Skip links

12 januari 2021

Financiering scholen: de Van Harte School en de KNA

Op dinsdag 12 januari 2021 vergaderde de gemeenteraad over de financiering van de scholen de Velduil, de Van Harte School en de Montessorischool. Uiteindelijk ging het deze avond vooral over de Van Harte School en de ‘inhuizing’ van de Houtense muziekvereniging Kunst Na Arbeid, die op dit moment in De Grund gehuisvest is.

Omdat De Grund zeer waarschijnlijk zal worden gesloopt in de toekomst, is de muziekvereniging al op zoek naar een nieuwe ruimte. Het college heeft met de KNA gezocht naar geschikte ruimtes in Houten, maar komt zelf tot de conclusie dat die ruimte er niet is. De Van Harte School en de KNA hebben daarom de samenwerking gezocht en zijn met een voorstel gekomen. Dit voorstel valt wel 1,1 miljoen duurder uit dan wat het kost om de Van Harte School zónder deze extra aanpassingen te bouwen. Het college gaf aan er geen geld voor te hebben en de indruk ontstond dat er niet veel mogelijkheden voor extra geld zijn onderzocht, terwijl dit college de ambitie heeft om van scholen multifunctionele ruimten te maken.

Motie

Op ons initiatief dienden wij samen met het CDA en de ChristenUnie een motie in dat het college opriep alsnog op zoek te gaan naar manieren om het benodigde bedrag bij elkaar te brengen. De manier die uit dat onderzoek als beste uit de bus komt, wordt volgens ons voorstel op 30 maart in de raad besproken. Wij rekenen erop dat het college met een creatieve oplossing komt, zodat het multifunctioneel centrum kan worden gebouwd. Wij zijn kritisch op het gemak waarmee dit college zegt dat iets niet mogelijk is voor het verenigingsleven. Wij vertrouwen erop dat het college nu alles in het werk zal stellen om met een goed voorstel te komen. 

Onze motie werd unaniem door de raad gesteund. 

Energieneutraal

Een amendement die wij op initiatief van D66 mede indienden werd niet door de raad aangenomen. De wijziging van het raadsvoorstel bepaalde dat de nieuw te bouwen scholen allemaal energieneutraal moesten worden. Als Houten Anders! vinden wij het belangrijk dat de gebouwen in eigendom van de gemeente Houten een voorbeeldfunctie vervullen.    

Het betoog

Beste voorzitter, raadsleden en inwoners van Houten,

En vooral, beste schoolbesturen en leerlingen van de Velduil, de Van Harte School en de Montessorischool,

Jullie wensen al heel lang een nieuw schoolgebouw. In sommige gevallen wachten jullie al 6 jaar op dit moment. Uw scholen zijn op en met recht wenst u een schoolgebouw dat past bij deze tijd en bij jullie idealen. De ambities passen bij die van Houten: circulair bouwen, inclusief onderwijs, groene schoolpleinen, goed bereikbaar, toegankelijk, duurzaam en multifunctioneel. Die financiering komt dik in orde. Toch?

Niemand wil de partij zijn die tegen de bouw van deze scholen stemt. Zelfs de wethouder niet en wij zijn erg kritisch op zijn rol in dit proces. Wij vragen ons af waarom er niet harder is gezocht naar andere manieren om de inhuizing van de KNA in de Van Harte School te financieren. Wij begrijpen niet dat de conclusie van ruim een jaar praten is, dat er nu geen geld voor inhuizing van de KNA is. Hoe kan dat?

Met welke insteek start de wethouder deze plannen dan? En is de wethouder echt zeker dat er geen mogelijkheden zijn om een multifunctioneel gebouw zoals de Van Harte School en de KNA die voorstellen, te realiseren?

Wethouder van Dalen zei tijdens de RTG heel stellig: Er is geen geld: ‘Hoe de herijking van het Oude dorp ook uitvalt.’ Dan wordt het volgens de fractie van Houten Anders! tijd om de raad heel snel op de hoogte te brengen over de plannen in het Oude Dorp. Kan wethouder Bos de raad binnenkort bijpraten, graag krijgen wij een toezegging?

Voorzitter, Wethouder Van Dalen, het lijkt er op dat u niet alles-op-alles heeft gezet om de financiering van dit mooie plan mogelijk te maken. Wij denken dat het recht doet aan alle partijen om alsnog de mogelijkheden te onderzoeken en dienen daartoe samen met het CDA een motie in.

Vanwege de korte termijn die de Van Harte School stelt, heeft u wat ons betreft niet meer dan een paar maanden de tijd om alle mogelijkheden te onderzoeken en de raad over het vervolg te informeren.

Wij bieden de Van Harte School onze welgemeende excuses aan voor deze vertraging en hopen dat u nog heel even kunt wachten.

Stemming   

Wij stemden VOOR de Financiering van de scholen de Velduil, de Van Harte School en de Montessorischool;

VOOR de motie ‘Onderzoek financiering multifunctionele school’

VOOR het amendement ‘Van BENG naar ENG’

TEGEN het amendement ‘Aanpassing beslispunt 2.1 aanvullende krediet Van Harte school’

Meer informatie:

Klik hier voor het hele raadsvoorstel, moties, amendementen en meer.

Klik hier voor een videoverslag van het RondeTafelGesprek op 5 januari.

Klik hier voor een videoverslag van de raadsvergadering op 12 januari.

Volg ons