Skip links
Het voorblad van de perspectiefnota 2020

18 juli 2019

Perspectiefnota 2020

Op dinsdag 16 en donderdag 18 juli 2019 heeft de gemeenteraad de perspectiefnota 2020 besproken. De perspectiefnota 2020 is een voorloper op de begroting over dat jaar. Het college doet een voorlopig voorstel voor de begroting op basis van de huidige stand van zaken en krijgt van de gemeenteraad kaders mee om bij de begroting rekening mee te houden.

Het college stelt een aantal belangrijke bezuinigingen voor op het sociaal domein. Deze zijn ingrijpend en volgens de adviesbureaus niet haalbaar op de korte termijn. Het college is niet duidelijk hoe zij deze voorstellen concreet gaat uitvoeren en betrekt de samenleving volgens ons onvoldoende bij de keuzes die zij maakt. Zij doet wel weer een beroep op de reserves om haar ambities te halen. Het blijft onduidelijk hoe.   

Het debat over de perspectiefnota 2020 wordt ook gekenmerkt door de voorstellen die voortgekomen zijn uit de eerste Houtense Motiemarkt waar Houten Anders! zich voor heeft ingespannen samen met het CDA en de SGP. Zoals beloofd, brengen alle partijen de moties in die het college verzoeken om deze voorstellen op te nemen in de begroting van 2020.  

Betoog in de raad

In de gemeenteraad heeft Wayne Wilson ons standpunt over de perspectiefnota 2020 op de volgende manier verwoord:

Geachte voorzitter, raadsleden, betrokkenen en belangstellenden,

Onze ongerustheid is bevestigd. Dat is, helaas, onze conclusie na het bestuderen van de perspectiefnota 2020. 

Houten Anders! heeft altijd een positiefkritische houding ten aanzien van het college. Daar waar wij zien dat het college kansen pakt om de toekomst van Houten te verbeteren steunen wij hen. Na het lezen van het coalitieakkoord leek dit college op een aantal terreinen goede stappen te willen zetten. We zijn nu een jaar verder.

En waar staat dit college? 

Dit college heeft veel tijd genomen om de raad te informeren en mee te laten denken over het naderende tekort bij de Jeugdzorg en WMO. 

Het is goed nieuws dat de landelijke overheid de komende jaren tekorten binnen de gemeente deels compenseert. Helaas lijkt dit onvoldoende om de nu voorziene tekorten op te lossen.  

Het college doet in de perspectiefnota 14 redelijk vage bezuinigingsvoorstellen. Daarbij een rapport van een extern bureau wat stelt dat veel van die voorstellen – ook concreter uitgewerkt – niet gaan opleveren wat dit college beoogt. Hoe betrekt het college zo’n rapport in het proces? Hoe kunnen we deze 14 bezuinigingsvoorstellen beoordelen zonder goed zicht te hebben op de uitvoering van de huidige zorg? 

Het managen van de verbonden partijen is nog steeds niet op orde, waarbij de WIL vrolijk nog een keer om extra geld vraagt. Ook slaat het Rijnog een gat in de begroting door de BTWcompensatie aan te pakken. 

Dit alles zorgt voor een perspectiefnota waarin het college opnieuw een greep uit de beklemde reserves doet. Vervolgens probeert het college ons te overtuigen dat dit een heel goed en normaal idee is.  
De solvabiliteit blijft op ongeveer 20%?  Toch? 

Noem ons ongeduldig, maar ook bij het vorige college heeft Houten Anders! aangedrongen op een versnelling in de bouwplannen voor Houten, inclusief sociale woningbouw.  

Wij vinden de genoemde stappen in de perspectiefnota te voorzichtig en we missen elk gevoel van urgentie bij dit college.  

Het aantal woningen dat dit college in het vooruitzicht stelt is wat ons betreft ruim onvoldoende.  

We bespreken vandaag deze perspectiefnota, maar een echt goed beeld van de gevolgen van de grote lijnen is er niet. Is de onttrekking vanuit de beklemde reserves nou echt de beste oplossing? Er moet daarnaast nog zeker een half miljoen aan extra bezuinigingen worden gevonden. Waar zijn de concrete voorstellen hiervoor? 

Wij vragen het college om de raad zo snel mogelijk te informeren over waar zij mogelijkheden ziet. De uitdaging die wij graag aan het college willen meegeven is om de raad keuzes te geven. Zoek dus meer ruimte dan volgens de perspectiefnota wenselijk is.  

Het college belooft volgend jaar een expliciete verantwoording ten aanzien van de doelen van het collegeprogramma. Wij willen het college uitdagen concrete resultaten te benoemen die aan het eind van 2019 gerealiseerd zijn.  

Tot slot vragen wij uw aandacht voor Veilig Houten. Een burgerinitiatief dat gepresenteerd is tijdens de motiemarkt van 11 april jongstleden. Veilig Houten heeft ervoor gezorgd dat alle wijken, inclusief buitengebied van Houten, een buurtpreventie programma hebben. Daarnaast is Veilig Houten een initiatief gestart om geld in te zamelen om goed verspreid door Houten AED’s op te kunnen hangen, zodat er een volledige 6-minuten dekking is. Een dekking die, terwijl ik dit gisteravond voorbereidde, nog noodzakelijk is gebleken. 

Wij dienen hierbij twee moties in: 

De eerste om Veilig Houten te omarmen als onderdeel van de gemeente Houten, met de benodigde ambtelijke steun, om de continuïteit van dit initiatief te waarborgen

De tweede motie om ervoor te zorgen dat het volledige dekkingsgebied en het gebruik van de AED’s wordt gewaarborgd, voor nu en in de toekomst, met alles wat daarbij komt kijkenWaar we ons wel degelijk bewust zijn dat geld maar één keer uitgegeven kan worden, stel ik u de volgende vraag: We gaan toch hopelijk niet beknibbelen op de veiligheid en gezondheid van onze inwoners? 

Reactie

Gedurende de hele avond werden er veel moties en amendementen ingediend. Houten Anders! heeft er zelf twee ingediend en dient daartoe nog 4 moties en amendementen in met andere partijen.  

De motie die verzoekt om nog eens structureel een half miljoen aan bezuinigingen extra buiten het sociaal domein te vinden voor 2020 werd door het college niet omarmd, omdat de tijd om die posten te vinden tot aan de begroting tekort zou zijn. Het college zegt wel toe om de voorgestelde 500.000 aan bezuinigingen buiten het sociaal domein ruim te laten zijn, zodat de gemeenteraad nog iets te kiezen heeft in oktober als de begroting wordt gepresenteerd.

Er blijft zorg bestaan of de plannen die dit college maakt wel betaalbaar blijken, mede omdat de uitvoering van de plannen volgens het college nog niet in geld uit te drukken zouden zijn. Daarvoor moeten de plannen eerst worden gemaakt. Desondanks doet het college al wel een beroep op de reserves om die plannen te maken. 

De kern van deze perspectiefnota is een heleboel onzekerheid, waar het gesprek nog onvoldoende over is gevoerd. Houten Anders! kan daarom niet instemmen met de perspectiefnota 2020. 

We zijn erg blij voor Veilig Houten, dat onze motie is aangenomen die verzoekt om: 

Met inzet van gemeentelijke middelen een financiële faciliteit in het leven te roepen gericht op:

het afronden van de nog openstaande AED acties, door middel van een eenmalige financiële bijdrage ter hoogte van € 3700,-.

De andere motie die om extra ondersteuning voor Veilig Houten verzoekt is aangehouden, omdat er precies evenveel stemmen voor als tegen waren. Uiteindelijk wordt die motie op 29 oktober 2019 aangenomen. 

Stemgedrag

Houten Anders! stemde TEGEN het aangepaste raadsvoorstel perspectiefnota 2020.

Meer informatie

Raadsagenda, raadsvoorstel, moties en amendementen

Videoverslag van de raadsvergadering 16 juli 2019

Videoverslag van de raadsvergadering 18 juli 2019

Volg ons