Skip links

3 November 2020

Inspraak inwoners beperkt

Houten Anders!, Inwonerspartij Toekomst Houten en SGP-Houten zijn furieus door keuze voor een overvol schema en de digitale gespreksvorm.

De plannen voor de Ruimtelijke Koers worden tijdens rondetafelgesprekken besproken ter voorbereiding op de gemeenteraadsvergadering. Tijdens deze rondetafelgesprekken krijgen inwoners de gelegenheid om vragen te stellen of hun standpunt toe te lichten. De partijen in de gemeenteraad kunnen deze inwoners vragen om toelichting en vervolgens ook zelf inhoudelijke vragen stellen aan het college. Voor komende donderdag zal het Rondetafelgesprek plaatsvinden over de plannen rondom de Molenzoom, Centrum en de Koppeling. Er hebben zich veertig insprekers gemeld, die veelal namens meerdere inwoners spreken. Dit wordt verdeeld over vier blokken van één uur.

10 seconden per fractie

Een meerderheid van de partijen in de Houtense gemeenteraad wil dat dit uitsluitend digitaal plaatsvindt, waarbij elke inwoner 3 minuten tijd krijgt om zijn zienswijze toe te lichten. Vervolgens krijgen de 9 fracties in de gemeenteraad in totaal 15 minuten de tijd om nadere vragen te stellen aan de inwoners. Omgerekend per fractie betekent dit dat er 10 seconden beschikbaar is voor een vraag aan elke inwoner, inclusief de reactie van deze inwoner. Er is daarmee nauwelijks tot geen ruimte om vervolgvragen te stellen. 

Digitaal experiment

Daarbij wordt er bovendien vanuit gegaan dat elke inspreker een computer met webcam heeft en weet hoe ermee om te gaan in een digitale vergadering. Dit is een nieuwe, experimentele manier van communiceren met inwoners. “Dit is onmogelijk en ongehoord! Dat zowel de rol van de gemeenteraad als de ruimte voor de inwoners op deze manier tot een minimum wordt beperkt, doet geen recht aan de impact van de plannen op onze inwoners en op Houten”, aldus de fracties van ITH, SGP en HA! in een gezamenlijke verklaring. De fracties vinden het onbestaanbaar dat zo’n belangrijk samenlevingsgesprek over de toekomst van Houten nu digitaal wordt afgedaan. De ruimtelijke toekomst van Houten leent zich niet voor een digitaal experiment.

Inwoners verdienen volledige aandacht

Bovendien krijgen de fracties vervolgens per blok zelf ook nog slechts 15 minuten om vragen te stellen aan de wethouder. Dat is kortgezegd anderhalve minuut per fractie. “Dit heeft niets met een zorgvuldig proces te maken en dan te bedenken dat de genoemde plannen bepalend zijn voor de toekomst van Houten. Er wordt duidelijk een tijdslot op de inspraak van inwoners gezet.” Voor elk willekeurig onderwerp in een Rondetafelgesprek met meerdere insprekers is dit een onacceptabele gang van zaken. Inwoners verdienen de volledige aandacht voor het toelichten van hun zienswijze, inclusief het doorvragen door raadsleden naar aanleiding van deze inbreng. 

Meer dan vierhonderd zienswijzen

Op de plannen van de Ruimtelijke Koers zijn meer dan vierhonderd zienswijzen ingediend die inwoners kunnen inbrengen. ITH, SGP en HA! hebben zich eerder ingezet om de termijn voor het indienen van zienswijzen te verlengen met het oog op corona. Aanvankelijk was de coalitie niet voor, maar is gelukkig toen toch omgegaan. Nu dreigt de ruimte voor de inwoners wederom te worden beperkt. ITH, SGP en HA! achten deze wijze van omgaan met inwoners onverantwoord in het licht van inwonersparticipatie en de controlerende taak van de gemeenteraad alsmede met het oog op draagvlak voor de plannen voor de Ruimtelijke Koers. ITH, SGP, HA! sluiten af dat “dit een klap is in het gezicht van de inwoners van Houten!’’.

Volg ons