Skip links

29 oktober 2019

Fort Honswijk 2.0

Houten Anders! is altijd kritisch geweest op de plannen rondom Fort Honswijk. Wij hebben nooit een geheim gemaakt van onze bedenkingen. Des te meer zijn we opgelucht, dat dit project nu een kans van slagen heeft, dankzij een goed gevolgd participatieproces. Het lijkt hierdoor tóch goed te komen. We blijven kritisch…, maar stemden voor het plan dat er nu ligt. 

Betoog in de raad

In de gemeenteraad heeft Wayne Wilson ons standpunt over Fort Honswijk op de volgende manier verwoord:

Geachte voorzitter en leden van de raad, 

Complimenten voor het ontwikkelkader dat wordt gedragen door alle betrokken partijen. Een voorbeeld van hoe participatie succesvol kan werken. Wij hopen dat deze wijze van participatie een leidraad wordt voor toekomstige initiatieven. We zijn onder de indruk dat deze tweede poging tot samenwerking tot zo’n positief resultaat heeft geleid. 

De op te richten stichting heeft met het ontwikkelkader een duidelijke richting om te volgen. Behoud van cultuurhistorie, belangrijk voor het verkrijgen van de subsidie voor restauratie, behoud van natuurwaarden en zorg dragen voor de omgeving van het Fort. We wensen de stichting daar veel succes mee. 

De gemeente heeft ook nog een duidelijke rol. Naast het meekijken met de stichting vragen wij het college om tevens iets te doen met betrekking tot de samenhang van de evenementen in de omgeving. Het woongenot van de omwonenden mag niet ten koste gaan van activiteiten in- en rondom het Fort Honswijk. Daar hoort ook handhaving bij, zowel op het gebied van verkeersoverlast als op het gebied van vandalisme en nachtelijk baldadige geluidsoverlast. Graag krijgen wij een toezegging dat handhaving hoog op de agenda staat voor dit gebied. 

Naar aanleiding van de RTG (Ronde Tafel Gesprek van 8 oktober in Schalkwijk) blijft er een punt over, dat voor HA! van belang is. Het is voor ons onduidelijk op welke wijze wij als gemeente grip kunnen houden op hoe de stichting wel of niet binnen de kaders blijft als zij de exploitatie van het fort gaat uitvoeren. Wat kunnen we als gemeente doen als de wijze waarop zij de exploitatie van het fort uitvoert, afwijkt van het gezamenlijke beeld dat hiervan is gevormd? Kunnen wij ingrijpen en zo ja, op welke wijze? 

Reactie

De gemeente blijft eigenaar van Fort Honswijk. Bij een eventueel faillissement van de stichting draagt de gemeente de kosten van het onderhoud voor het bouwwerk. Dit is een beperkt risico volgens Wethouder de Groot (GL). De gemeente houdt grip op het fort door iemand in de Raad van Toezicht van de stichting te laten plaatsnemen.     

Stemgedrag

Houten Anders! stemde VOOR de plannen rondom Fort Honswijk

Meer informatie:

Klik hier voor het raadsvoorstel en meer.

Klik hier voor een videoverslag van de raadsvergadering.

Volg ons