Skip links

1 juni 2021

Een les in ineffectiviteit

In de gemeenteraad heb je elkaar nodig als je iets wil bereiken, alleen al vanwege het simpele feit dat je als enkele fractie geen meerderheid hebt in de raad. De fracties in de gemeenteraad hebben gemeen dat ze allemaal het beste willen  voor de inwoners van Houten. Iedere fractie doet dat vanuit zijn eigen visie en dus is het logisch dat er soms meningsverschillen zijn. Als fractie moet je dus investeren in je relatie met de overige fracties in de gemeenteraad. Simpelweg omdat je dan effectiever bent.

Tijdens de raadsvergadering op 27 mei werd een door ITH en SGP ingediende motie behandeld over de kinderboerderij. Samengevat riep de motie op tot een onafhankelijke evaluatie over het gevolgde proces rondom de beëindiging van de subsidierelatie en het daarop volgende faillissement. De exacte tekst van de motie leest u hier.

Gemengde gevoelens

De fractie van Houten Anders! had gemengde gevoelens bij deze motie. Enerzijds wordt er opgeroepen tot het onafhankelijk evalueren van het proces rondom de stopzetting van de subsidie aan Stichting Buitenwereld. Dit vergroot de transparantie en daar staan wij voor. Anderzijds wordt uit de tekst van de motie niet duidelijk wat het uiteindelijke doel van deze evaluatie is. Daar was de motie niet transparant over. Ga je de uitkomst gebruiken als een stok om mee te slaan en ben je uit op de scalp van de wethouder? Of wil je de evaluatie gebruiken om er lering uit te trekken en om aan de betrokkenen bij dit proces  te laten zien dat je hen serieus neemt? Dat zij recht hebben op antwoorden op vragen en erkenning van gevoelens, die bij hen leven? Voor Houten Anders! Is het antwoord op deze vraag van wezenlijk belang. Houten Anders! staat voor transparantie en wil bijdragen aan kwalitatief betere besluitvorming. Hier heeft iedere inwoner van Houten baat bij. Aan de andere kant is de fractie minder geïnteresseerd in de afrekencultuur, die in de huidige tijd soms hoogtij lijkt te vieren onder invloed van veel lawaai. Partijen bereiken er niks mee, anders dan het chagrijn van collega-partijen.

Veel tijd om antwoord op die vraag te krijgen was er niet. De motie was pas ver in de avond van de 26e mei beschikbaar, terwijl hij al op 11 mei was aangekondigd in het Ronde Tafel Gesprek (RTG) over dit onderwerp. Dit maakte het vrijwel onmogelijk om voorafgaand aan de raadsvergadering de motie met de fractie te bespreken en dan ook nog in overleg te treden met de indieners van de motie. De fractie besloot daarom de behandeling in de raadsvergadering af te wachten en daar onze opmerkingen kenbaar te maken.

Samenwerking

Zoals eerder benoemd heb je elkaar nodig in de raad als je iets wil bereiken. Als je steun voor je motie wil, kan dit door vragen van mederaadsleden over de motie te beantwoorden en de motie te verduidelijken waar nodig. En als dat niet voldoende is om steun te verwerven, dan kun je nog bij de andere fracties polsen wat er nodig is om wél steun voor de motie te krijgen en de tekst waar nodig op details aan te passen. Oftewel, de samenwerking zoeken. Dit alles gebeurde niet. In plaats daarvan werden mederaadsleden getrakteerd op het verwijt kritisch op de tekst van de motie te zijn, waar zij beter kritisch op het handelen van de wethouder konden zijn. De wethouder kreeg ondertussen ook nog enkele verwijten te verteren, die voor de fractie van Houten Anders! nog niet vast staan. Het was een bijzondere manier van steun zoeken.  En ook toen uiteindelijk de antwoorden op de vragen over de motie alsnog kwamen, gaf dit Houten Anders! te weinig aanknopingspunten om met deze motie in te stemmen. Er was onvoldoende vertrouwen dat de motie met positief-kritische intenties werd ingediend, wat voor Houten Anders! van doorslaggevend belang is. Ook de meeste andere fracties waren niet overtuigd met als resultaat dat de motie met ruime meerderheid werd verworpen.

Effectiviteit

Grote woorden en het zoeken van de confrontatie zorgen voor veel onrust. Ze wekken naar buiten toe de indruk dat je je met ziel en zaligheid inzet voor de inwoners van Houten door pogingen te doen deze zelf gecreëerde onrust weg te nemen. De vraag is of je daarmee iets bereikt voor de inwoners, die je zegt te vertegenwoordigen. Na de behandeling van de motie over de kinderboerderij moet het antwoord daarop “nee” zijn. De inwoner van Houten die op 27 mei de gemeenteraadsvergadering heeft gevolgd, heeft hier gezien hoe de indieners van de motie over de kinderboerderij een les in ineffectiviteit gaven.

Houten Anders! pakt het graag anders aan. Want ook Houten Anders! wil dat de kinderboerderij voor de toekomst behouden blijft en is kritisch over het proces rondom de beëindiging van de subsidie van Buitenwereld en over het subsidiebeleid in het algemeen. Daarom zijn er schriftelijke vragen gesteld over zowel Buitenwereld als het subsidiebeleid in het algemeen aan het college gesteld. Deze zijn deels beantwoord maar vergen ook deels nog nader onderzoek van het college. Het blijkt namelijk ingewikkelde materie te zijn. Tijdens de raadsvergadering gaf de wethouder aan deze vragen erg te waarderen, omdat ze het college de kans geven haar eigen beleid te evalueren en hij hier een mogelijkheid in ziet om ervan te leren. Dit komt wellicht minder aansprekend over, maar is wel effectief. En daar hebben de inwoners van Houten uiteindelijk veel meer aan. De inwoners van Houten verdienen een inwonerspartij die dingen voor elkaar krijgt.

Wij wachten de antwoorden van de wethouder op onze vragen af en zullen ook deze weer kritisch bekijken.

Houten is uniek en dat maakt Houten Anders!

Stemgedrag

Houten Anders! stemde TEGEN de ingediende motie

Meer informatie

Motie 113 Onafhankelijke toetsing verloop bezwaarprocedure kinderboerderij

Schriftelijke vragen Houten Anders! over faillissement St.Buitenwereld

Antwoordbrief op schriftelijke vragen fractie Houten Anders over Kinderboerderij Houten mei 2021

Bijlage 1 Mail 27 september 2020 stichting Buitenwereld opstappen bestuur

Bijlage 2 Activa- en vaststellingsovereenkomst inz. faill. Stichting Buitenwereld ondertekend door curator en koper

Volg ons