Skip links
Goyerbrug vanaf de Zuwedijk

20 december 2022

HA! stemt in met Windpark Goyerbrug

Op 20 december 2022 stemde de gemeenteraad opnieuw over Windpark Goyerbrug. Als inwoners zienswijzen indienen na een eerste verklaring van geen bedenkingen, dan moet de gemeenteraad opnieuw over een plan stemmen. Dat was bij dit windpark ook het geval. Veel inwoners van binnen en buiten onze gemeente hebben zienswijzen ingediend. Het windpark Goyerbrug is een langlopend dossier waar veel onenigheid over is. 

Zorgen

Met de zienswijzen hebben inwoners ons gewezen op de risico’s van een windpark. Zij hebben zorgen over de mogelijke overlast die een windpark kan geven. Het zijn terechte zorgen, voor wie dicht bij de molens woont. Een meerderheid van deze omwonenden heeft daarom ook een contract met de initiatiefnemer. Zij ontvangen compensatie. De ervaren overlast verschilt tussen mensen. 

Voor wie verder woont, zoals in de kern ’t Goy, verwachten onderzoekers niet dat de windmolens daar nog hinder kunnen veroorzaken. En daar willen wij van Houten Anders! op vertrouwen. Er zijn onderzoeken die dat degelijk onderbouwen. Veel zienswijzen gaan bovendien uit van andere windparken in Nederland, waarbij aantoonbaar dingen mis zijn. Er zijn ook veel parken in ons land waar die klachten niet voorkomen en daar wonen ook mensen dichtbij. 

Windkader

Los van deze zorgen, was het Windpark Goyerbrug vooral een juridische discussie. De keuze of er wel of geen windpark kon komen, is in 2011 al gemaakt. Sinds die tijd is het windpark Goyerbrug opgenomen in diverse structuurvisies, zoals de Provinciale Structuurvisie en Structuurvisie ‘Eiland van Schalkwijk’. De gemeente heeft geen windvisie gehad, dus mag de gemeente niet meer van de initiatiefnemer verwachten dan wat de wet noodzakelijk vindt en wat de initiatiefnemer zelf aanbiedt, zoals een windmolen waar inwoners mede-eigenaar van kunnen worden. 

Discussies over te weinig participatie, te weinig informatie, te weinig onderzoek, te weinig beleid op handhaving of te weinig oog voor de gezondheid van omwonenden waren daarom zinloos. Partijen die daarover begonnen, hadden – wat ons betreft – jaren geleden al deze wensen in een windvisie kunnen laten opnemen. Daarom spraken wij de volgende woorden tijdens het (voorlopig) laatste debat over Windpark Goyerbrug: 

In de raad 

Geacht college, raadsleden, betrokkenen en belangstellenden,

Na zo’n 15 RTG’s met tientallen insprekers, vele raadsvergaderingen en heel veel informatieavonden, onderzoeksrapporten, kranten- en internetartikelen voelen wij ons vanavond voldoende geïnformeerd om in te stemmen met de definitieve Verklaring van Geen Bedenkingen voor Windpark Goyerbrug. 

Met het windpark gaat Houten nog meer bijdragen aan het energievraagstuk en dat is een belangrijk thema voor Houten Anders! Elke dag worden we ons bewuster van de vraag naar energie, de nood om onze huizen te isoleren en onze energie duurzaam op te wekken.

Op 20 september hebben we als gemeenteraad de voorlopige Verklaring van Geen Bedenkingen afgegeven. Sindsdien zijn er veel zienswijzen ingediend en hebben we twee aanvullende RTG’s gehad.

Houten Anders! had de beslissing veel liever genomen aan de hand van een windkader. Dan had een ieder, of je nu initiatiefnemer, omwonende, belangstellende, ambtenaar, raadslid of anderszins betrokkene bent, duidelijkheid gehad binnen welke kaders een windpark realiseerbaar is en op welke manier. We zijn daarom verheugd dat dit college gaat werken aan een windkader en wij nodigen iedereen uit om dit kader – wanneer het besproken gaat worden – van commentaar en wijsheid te voorzien.

Het is vreemd dat de twee grootste partijen die vanavond voor uitstel pleiten, ook tegen ons voorstel om tot een windkader te komen hebben gestemd. Hoe kunnen deze partijen zich verzetten tegen een windkader, dat er juist voor is om betere afspraken te maken over nieuwe windmolens? In theorie kan een windkader ons zelfs onderbouwd laten zien dat Houten te klein is voor nog meer windmolens op een Houtense manier. Dat zou kunnen. Daarbovenop biedt een windkader kansen om omwonenden meer bescherming te bieden dan wettelijk noodzakelijk is en participatie goed te regelen. Zo’n kader omvat alles wat deze partijen vanavond en eerder op tafel hebben gelegd als bezwaren tegen dit besluit. Inclusief de voorbeelden uit Amsterdam, want daar werken ze al jaren met zo’n kader.

Tijdens de laatste RTG werden we door één van de insprekers [dhr. van der Sluis] gewezen op onze uitspraak tijdens de vorige raadsvergadering dat Houten Anders! niet zal instemmen met toekomstige windparken zonder een echte windvisie. Dat geldt dus voor elk windpark na deze. Voor Goyerbrug komt het windkader te laat. 

Het is vanavond al eerder gezegd: Je kunt als raad de spelregels niet veranderen als het spel al wordt gespeeld. Juist daarom dienen wij het amendement voor 24 MW mede in. En voor een aantal van de aanwezigen hier vanavond, is dit beslist geen spelletje. Het is bittere ernst. 

Omwonenden dichtbij, maar ook verder van de Goyerbrug maken zich zorgen over overlast. Dat doen wij ook. Dat er overlast zal zijn is een zekerheid. Hoeveel overlast is straks een verhaal van kansen en risico’s. Daarom weten we pas echt hoeveel overlast er zal zijn als de molens draaien. Daar worden wel duidelijke afspraken over gemaakt op basis van normen die ons door experts zijn geadviseerd. Als er aantoonbare onacceptabele overlast is, zal daar naar gekeken worden en wij willen erop vertrouwen dat inwoners dan goed beschermd zijn in onze gemeente. 

Wij wensen dit college van NatúúrlijkHouten, SGP, VVD en ITH veel succes met de uitvoering van dit raadsbesluit.

Reactie op raad

Houten Anders! is geschrokken dat coalitiepartijen vol blijven houden dat er mogelijkheden zijn om onder het Windpark Goyerbrug uit te komen. Het is geen eerlijk verhaal naar inwoners toe. Het miskent feiten die alle politieke partijen kennen, maar waar wij niet over naar buiten mogen treden. Houten Anders! vindt dat niet transparant en had liever gezien dat deze feiten wél besproken mochten worden.

Zoals de wethouder in zijn reactie op het debat verwoordde: een vertraging door onze schuld is verwijtbaar. In juridische termen betekent dit dat de gemeente dan ook voor de kosten op zou moeten draaien die uit die vertraging volgen. Als de Raad van State wil wachten op een uitspraak die zij zelf doet, dan kan de gemeente niet worden gedwongen een schadevergoeding te betalen.

Bovendien verhult het een feit, dat de tegenstanders (VVD en ITH) in het verleden helemaal niets hebben gedaan om inwoners beter te beschermen. Door voortdurend tegen te stemmen – zelfs tegen een windvisie – hebben zij niets bereikt.

Stemgedrag

Houten Anders! stemde in met de Verklaring van Geen Bedenkingen voor Windpark Goyerbrug en zij stemde in met het amendement om het windpark te vergunnen met een vermogen van 24 Mega Watt.

Meer informatie

Raadsagenda, raadsvoorstel, moties en amendementen

Videoverslag van de raadsvergadering

Volg ons