risico’s en gevolgen van Covid-19. Het collegeprogramma is 3 jaar geleden geschreven. Wij zien elk jaar hetzelfde verhaal terugkomen in de perspectiefnota, maar 3 jaar geleden was een pandemie nog ongekend in Nederland. Hoe had het collegeprogramma eruit gezien met de kennis van nu?

U geeft aan dat u goed op koers ligt en belangrijke beleidsnota’s en visies zijn vastgesteld of in een vergevorderd stadium zijn. Vele nieuwe projecten zijn opgepakt en lopende projecten voortgezet, maar ten koste van wat? Zijn alle beleidsdocumenten nog wel actueel?  Volgens de Beoordeling IBT Omgevingsrecht 2019-2020 van de Provincie voldoet of voldeed de gemeente op dat moment niet aan de wettelijke verplichtingen. De beleidsnotitie VTH 2013-2017 zou op dat moment nog niet zijn geactualiseerd. Kunt u aangeven of dit probleem inmiddels is opgelost?

Het valt ons ook op dat er steeds een referentie te vinden is in officiële openbare stukken dat het gemeenteraad bijgepraat is door het college. Wij vinden dit niet open en transparant, en zien het liefst dat alle stukken waar naar verwezen wordt ook openbaar worden gemaakt. Dit is een transparante overheid waar wij naar toe moeten streven. Een bijpraatavond is helaas niet altijd open voor publiek. Houten Anders zou dat graag anders zien.    

In de Vijfheerenlanden wordt op allerlei mogelijke manieren gezocht naar geld. Sinds de gemeente bijna 100 miljoen moest betalen om Niemans Beton schadeloos te stellen is de gemeente technisch failliet. Berenschot deed onderzoek naar win-win-situaties waarbij het beleid aansluiting vindt bij financieringsmogelijkheden via andere overheden en fondsen. Hier hebben wij vragen over gesteld tijdens de RTG, en wij zijn benieuwd of dit onderzoek in Houten zal worden gebruikt om de financiële ruimte van onze gemeente te vergroten.

Kunt u daarop een toezegging doen?

Dan over de woonvisie, wij lezen hier veel over. Maar van alle stakeholders ontbreken de huurders in de projectopdracht die u met de gemeenteraad deelde in de Raadsinformatiebrief van 10 maart.  Wij hopen dat het college ook de huurders in het bijzonder een kans zal geven om mee te denken over de woonvisie.

Wij zijn overigens blij dat de gemeente nieuwe mogelijkheden onderzoekt om participatie op gang te brengen. Recent zijn wij gestart met een online e-participatie platform. Wij zullen dit uiteraard volgen en zijn erg benieuwd tot welke resultaten deze pilot heeft geleid en welke effecten u verwacht op het beter beheer van alle participatieprojecten.

In 2019 waren wij kritisch met betrekking tot het raadsvoorstel omtrent het Ondernemersfonds. Het was toen te snel, te haastig en niet voldoende voorbereid. Wij juichen het initiatief zeker toe, maar er moet op tijd begonnen worden met de voorbereidingen. Wij willen de initiatiefnemers vragen om bijtijds te starten met het uitwerken van het voorstel. We zijn blij dat wij vorige week al geïnformeerd werden en zijn benieuwd naar jullie plannen.

En ten slot is het ons opgevallen dat de Stichting Buitenwereld helemaal nergens voorkwam in de begroting van 2021. Uit vragen hierover bleek, dat het hier om een exploitatievergoeding ging. Wij willen graag voor de begroting van 2022 en de komende jaren een helder overzicht maken van de te verwachten exploitatiesubsidies. Uiteraard kunnen wij dit via technische vragen opvragen, maar wij vinden dat het als standard set informatie bij de begroting hoort.

Wij dienen daartoe een motie in, geïnspireerd op een beleidsdocument van de gemeente West Maast Waal, waar helder een beknopt, duidelijk wordt verwoord op welke gronden en tegen welke voorwaarden subsidies worden verstrekt voor dorpshuizen en sporthallen.

Wij wensen alle ambtenaren, wethouders, college veel wijsheid toe bij de beslissingen die wij gezamenlijk als gemeente de komende tijd moeten maken om te komen tot tweeën-een-half-miljoen aan bezuinigingen.  

Door Corona is er veel veranderd.

Houten is uniek en daarom is Houten Anders!

Reactie

Houten Anders! trok de ingediende motie over de exploitatiesubsidie in na een duidelijke toezegging van wethouder Overweg. Wij ontvingen verder nog twee toezeggingen. Zo zullen huurders tóch worden betrokken bij de Woonvisie en gaat de gemeente na of zij iets heeft aan de uitkomsten van het Berenschot-onderzoek in de gemeente Vijfheerenlanden. Het onderzoek benoemt een aantal mogelijkheden om extra subsidies te ontvangen. Het moet de bijna failliete gemeente Vijfheerenlanden helpen om hun ambities waar te maken zonder erg veel eigen geld. Het zou er in Houten voor kunnen zorgen, dat we iets minder hoeven te bezuinigen.

Stemgedrag

Houten Anders! stemde VOOR de Perspectiefnota 2022. 

Meer informatie

Raadsagenda, raadsvoorstel, moties en amendementen

Videoverslag van de raadsvergadering 6 juli 2021 (debat)

Videoverslag van de raadsvergadering 8 juli 2021 (stemming)

Volg ons