Skip links
Speeltuin in Houten met paaltje 'verboden voor honden'.

14 december 2021

Onderzoek naar hondenbelasting

Op dinsdag 14 december 2021 heeft de gemeenteraad gesproken over de Belastingen en legesverordening 2022. Onderdeel daarvan is de Hondenbelasting.

Tijdens dat debat heeft  Houten Anders! samen met SGP, ITH, VVD en het CDA om een onderzoek verzocht naar hoe de hondenbelasting in de gemeente Houten per 1 januari 2023 kan worden afgeschaft. De partijen willen weten wat de voor- en nadelen van een eventuele afschaffing zullen zijn.

SGP, ITH, VVD, CDA en Houten Anders! vragen zich af of de hondenbelasting nog van deze tijd is. Veel gemeenten schaffen de hondenbelasting op dit moment af. De belasting kan niet opeens worden gestopt en dus is er onderzoek nodig hoe dat op een goede manier kan. De motie werd met steun van D66, CU en PvdA aangenomen: 20 stemmen voor en 6 stemmen tegen.

Openbare ruimte

SGP, ITH, VVD, CDA en Houten Anders! zien ook dat de belasting op dit moment wordt ingezet om onder andere de openbare ruimte netjes opgeruimd te houden – vrij van hondenpoep. De afschaffing mag er niet toe leiden dat er bijvoorbeeld hondenpoepoverlast ontstaat en andere verrommeling.

Onderzoek

Vlak voor de zomer besluit de nieuwe gemeenteraad over de afspraken waar de begroting voor het jaar 2023 aan moet voldoen. Het huidige college zal ervoor zorgen dat de nieuwe gemeenteraad dan over voldoende informatie beschikt om een afgewogen besluit over de hondenbelasting te nemen.

Volgend jaar

Afgelopen dinsdag vergaderde de gemeenteraad over de gemeentebelastingen voor het nieuwe kalenderjaar. In 2022 blijft de hondenbelasting nog bestaan. In 2022 zal deze voor een eerste hond € 55,69 bedragen en voor iedere extra hond € 79,09.

Betoog

In de gemeenteraad heeft Wayne Wilson ons standpunt over Hondenbelasting op de volgende manier verwoord:

Geachte voorzitter, raadsleden en belangstellenden,

Al sinds de Middeleeuwen wordt er hondenbelasting geheven. Het werd ingevoerd om de overlast van met name zwerfhonden te beperken en om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan.

Daarnaast zag de overheid er, in de tijd dat de hondenkar als transportmiddel werd gebruikt, een middel in om transportbelasting te kunnen heffen.

Het behoeft geen toelichting dat deze argumenten anno 2021 absoluut niet meer relevant zijn. Waarom dan toch nog deze belasting blijven heffen?

Houten Anders! vindt, net als lokale partijen in andere gemeenten, zoals de Hoeksche Waard* vorig jaar, dat de hondenbelasting al jaren achterhaald is.

De Tweede Kamer heeft het burgerinitiatief “Stop de hondenbelasting” in behandeling genomen. Ook in deze raad praten wij er al vele jaren over, maar niet eerder kwam het tot een motie.

Deze belasting wordt door onze inwoners als oneerlijk ervaren.

Daarom vragen wij u allen middels deze motie de belasting per 1 januari 2023, af te schaffen en dekking te zoeken voor deze afschaffing.

Houten is uniek, daarom is Houten Anders!

Meer informatie

Raadsagenda, raadsvoorstel, moties en amendementen

Videoverslag van de raadsvergadering

*Hoekschnieuws.nl: Constructief Hoeksche Waard wil de hondenbelasting afschaffen

AD 20-12-2021: Houten wil af van “blaftaks”, hondenbelasting is “niet meer van deze tijd”

Volg ons