Skip links

11 februari 2020

Energieplan 2020 – 2025

Op dinsdag 11 februari sprak de gemeenteraad zich uit over het Energieplan 2020-2025. Verschillende inwonersinitiatieven en Houtense organisaties hebben actief mee mogen schrijven aan de plannen. Door deze samenwerking is het Wethouder de Groot gelukt om een Houtens plan te schrijven. Het plan is nog niet af. Elk jaar zullen de plannen worden bijgesteld in overleg met inwonersinitiatieven en organisaties. Inwoners blijven zo betrokken bij de energietransitie. Het is belangrijk dat de gemeenteraad daarom goed geïnformeerd blijft over de resultaten van de plannen en het verloop van de samenwerking. De kosten van de plannen waren ook onderdeel van de discussie en voor ITH een belangrijke reden om tegen te zijn. Houten Anders! vindt juist dat de aanpak van de wethouder alle ruimte moet krijgen om Houtense oplossingen samen met inwonersinitiatieven mogelijk te maken. Landelijke doelstellingen moeten immers worden gehaald en energie wordt steeds duurder. Slimme investeringen in samenspraak met inwoners brengen Houten veel verder dan een stem tegen. Het Energieplan werd met een ruime meerderheid van de stemmen (23 van 27) aangenomen.

In de gemeenteraad heeft Wayne Wilson ons standpunt over het Energieplan op de volgende manier verwoord:

Geachte aanwezigen,

Voor ons ligt het Energieplan 2020-2025. Naast Klimaat en Wonen is Energie de prioriteit van deze raadsperiode. Het energieplan moet leiden tot een energieneutraal Houten in 2040.

Energieneutraal betekent dat we net zoveel energie duurzaam produceren als we verbruiken. Dat kan door energie te produceren via zon, wind, aardwarmte en wellicht met andere technieken. Daarnaast valt heel veel te winnen door minder energie te verbruiken. Dat kan door isolatie, slimme verlichting, slimmer verbruik en toepassing van veel grote en kleinere technieken.

Er zijn 4 grote groepen van energieverbruikers in Houten: Bedrijven, huishoudens, mobiliteit en landbouw. Het energieplan beperkt zich wat ons betreft nog teveel tot de huishoudens. We zien in elk van deze groepen initiatieven van Houtenaren. Deze initiatieven moeten we aanmoedigen. Dit is tenslotte de ultieme vorm van participatie en al op verschillende plaatsen in Houten zeer succesvol geweest. Via het aanjaagteam kunnen we de activiteiten van deze meer dan 100 vrijwilligers helpen organiseren en professionaliseren.

Wij roepen het college op om druk op provincie en rijk uit te oefenen voor flexibelere regelgeving omtrent energie. Wij zien graag dat nieuwbouwprojecten meer energie gaan opleveren dan verbruiken – dat is dus nog een flinke stap verder dan nul op de meter. Elke extra vierkante meter zonnepaneel helpt mee de doelstellingen te halen, maar met de huidige regelgeving is het oninteressant om meer energie op te wekken dan je zelf nodig hebt. Daar moet iets op verzonnen worden!

Ook vragen wij het college om altijd het belang van de inwoners in acht te nemen. Ondanks de enorme inspanning die gepleegd moet worden door ons allemaal, kunnen we het ons niet veroorloven om mensen in financiële problemen te brengen door gedwongen aanpassingen aan woningen ten behoeve van de energietransitie.

Denk hierbij aan het voorkomen van energiearmoede; hoe maken wij energie betaalbaar voor mensen met een kleine beurs? Wij zien hier een duidelijke link met de prestatieafspraken met Viveste. Ook oudere sociale huurwoningen in Houten moeten goed geïsoleerd worden. Dit jaar maakt Viveste plannen voor labels D tot en met G. We vragen de wethouder een toezegging om de ambitie te uiten dat in 2025 er geen huurwoningen meer zijn met label C of lager en die vast te leggen in de prestatieafspraken.

Het meest belangrijke voor een lange termijn plan is de communicatie vanuit de overheid. Hoe houden we inwoners en bedrijven betrokken om mee te doen in de transitie? Hoe laten we huurders weten wat hun rechten zijn als zij hun woning zelf willen laten verduurzamen? Hoe leggen we simpel en duidelijk uit wat iemand zelf kan en vooral mag doen? De regelgeving moet kraakhelder zijn en daar zullen we het college aan blijven herinneren. Afsluitend nog één vraag aan de wethouder: hoe vieren we successen als subdoelstellingen zijn behaald?

Tot slot willen we de ambtenaren bedanken voor het energieplan dat voor ons ligt. Een goed begin is het halve werk. Dat wij instemmen mag duidelijk zijn, we kunnen niet anders dan dit plan toejuichen.

Laten vol energie werken aan de energietransitie.

Houten Anders! stemde VOOR het Energieplan 2020 – 2025

VOOR de motie evaluatie jaarplannen.

TEGEN de motie financiële raming.

Meer informatie:

Klik hier voor het energieplan, moties en meer.

Klik hier voor een videoverslag van de raadsvergadering.

Prestatieafspraken 2020 (Viveste, gemeente, HAR Houten)

Volg ons