Skip links
Afbeelding van de voorpagina van de gemeente Houten

9 maart 2021

Motie vreemd: Communiceer Anders!

Op dinsdag 9 maart 2021 heeft Houten Anders! een motie ingediend met betrekking tot de communicatie van de gemeente Houten. Het is de fractie opgevallen dat de gemeente veel doet om inwoners goed te informeren via de sociale media. Het valt echter ook op, dat de gemeentepagina soms nalaat te vermelden dat de gemeenteraad nog moet beslissen over bepaalde onderwerpen.

Ter voorbereiding op deze motie, maakten wij een overzicht (pdf). 

Een ander punt waar de fractie zich zorgen om maakt, is de informatiepositie van de gemeenteraad ten opzichte van de pers. Het valt de fractie op dat het college soms sneller is met het communiceren naar de pers, dan naar de gemeenteraad. Het college is bevoegd om de pers te benaderen zoals het haar goed dunkt. Wel zou het standaard moeten zijn dat de gemeenteraad minstens tegelijkertijd geïnformeerd wordt en het liefst iets eerder.

Het college geeft met zoveel woorden aan dat dit laatste punt van onze motie niet uitvoerbaar is. Wij zullen daar als Houten Anders! op een ander moment en binnen een andere setting op terugkomen. 

Betoog in de raad

In de gemeenteraad heeft Wayne Wilson ons standpunt over de startnotitie Beverakker op de volgende manier verwoord:

Geachte voorzitter, leden van de raad en beste inwoners,

Er is veel discussie over de communicatie van de gemeente geweest. Wij zien goede voorbeelden en minder goede voorbeelden van hoe je inwoners kunt betrekken bij de besluitvorming.  

Daarom beginnen wij in deze motie met de complimenten aan het college voor de actieve communicatie op sociale media. Men doet ontzettend zijn best en dat wordt door ons gezien en gewaardeerd. Er wordt veel gecommuniceerd en daarmee worden veel inwoners bereikt. Houten Anders! vindt dit met D66 (en andere indieners) belangrijk. Soms wordt in die communicatie de indruk gewekt dat besluiten al zijn genomen. Het gaat voorbij aan de werkelijkheid, dat de gemeenteraad nog moet stemmen over deze voorstellen.

Dit is verwarrend voor inwoners, terwijl een correctere weergave van het proces kan bijdragen aan een groter vertrouwen in de politiek. Deze communicatiemomenten moeten ook worden gebruikt om inwoners over het besluitvormingsproces te informeren.

Daarnaast vinden de indieners het wenselijk dat de gemeenteraad vooraf schriftelijk wordt geïnformeerd over voorgenomen plannen die het college in de media wil brengen. Het is belangrijk dat de gemeenteraad bekend is met de persuitingen van het college, zodat zij weten waar zij eventueel op aangesproken kunnen worden als zij met inwoners in gesprek gaan.

Wij dienen daarom de motie in met het volgende dictum:

  • Door te gaan met de vlotte communicatie via de algemene communicatiekanalen;
  • In alle gemeentelijke communicatie over voorgenomen plannen duidelijk te vermelden dat de gemeenteraad nog moet instemmen en te vermelden wanneer de gemeenteraad er een besluit over neemt (indien van toepassing);
  • De media pas te informeren over voorgenomen beleid, nadat de gemeenteraad daarover schriftelijk kennis heeft kunnen nemen.

Reactie

Wethouder Van Dalen zei over ons derde punt namens het college:

…dat zou het college wel wat te ver gaan, want dat zou betekenen dat het college nergens over kan communiceren, naar wie dan ook, zonder dat we dat eerst met de raad delen en dat gaat wel erg ver, want dat staat eigenlijk wel haaks op de eigen bevoegdheid, zoals ik die net omschreef, zoals het college die heeft. –  Wethouder Van Dalen. 

Houten Anders! is verbaasd dat het college aangeeft dat zij de gemeenteraad niet als eerste kan informeren over de beslissingen die zij neemt. Om de communicatie-uitingen op sociale media in elk geval beter vorm te geven, hebben wij het derde punt van onze motie laten verwijderen. Hierdoor kon de motie op brede steun van de gemeenteraad rekenen. Vanwege de positieve insteek over de gemeentelijke communicatie, verklaarden ITH en SGP zich tegen deze motie. 

Wij zullen op een ander tijdstip nog eens terugkomen op de communicatie tussen de gemeenteraad en het college. 

Stemgedrag

Houten Anders! stemde VOOR onze eigen motie.

Meer informatie:

Klik hier voor het raadsvoorstel, amendementen en meer.

Klik hier voor een videoverslag van de raadsvergadering.

Onze voorbereiding (pdf) op deze motie

Volg ons