Skip links

15 december 2021

Nieuw parkeerbeleid

Dinsdag 14 december is in de gemeenteraad gesproken over het voorstel voor het nieuwe parkeerbeleid. Het vorige parkeerbeleid was nog van 2013 en toe aan een aanpassing. Het amendement “Vaststellen Vernieuwd Parkeerbeleid – Laadpalen” (pdf) van Groen Links hebben we medeondertekend en is aangenomen met 24 stemmen voor en 2 tegen. Hierdoor zal er ook een lange termijnbeleid met betrekking tot laadpalen worden gemaakt. 

Betoog in de raad

In de gemeenteraad heeft Wayne Wilson ons standpunt over het vernieuwde parkeerbeleid op de volgende manier verwoord:

Geachte voorzitter, raadsleden, betrokkenen en belangstellenden,

Houten Anders! is tevreden met het voorstel vernieuwd parkeerbeleid. Door het toevoegen van parkeernormen voor sociale woningbouw en duidelijke, hoge kwaliteitseisen voor fiets-parkeren is er meer duidelijkheid voor ontwikkelaars.

Het actief stimuleren van deelautogebruik kunnen wij alleen maar steunen. Het is goed om dit te faciliteren en ontwikkelaars uit te dagen dit principe onderdeel te maken van hun projecten. Of dit de komende jaren al zichtbaar bijdraagt aan het verlagen van de parkeerdruk is nog de vraag, maar we zien hier wel een toekomst in.

Betaald parkeren is een gevoelig onderwerp in Houten. Wij vinden dat de huidige betaald parkeren locaties in Houten, in de parkeergarages bij het Rond en bij Castellum, prima functioneren. Door de gratis eerste twee uur voor bezoekers wordt voorkomen dat deze parkeergarages veelvuldig door forenzen worden gebruikt en voldoen ze in hun rol als parkeerplaats voor winkelend publiek.

Het toevoegen van de twee nieuwe instrumenten: “Betaald parkeren in combinatie met parkeervergunningen” en Vergunningshouder-parkeren geven we het college de kans om te sturen wanneer parkeersituaties uit de hand dreigen te lopen. We zien geen reden om dit op korte termijn in te moeten zetten in Houten, maar het is wat ons betreft prima om deze middelen als optie achter de hand te houden. Laten we hopen dat we ze nooit nodig zullen hebben.

Al met al een duidelijke parkeervisie waar we de komende jaren nog kritisch naar moeten blijven kijken. Er zijn nog steeds een aantal locaties in Houten waar auto’s op de openbare weg worden geparkeerd, ondanks parkeerplaatsen in de nabijheid. Wij verzoeken het college op plaatsen waar dit potentieel vervelende situaties op kan leveren, maatregelen te nemen. Wellicht dat we dit bij de bespreking van de APV kunnen meenemen.

Houten is uniek, daarom is Houten Anders!

Stemgedrag

Houten Anders! stemde VOOR het aangepaste raadsvoorstel.

Meer informatie

Raadsagenda, raadsvoorstel, moties en amendementen

Videoverslag van de raadsvergadering

Parkeerbeleid Houten (pdf)

Nota parkeernormen (pdf)

Volg ons