Skip links

12 maart 2019

Draaiprogramma windpark Houten

Op dinsdag 12 maart 2019 heeft de gemeenteraad gesproken over het draaiprogramma Windpark Houten. De gemeenteraad kiest ervoor om de proef van het aangepaste draaiprogramma niet voort te zetten, omdat zij de licht gestegen ervaren geluidsoverlast van een enkeling zwaarder laat wegen dan de mindere of gelijkblijvende overlast van een ruime meerderheid. Dat er onder die omstandigheden meer energie wordt opgewekt, wordt onvoldoende in de afweging meegenomen. Houten Anders! is bezorgd dat het stopzetten van deze proef zal leiden tot nieuwe rechtszaken, waarbij uiteindelijk alle afspraken met inwoners komen te vervallen. We vinden het daarom een gemiste kans dat het college ons amendement niet heeft omarmd. We waarschuwen ervoor dat dit op de lange termijn slechter uit kan pakken voor alle omwonenden en onze gemeente.  

Uilenveren en dempers

In 2015 is motie 086-2015 aangenomen. Deze riep op om te komen tot afspraken waarbij de nachtelijk overlast zou worden geminimaliseerd en de windmolens maximaal zouden draaien om daarmee maximaal stroom op te wekken. Vervolgens zijn een aantal oplossingsrichtingen in kaart gebracht die recht deden aan deze motie. Men plaatste uilenveren, onderzocht de bromtoon en voerde een proef uit met een aangepast draaiprogramma. 

De uilenveren en de dempers om de bromtoon te verminderen zijn uitgevoerd, maar door een impasse tussen college, Eneco en omwonenden is het nooit van een aangepast draaiprogramma gekomen. In 2017 is motie 068-2017 nagenoeg unaniem aangenomen die opriep tot het alsnog het uitvoeren van een aangepast draaiprogramma. Daarmee moest worden na gegaan of de geluidsbelasting voor de omgeving nog verder kon worden teruggebracht. Het was bedoeld om hiermee het laatste stukje informatie te verschaffen om het beeld compleet te maken. De twee moties kunnen niet los van elkaar worden gezien.

Aangepast draaiprogramma

Uit het door Universiteit van Utrecht uitgevoerde onderzoek, kan worden geconcludeerd dat de ervaren geluidsoverlast de laatste jaren licht is afgenomen. Tijdens het aangepaste draaiprogramma is bij gelijkblijvende geluidsoverlast veel meer duurzame energie opgewekt. Een kleine groep omwonenden heeft meer geluidsoverlast ervaren. Een gemeenteraad staat opgesteld om beslissingen te nemen in het algemeen belang en daarmee de belangen van zoveel als mogelijk mensen. Het aanpassen van maatwerkvoorschriften doet zowel recht aan de belangen van de omwonenden als aan de belangen van partijen die zich inzetten voor duurzame energie als aan de bedrijfsbelangen van Eneco. Hiermee wordt de kans verkleind dat partijen de regels zullen aanvechten en omwonenden de kans lopen met niks te eindigen.

Tijdens het aangepaste draaiprogramma is voldaan aan de standaard geluidsnormen. De hoogst optredende Lden-waarde is 45 dB en voldoet daarmee aan de norm van 47 dB. De hoogst optredende Lnight-waarde is 39 dB en voldoet daarmee ook aan de norm van 41 dB. Windpark Houten heeft een potentiële opbrengst van 13000 mWh, waarmee 4300 huishoudens van energie kunnen worden voorzien. Bij het hanteren van de huidige maatwerkvoorschriften is er een capaciteitsverlies van vermoedelijk 25-30% in vergelijking met het aangepaste draaiprogramma en 30 – 35 % verlies in vergelijking met voluit draaien.

Betoog

Het College heeft in juli 2017 opdracht van de gemeenteraad gehad, om samen met Eneco een proef te doen voor Windpark Houten. Dit met een aangepast draaiprogramma. Wij als gemeenteraad hadden het doel om te kijken of de geluidshinder voor de omwonenden nog verder teruggebracht kon worden.

Houten Anders! is groot voorstander van deze proef, omdat wij willen weten of wij de meest efficiënte oplossing kunnen vinden. Dus maximaal rendement met minimale overlast. Vanavond moeten wij instemmen met de conclusie dat de proef met aangepast draaiprogramma niet heeft geleid tot de gewenste daling van de door omwonenden ervaren geluidshinder, volgens de samenvatting van het raadsvoorstel.

Houten Anders! is groot voorstander van groene energie en duurzaamheid. Houten Anders! wil uiteraard draagvlak van omwonenden, maar wij realiseren ons ook dat dit niet makkelijk en vaak onmogelijk is om iedereen tevreden te houden bij de keuzes die wij maken.  

Als wij het rapport van de Universiteit Utrecht lezen, dan lezen wij drie dingen:

  1. De proef met betrekking tot het alternatieve draaiprogramma is correct uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een behoorlijke toename van het aantal draaiuren in de nacht, in geluidstille modus.
  2. Tijdens de proef is de geluidsoverlast als geheel niet afgenomen, maar ook niet toegenomen.
  3. De geluidsoverlast tijdens de nacht in het bijzonder, is voor de steekproef als geheel niet afgenomen, maar ook niet toegenomen.

Wat ons opvalt is dat de extra draaiuren gedurende het aangepaste draaiprogramma een opbrengst geven dat ligt tussen de 25-30% meer dan bij het draaiprogramma waar u ons vraagt voor te stemmen.

Het onderzoek van de Universiteit Utrecht is opgezet en uitgevoerd met als doelstelling te kijken of het alternatieve draaiprogramma minder geluidshinder voor omwonenden heeft verzorgd. Dit is niet aangetoond, maar daarbij is een toename van geluidsoverlast ook niet aangetoond. Er is wel 30% meer energieopbrengst gemeten.

Gezien de doelstellingen van het college qua duurzaamheid verbaast het ons dat ze toch kiezen om terug te gaan naar het huidige draaiprogramma in Windpark Houten. Dit omdat er geen extra overlast uit voort gekomen is, en wel meer opbrengst in draaiuren.

Houten Anders is het met D66 eens dat met het alternatieve draaiprogramma de gewenste situatie “maximaal draaien bij minimale overlast” is bereikt en steunt dus het amendement om het draairegime bij Eneco aan te passen naar het aangepaste draaiprogramma en dit te verwerken in de maatwerkvoorschriften.

Reactie

Wij zijn teleurgesteld dat er door dit college niet verder is gekeken dan de licht toegenomen geluidshinder van enkele omwonenden. Dat het aangepaste draaiprogramma Windpark Houten niet geleid heeft tot een aantoonbare toename van geluidshinder is voor ons voldoende. Het algemene belang had hier zwaarder moeten wegen. Het besluit dat het college heeft genomen en waar de gemeenteraad mee heeft ingestemd kan niet op onze steun rekenen. Wij verwachten dat dit besluit zal worden aangevochten en dan zijn inwoners pas echt gedupeerd. 

Stemgedrag

Houten Anders! stemde TEGEN het raadsvoorstel om vast te houden aan het huidige draaiprogramma. Wij stemden wel voor ons eigen amendement, opgesteld met D66. 

Meer informatie

De raadsagenda 

Het amendement

Videoverslag 

Volg ons