Skip links

16 september 2020

College op Ruimtelijke Ramkoers met inwoners

De Ruimtelijke Koers heeft in de gemeente tot veel beweging geleid onder de inwoners. Bijna 400 zienswijzen zijn ingediend door inwoners en ondernemers die zich zorgen maken over de koers die de coalitie heeft gekozen voor de toekomst van Houten. In vier avondsessies kunnen de indieners inspreken tijdens speciale rondetafelgesprekken, waarna de raad zelf nog slechts één avond heeft om het college te bevragen. De grote vraag is in hoeverre er voor die tijd nog aanpassingen worden gedaan aan de Ruimtelijke Koers op basis van de ingediende zienswijzen. 

Wat Houten Anders! betreft is het zeer onduidelijk waar straks in het raadsvoorstel met betrekking tot deze Ruimtelijke Koers over gestemd gaat worden. Is dit alleen een kennisname van deze Koers of worden er al daadwerkelijke keuzes vastgelegd in december? 

Zienswijzen verdienen een vervolg

Wat zeker is, is dat Houten Anders! op de hoofdlijnen van de Ruimtelijke Koers zoals die voor ons ligt grote bezwaren ziet. Het allerbelangrijkste is de participatie van de inwoners en het bijbehorende proces. Er is een ruim voortraject geweest, met sessies, fietstochten en een expositie. Als er daarna vierhonderd zienswijzen worden ingediend geeft dat toch wel aan dat er diepgaande vervolgsessies met inwoners moeten plaatsvinden over de inhoud. Er is behoefte aan meer concrete informatie, duidelijke toezeggingen en verklaring van keuzes. Vier RTG’s waar mensen mogen inspreken met 3 minuten spreektijd en één raads-RTG is geen participatietraject. We willen een duidelijk vervolg zien op de 400 zienswijzen. 

Houten is uniek

Wat betreft de inhoud van de Ruimtelijke Koers zelf zien wij grote struikelblokken. Waarom is er gekozen voor de Doornkade als gebied om woningen te bouwen? Er zijn Sterkte-Zwakte analyses opgenomen in de documentatie, maar nergens wordt uitgelegd wat de doorslaggevende argumenten zijn voor de Doornkade. Sterker nog, veel argumenten raken kant noch wal. Houten Anders! pleit al sinds 2014 voor uitbreiding in Houten Oost. Daar hebben we ruimte, en daar zijn we als Houten goed in. Het verstedelijken van een industrieterrein vlakbij Utrecht en tegen de snelweg, dat is niet wat Houten wil! We zijn geen voorstad van Utrecht. 

Woningen zijn nodig; veel woningen. Mensen zijn in Houten gaan wonen om het karakter van Houten. In de Ruimtelijke Koers is heel veel ruimte voor appartementencomplexen die variëren in hoogte, tot ver boven de 5 woonlagen en kunnen schouder-aan-schouder staan. Zo kan de Molenzoom bijvoorbeeld een stadsmuur van appartementen gaan vormen. De tekeningen en impressiefoto’s in het Koersdocument laten een stad zien die lijkt op Nieuwegein, of zelfs Utrecht zelf. Wij zijn ervan overtuigd dat we best een groot aantal woningen kunnen verwezenlijken zonder te kopiëren van andere steden. Dit moet creatiever kunnen en in Houten Oost kunnen we onze creativiteit kwijt. 

Met de Rondweg helemaal van het padje af

Tot slot de plannen met betrekking tot de Rondweg. Nu zijn alle wijken eenvoudig bereikbaar voor de auto. Van de snelweg ga je naar de Rondweg tot je bij de wijk komt en via de inprikker rijd je de wijk in. Met de nieuwe plannen wordt het noordwestelijke deel van de Rondweg een binnenweg waar nota bene ook nog een knip in komt. En de enige reden om de weg in de huidige vorm te behouden is voor een buslijn die zeer matig wordt benut. Dat kan toch anders, hier hebben inwoners helemaal niets aan.  

Houten Anders! is niet onder de indruk van de Ruimtelijke Koers. Er zitten slechte keuzes in, het schept enorme verwarring bij inwoners en ondernemers en is nog lang niet klaar om in de gemeenteraad beoordeeld te worden. 

Houten Anders! en ruimte:

 • Woningen bouwen met behoud van het dorpse karakter met stedelijke allures (Houtens DNA) 
 • Groen en Fiets- en voetpaden zijn de basis bij elke ruimtelijke ontwikkeling 
 • Niet bouwen richting Utrecht of Nieuwegein 
 • Geef ruimte aan sociale woningbouw 
 • Ontwikkel de Doornkade voor innovatieve duurzame bedrijven 
 • Bouw Houten uit richting het oosten 
 • Focus op de doelgroep, Houtense woningzoekenden 
 • Beperk hoogbouw tot 5 lagen, een enkel hoger accent is mogelijk 
 • Geef ruimte voor initiatieven van inwoners om te bouwen; werk niet alleen met projectontwikkelaars 
 • Behoud het Rondweg (70) – Inprikker (50) – Woonwijk (30) principe 
 • Bouw ook buiten de Rondweg, zolang een fietstunnel voor verbinding zorgt. 

Lees verder

Op basis van bovenstaand bericht en een interview met Wayne Wilson schreef het Algemeen Dagblad een artikel dat zij op 16 september publiceerde. 

Klik hier om dat artikel van het AD te lezen.

Volg ons