Skip links
Infographic met de cijfers uit de jaarrekening van de gemeente Houten 2020.

15 juni 2021

Jaarrekening 2020

Op dinsdag 15 juni 2021 stelde de Houtense gemeenteraad de jaarrekening 2020 vast. In 280 pagina’s legt het college uit wat zij heeft bereikt in het afgelopen jaar en hoe het geld is besteed. Voor Houten Anders! is het belangrijk dat de gemeente transparant communiceert over wat zij heeft bereikt. Elke jaarrekening zet de gemeente nieuwe stapjes in een betere communicatie, mede door de input van Houten Anders!

Dit jaar hebben inwoners de technische vragen (pdf) mee kunnen lezen. Op die manier ziet u welke vragen de raadsleden stellen na het lezen van de jaarrekening en welke antwoorden zij op die vragen krijgen. U kunt onder andere lezen dat de gemeente Houten percentages het liefst naar boven afrondt als het om waardering van eigen prestaties gaat. Het blijft een breed gedragen wens van de gemeenteraad om nóg helderder te zijn over wat er wordt bereikt en tegen welke prijs.

Het valt op dat veel van de afspraken en beleidsdoelen in 2020 niet konden worden nagekomen. De oorzaak is in veel gevallen logisch: corona. Niet alles heeft daar onder te lijden gehad. Wel veel. Soms is het college ook gewoon te ambitieus geweest. In een aantal gevallen bleek het jaar te kort om de afgesproken ambities te halen en zou je kunnen stellen dat er simpelweg niet genoeg ambtenaren zijn voor al het werk. Kortom, de doelstellingen waren te ambitieus. Dat hadden wij bij het vaststellen van de begroting van 2020 in 2019 al wel voorspeld. Het antwoord van de wethouder is in die gevallen even logisch als pijnlijk: het kon niet anders.

Betoog in de raad

In de gemeenteraad heeft Wayne Wilson ons standpunt over de jaarrekening 2020 op de volgende manier verwoord:

Geachte voorzitter, raadsleden, betrokkenen en belangstellenden,

Houten Anders bedankt het college en de betrokken ambtenaren voor de het geleverde werk en is, in algemene zin, tevreden over de inhoud: Onze gemeentelijke financiën blijven ondanks de corona-invloeden redelijk goed op orde. Weliswaar doen wij wederom weer een beslag op onze reserves, maar daar liggen grotendeels bewuste keuzes van de raad aan ten grondslag.

Een gedegen financieel beleid is voor Houten Anders een belangrijke voorwaarde. Wij moeten zorgvuldig omgaan met de middelen van de burgers en moeten toekomstige generaties niet opzadelen met financiële problemen. We kunnen ook stellen dat er komende jaren behoorlijke uitdagingen zijn.

De jaarrekening bekijkende, valt op dat wij vele extra uitgaven hebben gedaan vanwege Corona voor de vervangende activiteiten en aangepaste werkprocedures. Grotendeels is deze ontwikkeling logisch maar toch blijven wij onze zorgen uiten voor de effecten van uitstel en achterstallige verplichtingen. Scherpte op de “niet gerealiseerde verplichtingen” blijft echter geboden. Ook in 2021 gaan we meer geld uitgeven dan we zullen ontvangen en wij spreken de hoop uit dat het rijk de Covid-verplichtingen op een nette wijze met onze gemeente zal afrekenen.


Kijkend naar het jaarverslag, de jaarrekening over 2020 en de reactie van de audit en rekencommissie zijn wij het volledig eens met het advies om vaker en dus met een grotere regelmaat met elkaar in dialoog te gaan over de ontwikkeling en effecten van corona. Heel graag wil Houten Anders per thema in debat om vervolgens actueel informatie te delen en het beleid er op te sturen.

Wel is er een terechte zorg geuit door onze accountant dat zij niet volledig kunnen steunen op onze IT- omgeving. Daarom promoten wij eveneens professionalisering, nieuw gedrag en eigenaarschap! Transparantie in de processen geeft inzicht en maakt het voor ons als raad mogelijk adequaat te reageren. Of zoals onze accountant het zegt; Houten kan stappen zetten in een verdere verbetering van de interne beheersing.

Voor Houten Anders was het aanwenden van de tussentijdse winsten op de grondexploitatie een logische stap. Tegelijker tijd vragen wij om heldere keuzes waarbij het in de toekomst inzichtelijk is hoe deze gelden “gelabeld” worden. Recentelijke bijeenkomsten voor bijvoorbeeld het oude dorp gaven aan dat er “geschoven” lijkt te worden met bedragen en wederverplichtingen.

Houten Anders! blijft kritisch op de uitgaven en de samenwerking in het sociaal domein. Het blijft zaak om met onze inwoners te zoeken naar een goede voorspelbaarheid van onze uitgaven en de zorg te leveren die past bij de behoefte van inwoners. De praktijkondersteuner huisartsen Jeugd (POH-GZ) is een goede zet die daaraan beantwoordt. Ook de opbrengsten van samenwerking en coördinatie tussen de 6 grootste aanbieders hebben mooie resultaten opgeleverd. Helaas zijn een aantal aangekondigde ombuigingen ook niet gerealiseerd. Dat is geen nieuws, want dit kondigde u tijdens de 2e bestuursrapportage van 2020 al aan. Toen deze begroting in 2019 werd aangenomen, voorspelden wij al dat de ombuigingen niet realistisch waren. We vinden het jammer dat we daarin gelijk hebben gekregen, al schrijft u ook dat u het jaar 2021 voortvarend bent begonnen om deze ombuigingen alsnog te realiseren.    

Een belangrijk thema voor de Houten Anders is bouwen. We hebben snel meer woningen nodig in onze gemeente. De afgelopen periode hebben we al meerdere keren extra geld beschikbaar gesteld om voor participatie en verkrijgen van draagvlak.  Laten wij vooral veel leren van afgelopen processen en het geld wat wij er inmiddels aan uit hebben gegeven.


Ook daarom is Houten Anders benieuwd naar de wijze waarop het huidige college een vervolg gaat geven aan ruimtelijke opdrachten en de wijze waarop burgers geïnformeerd worden en oprecht betrokken inspraak behouden. Hoopvol wachten wij op de uitkomsten van de evaluatie.

Houten Anders is dus positief is over de jaarrekening. Dat er uitdagingen zijn, dat realiseren wij ons. Uitdagingen die wij graag aangaan. We moeten aan de slag, dat is wel duidelijk.

Al met al kan Houten Anders! Instemmen met de voorliggende jaarrekening en voorgestelde keuzes.  

Reactie

Houten Anders! heeft ingestemd met de jaarrekening, omdat het jaarverslag wel eerlijk en correct is opgesteld en vrijwel alle onduidelijkheden goed zijn opgehelderd. In juli spreekt de gemeenteraad over de perspectiefnota 2022. Daarmee wordt de begroting van 2022 voorbereid en beschrijft het college de keuzes die zij in de begroting van 2022 wil maken. Dat doet zij voornamelijk op basis van de informatie uit de jaarrekening 2020. De resultaten van het lopende jaar, 2021, zijn immers nog onzeker.    

Stemgedrag

Houten Anders! stemde VOOR de jaarrekening 2020.

Meer informatie

Raadsagenda, raadsvoorstel, moties en amendementen

Videoverslag van de raadsvergadering

Infographic jaarrekening 2020 (afbeelding bovenaan de pagina)

Volg ons