Skip links

Giftenreglement

Houten Anders! staat voor openheid, transparantie en onafhankelijkheid bij het handelen als partij en de leden die haar vertegenwoordigen. Helemaal bij het accepteren van bijdragen dient elk handelen boven iedere twijfel verheven te zijn.

Strekking

Dit giftenreglement treedt in werking per 1 mei 2020 en vervangt ook artikel 11 van het Huishoudelijke Reglement. Dit giftenreglement betreft een specifieke aanvulling en detaillering en treedt niet in de plaats van de geldende wet- en regelgeving zoals onder meer vastgelegd in de Wet financiering politieke partijen.

Donaties

Donaties zijn alle geldelijke schenkingen dan wel schenkingen in natura van zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, niet zijnde lidmaatschapsgelden en functie gerelateerde financiële bijdragen van raads- en commissieleden. Schenkingen in natura zijn goederen of diensten, op verzoek geleverd of aanvaard, waar geen evenredige tegenprestatie tegenover staat. De waarde van de schenking wordt bepaald door het verschil van de waarde in het economisch verkeer en de werkelijk geleverde tegenprestatie. Schenkingen zullen door de partij worden bestemd ter deining van het algemeen belang van Houten Anders!. Indien mogelijk en toegestaan zal de partij rekening houden met de bestemming die de schenker aan de gift toekent.

Registratie

Het vastleggen van een schenking met als minimale vermelding:

  • Ontvangend onderdeel of lid
  • Naam en adres gever
  • Het bedrag of de waarde van de schenking
  • Datum van ontvangst

Deze gegevens worden geregistreerd conform de wet bescherming persoonsgegevens.

Begrenzingen

  • Alle ontvangen schenkingen van € 25,- of meer worden afzonderlijk geregistreerd.
  • Indien het totaal van de schenkingen van een gever in een kalenderjaar € 4.500,- of meer bedraagt wordt dit openbaar gemaakt in de financiële jaarrapportage.
  • Anonieme schenkingen mogen wettelijk niet worden geaccepteerd en worden geretourneerd.
  • In geval van zeer grote schenkingen en wanneer van een anonieme schenking de gever niet kan worden achterhaald, wordt gehandeld conform de dan geldende wetgeving.
  • De partij of haar afzonderlijke leden aanvaarden geen materiële of immateriële verplichtingen jegens donateurs, alsook geen schenkingen die blijkbaar worden gedaan in de verwachting van een economische of politieke begunstiging.

Informatie

Politieke partijen moeten openheid geven over de schenkingen die ze ontvangen, zoals is vastgelegd in de Wet financiering politieke partijen. Doordat politieke partijen verplicht zijn om grotere giften openbaar te maken, kan niemand anoniem politieke invloed ‘kopen’.
Voor aanvullende informatie over de wettelijke regelgeving met betrekking tot donaties door politieke partijen kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid:.

Contact

Voor vragen of informatie over donaties aan Houten Anders!, kunt u contact opnemen met het bestuur: bestuur@houtenanders.nl.

Volg ons