Skip links

10 juni 2019

Herijking visie Oude Dorp

Tijdens de raadsvergadering van 5 juni heeft de gemeenteraad van Houten gedebatteerd over de plannen van het college om de gemeentelijke ‘kijk’ op het Oude Dorp te herzien. Dat betekent dat de gemeente opnieuw wil onderzoeken hoe er binnen het Oude Dorp moet worden omgegaan met winkels, horeca, parkeren, wonen en de historische aanblik. Houten Anders! ziet de herziening als een teken dat we ons Oude Dorp belangrijk vinden. Een herziening bereid het Oude Dorp voor op de toekomst, terwijl het Oude Dorp blijft zoals we dat kennen. 

Onze bijdrage van de avond, zoals Wayne die in de raad heeft uitgesproken:

Goedenavond voorzitter, leden van de raad en belangstellenden,

De doelstelling van de herijking van het Oude Dorp doet vermoeden dat het huidige oude dorp niet evenwichtig, levendig en aantrekkelijk is. Houten Anders is juist trots op de huidige oude kern en ziet het Oude Dorp met het plein als waardevol.

Maar… ook wij zien in dat er een goede herijking moet plaatsvinden. Wij zijn blij dat de gemeente de komende ontwikkelingen op elkaar af gaat stemmen.

Tijdens de RTG bleek dat er vele wensen zijn en dat er een grote diversiteit aan ambities is. Wij roepen vooral op vooraf tot een heldere wijze van communiceren, waarbij gebruikte termen voor iedereen hetzelfde betekenen.

Licht duidelijk toe wat ‘autoluw’ en ‘woon(zorg)behoefte’ precies betekenen. Deze ambities lijken strijdig met het actief stimuleren, verlevendigen en bruisend maken van de buitenruimtes en de horeca.

Voor betrokkenen is het belangrijk dat duidelijk is op welk moment inspraak en participatie mogelijk is. En vooral welke waarde dat vervolgens voor het proces heeft.

Houten Anders! vraagt om een zorgvuldig proces en een realistische planning waarbij de kwaliteit van het resultaat voorop staat! Wij zien graag dat er wordt gestreefd naar een beschermd dorpsgezicht en steunen dit amendement.

Kortom, Houten Anders! wil met respect voor de historische waarde innoveren en ontwikkelen. Een dorpskern met een plein dat op alle uren van de dag een mooie functie vervult.

“Het Plein is een beetje van ons allen”; het wordt zo vaak gezegd. Wij hopen dat het voor iedereen ‘ons’ proces gaat worden.

Wij hebben VOOR de plannen van het college gestemd.

Meer informatie:

Klik hier voor het raadsvoorstel, moties en meer.

Klik hier voor een videoverslag van de raadsvergadering.

Volg ons