Skip links

5 oktober 2021

Ontwikkelingsvisie Oude Dorp 2030

Op dinsdag 5 oktober en donderdag 7 oktober heeft de gemeenteraad in een ruim 4 uur durend debat gesproken over de Ontwikkelingsvisie Oude Dorp 2030. Inwoners en ondernemers die meegekeken hebben, zullen zich ongetwijfeld afgevraagd hebben, waar zij precies naar hebben zitten kijken.  We betwijfelen of er enige duidelijkheid is geschapen waar het college nu precies heen wil met het Oude Dorp

Ordevoorstel oppositie

Eerder schreef Houten Anders! samen met de andere oppositiepartijen in een persbericht  dat we het werk, dat Wethouder Bos heeft afgeleverd, zwaar onder de maat vinden omdat de visie geen visie is. Er worden geen kaders gesteld en geen keuzes gemaakt op een aantal belangrijke thema’s, waar we als raad de initiatieven van inwoners en ondernemers aan kunnen toetsen. We hebben als voltallige oppositie het persbericht vooraf met de vertegenwoordigers van de coalitiepartijen gedeeld om ook naar hen toe open en transparant te zijn en om de mogelijkheid open te houden hierover nog in gesprek te gaan. De coalitiepartijen lieten echter weten voornemens te zijn het debat gewoon plaats te laten vinden. Om deze reden hebben we als oppositie gezamenlijk besloten om voor te stellen de visie niet nu in de raad te bespreken, maar het onderwerp van de agenda te halen om de wethouder de gelegenheid te geven om de visie zo op te stellen dat hij voldoet aan de opdracht uit de startnotitie uit 2019. Daarnaast hebben we als oppositie behoorlijke vraagtekens over de kosten die gemaakt zijn voor de totstandkoming van deze visie. Waar 150.000 euro begroot was, heeft het college inmiddels 475.000 euro uitgegeven om tot een visie te komen die volstrekt onvoldoende is. De raad is tussentijds niet op de juiste wijze geïnformeerd over deze forse budgetoverschrijding.

Coalitie deelt de mening van

de oppositie 

Drie uur voor aanvang van de Raadsvergadering bleken de coalitiepartijen (VVD, CDA, Groen Links en ChristenUnie) het volledig met de oppositie eens te zijn, maar hadden zij een wel heel aparte manier om dit duidelijk te maken. Via een amendement op het raadsvoorstel vroegen zij de wethouder terug naar de tekentafel te gaan en de visie op een aantal belangrijke thema’s “aan te scherpen”. Niet geheel toevallig waren dit exact de thema’s waarvan de oppositiepartijen eerder hadden benoemd dat er geen visie over was. Aangezien de coalitie de meerderheid heeft in de raad, was al op voorhand duidelijk dat er voor dit amendement gestemd zou worden. Feitelijk is het recht op amendement hier door de coalitiepartijen misbruikt om gezichtsverlies van het college te beperken. Toch geeft de coalitie met dit amendement dezelfde boodschap aan de wethouder; de visie is onvoldoende en moet beter. Een flinke tik op de vingers.  Zij gaven zelf onder aanvoering van het CDA als argument dat het goed was om het debat op inhoudelijke punten wel te voeren om de wethouder te helpen. Dit argument is echter een drogreden omdat alles waarover gedebatteerd is gewoon in de startnotitie stond die de wethouder in 2019 als opdracht van de raad mee heeft gekregen. Daarnaast is het niet aan de raad om beleid te maken, maar om beleid te controleren. Met de werkwijze van de coalitiepartijen gaat de raad op de stoel van de wethouder zitten.

Ook heel opvallend was dat de VVD mede-indiener was van het amendement dat de wethouder opriep om terug naar de tekentafel te gaan. In de uitzending van “Daar houd ik u aan” van 18 september gaf de fractievoorzitter van de VVD nog aan dat er sprake was van een uitstekende visie. Wij vragen ons af wat er in de twee tussenliggende weken veranderd is bij de VVD. De visie die er ligt is immers niet veranderd.

Debat in de raad

Zoals verwacht werd het ordevoorstel door de coalitiepartijen weggestemd en moest er dus gedebatteerd worden over inhoudelijke thema’s uit de visie, waarvoor amendementen en moties ingediend waren door zowel oppositie- en coalitiepartijen. Er ontspon zich een urenlang debat over amendementen die weer van tafel konden op het moment dat er voor het door de coalitie ingediende amendement gestemd zou worden om de wethouder terug naar de tekentafel te sturen. We wisten op voorhand al dat dit het geval zou zijn. Inwoners en ondernemers die met de vergadering hebben meegekeken zullen wellicht tureluurs geworden zijn van het aantal amendementen en moties dat ingediend was. Ook niet onbelangrijk is dat hierdoor het debat en besluitvorming over een aantal andere belangrijke dossiers, zoals de Regionale Energiestrategie (RES) en de nieuwbouw van Kindcentrum De Velduil uitgesteld moesten worden.

Twee zaken willen we er hier toch nog even uitlichten. Houten Anders! heeft een subamendement ingediend om het college de opdracht mee te geven een alternatieve locatie te vinden voor sociaal culturele organisaties en initiatieven op het moment dat De Grund gaat verdwijnen en het gebied herontwikkeld wordt. Naar onze mening zijn sociaal-culturele activiteiten enorm belangrijk voor de sociale cohesie in een wijk. Dit subamendement is door de raad aangenomen en wij zijn erg blij dat hiermee gegarandeerd wordt dat het college een (of meerdere) fysieke plek(ken) zal aanwijzen of realiseren voor sociaal culturele activiteiten in het Oude Dorp. Dit was ook de opdracht aan het college in de startnotitie uit 2019.

Daarnaast is door D66 en SGP een motie van treurnis ingediend tegen de wethouder naar aanleiding van de forse budgetoverschrijding. Deze hebben wij als Houten Anders! gesteund, omdat wij vinden dat een overschrijding van een budget met 2 keer datzelfde budget niet kan zonder dat de raad daar via officiële kanalen over geïnformeerd wordt. Het feit dat er na deze forse budgetoverschrijding vervolgens een stuk ligt waarvan de voltallige raad vindt dat het onvoldoende is, maakt dit gegeven extra wrang. Dat de voltallige oppositie deze motie steunde is een duidelijk signaal – dit moet beter.

Conclusie: veel debat, weinig

duidelijkheid

Concluderend is Houten Anders! van mening dat er veel is gedebatteerd maar dat dit nog altijd weinig duidelijkheid heeft geboden. De voltallige raad was het eens over het feit dat de visie zoals die er lag volstrekt onvoldoende was. De raad had daarop de wethouder zijn huiswerk opnieuw kunnen laten doen en de visie later opnieuw kunnen bespreken, als hij wel aan de opdracht uit de startnotitie voldoet. Daar heeft Houten Anders! samen met de voltallige oppositie de gelegenheid voor geboden door het ordevoorstel te doen om het onderwerp van de agenda te halen. De coalitie koos er echter voor om een schijndebat te voeren om de eigen wethouders gezichtsverlies te besparen met als gevolg dat meekijkende inwoners en ondernemers gefrustreerd achtergebleven zullen zijn. Dit doet het vertrouwen in de lokale politiek geen goed en dat vinden wij kwalijk. De coalitiepartijen hebben de Houtense samenleving op hier een slechte dienst bewezen.

Houten is uniek en daarom is Houten Anders!

 

Meer informatie

Raadsagenda, raadsvoorstel, moties en amendementen

Videoverslag van de raadsvergadering

Startnotitie Herijking Visie Oude Dorp uit 2019 (pdf)

Volg ons