Skip links

5 juni 2019

Gemeentelijke verordening jeugdzorg

Op woensdag 5 juni stemde de raad over een herziening van de gemeentelijke verordening jeugdzorg in Houten. Dat zijn de gemeenteregels die de Houtense Jeugdzorg regelen. Er werden een aantal wijzigingen voorgesteld die de jeugdzorg in onze gemeente duidelijker en toegankelijker moeten maken. Ook stelde het college een nieuwe tariefstelling voor PGB-houders voor.

Houten Anders! was ongelukkig met de manier waarop een onderscheid werd gemaakt tussen ZZP’ers en grote zorgaanbieders. PGB-houders die zorg inkopen bij een ZZP’er, kregen volgens het voorstel een vergoeding van 75 procent van het zogeheten ZIN-tarief. Een ZIN-tarief is een standaard bedrag, waartegen de gemeente zelf zorg inkoopt voor mensen die geen gebruik maken van het PGB. Het debat werd ingewikkelder toen bleek dat de tariefstelling op aannames was gebaseerd, omdat er geen onderzoek naar de feiten was gedaan. Het college noemde de wijzigingen desondanks ‘technisch’, maar daar dachten de oppositiepartijen (SGP, PvdA, D’66, ITH en Houten Anders!) anders over.

Na een kritisch debat is Houten Anders! gelukkig met de instemming van wethouder Smit om de verordening in het voordeel van de PGB-houders te wijzigen. De gemeentelijke verordening jeugdzorg zal wel onderscheid blijven maken tussen PGB-houders die ZZP’ers of grote zorgaanbieders inhuren, maar zodra de vergoeding van 75 procent van het ZIN-tarief niet genoeg blijkt om de zorg te kunnen inkopen, dan krijgt een PGB-houder de kosten nu tóch vergoed.

Verder heeft de wethouder het verzoek van PvdA, D’66, SGP en Houten Anders! om een onderzoek naar de gevolgen van de tarieven in de jeugdzorg te doen omarmd en ons gezamenlijke verzoek om binnen een jaar een nieuwe verordening op te stellen waar de regels voor WMO, Jeugd en Inkomen samen in worden verwerkt. Daarmee doet de wethouder volgens ons recht aan dit belangrijke dossier en kan deze gemeentelijke verordening jeugdzorg ook op onze steun rekenen.

Betoog in de gemeenteraad

In de gemeenteraad heeft Wayne Wilson ons standpunt over de startnotitie Beverakker op de volgende manier verwoord:

Geachte voorzitter, raadsleden en belangstellenden,

Goede zorg is HEEL GEWOON voor Houten Anders! De aangepaste verordening kan dan ook grotendeels op de steun van Houten Anders! rekenen. De beschikkingen, het opnemen van de voorwaarden voor PGB’s en jeugdhulpvoorzieningen: het zorgt allemaal voor meer duidelijkheid. Duidelijke communicatie en toegankelijke zorg voor ALLE inwoners, dát is anders.

Twistpunt

Sommige mensen zijn anders, zij passen niet in de standaard voorzieningen die de gemeente voor hen heeft ingekocht. PGB’s helpen mensen mee te kunnen blijven doen, door zelf de regie over hun leven te houden als zij afhankelijk zijn van zorg. Het college stelt voor om PGB-houders 75% van het ZIN-tarief te vergoeden als zij deze zorg inkopen bij een ZZP’er.

Visie

Hiermee introduceert het college een nieuw PGB-tarief en een ongelijkheid in Houten: de kleine zelfstandige tegenover de zorgreus. Het is onduidelijk of deze politieke keuze leidt tot betere zorg of lagere maatschappelijke kosten. Zit er een visie achter? Het blijft onduidelijk of het voorgestelde tarief ‘toereikend’ is en welk effect dit heeft voor kleine zelfstandigen en dat zouden wij graag onderzocht zien.

ZZP’ers

Los van de ontmoediging, maakt u onderscheid tussen grote en kleine bedrijven. Als u er zo van overtuigd bent dat een ZZP’er de zorg 25% goedkoper kan leveren, waarom kiest dit college dan voor een onderscheid tussen ondernemende zorgprofessionals en bureaucratische zorginstellingen? Tijdens de RTG gaf de wethouder aan dat grote instellingen hogere kosten hebben die een ZZP’er niet heeft. Is de wethouder zich bewust van het signaal dat zij daarmee afgeeft aan de samenleving?

Timing

Minister de Jonghe van het CDA heeft toegezegd om uiterlijk in juni met een reactie te komen op het onderzoek dat belangenorganisaties voor mantelzorgers en PGB-houders hebben uitgevoerd naar de hoogte van PGB’s. Uit hun onderzoek zou blijken dat PGB-houders te weinig geld krijgen om zorgverleners te betalen. Zij zien elke vergoeding minder dan het volledige ZIN-tarief als een vorm van ontmoediging. Is de wethouder op de hoogte van de toezegging van de minister? Wat gaat de wethouder doen als de minister stelt dat gemeenten niet mogen ontmoedigen via de tarieven? Wacht de coalitie niet liever wachten op het antwoord van de minister?

Houten Anders! is blij met de voorgenomen verduidelijking, maar stemt tegen het raadsvoorstel zoals het er ligt, omdat de gevolgen voor PGB-houders en ZZP’ers onduidelijk zijn. De hardheidsclausule is geen joker die je inzet om onzekerheden in een verordening te kunnen plaatsen. Wij maken daarom vandaag geen verschil tussen grote zorginstellingen en ZZP’ers. Wij ondertekenen elke motie die oproept om de tarievendiscussie later te voeren. Tot slot roepen wij mede op om zo snel als mogelijk te komen tot één integrale verordening. Het is voor Houten Anders! belangrijk dat deze op zo’n manier wordt geschreven dat inwoners kunnen lezen of de gemeente doet wat ze belooft en dat de gemeenteraad dit kan controleren. Uiteraard steunen wij het amendement dat de evaluatie regelt, zoals het CDA dat voorstelt.

Reactie

Houten Anders! is tevreden met de afloop van het debat en over het voorstel zoals dat uiteindelijk in stemming is gebracht. De zorgen in het sociaal domein zijn groot. Dat gaat veel verder dan de financiën. Wij blijven het sociaal domein scherp volgen en kijken uit naar de Sociale Koers, de ombuigingen en rekenen dan weer op een constructieve houding van het college. 

Stemgedrag

Houten Anders! stemde na het debat VOOR het aangepaste raadsvoorstel over de gemeentelijke verordening jeugdzorg.

Wij hebben voor de volgende amendementen gestemd: 

Wij hebben voor de volgende moties gestemd:

Het volgende amendement hebben wij mede ingetrokken:

Meer informatie:

Klik hier voor het raadsvoorstel, de agenda, amendementen en meer.

Klik hier voor een videoverslag van de raadsvergadering.

Volg ons