Skip links

28 juni 2022

Er was eens een Coalitieakkoord

Op dinsdag 28 juni 2022 is het coalitieakkoord 2022 – 2026 ter kennisgeving in de gemeenteraad aangeboden. De vier coalitiepartijen hebben hun belangrijkste punten uit dit akkoord toegelicht. Daarna was het de beurt aan de oppositie partijen om hun visie te geven.   

Betoog in de raad

In de gemeenteraad heeft Axel Eerdman ons standpunt over het coalitieakkoord 2022 – 2026 op de volgende manier verwoord:

Geachte voorzitter, raadsleden, betrokkenen en belangstellenden,

Er was eens een coalitieakkoord, voorzitter. Een coalitieakkoord dat leest als een sprookjesboek. Het akkoord is namelijk een opsomming van allerlei wensen die de coalitiepartners hebben, maar nergens staat hoe zij denken dit sprookje te gaan betalen en uitvoeren. Dit kon daarom nog wel eens een sprookje worden dat niet eindigt met ‘… en ze leefden nog lang en gelukkig’.

 

TRANSPARANT PROCES
Er was eens een transparant proces naar dit akkoord toe. Regelmatig kwamen we in openbare samenkomsten bijeen om de laatste stand van zaken te horen van de heer Teeven. Dat was verfrissend. Plotseling stopte deze transparantie en vanavond staan we hier, voorzitter. Sprookjesachtig. In het kennismakingsgesprek met Houten Anders! zag de heer Teeven deze coalitie al voor zich. In dat gesprek werd ons gevraagd of wij eventueel gedoogsteun wilden verlenen aan een coalitie met ITH, Natúúrlijk Houten, VVD en SGP. Voor de duidelijkheid: wij zullen geen gedoogsteun geven aan deze coalitie.

Houten Anders! is soms behoudend, maar vooral een progressieve partij vanuit het midden – en dat mag wel eens gezegd worden. Wij willen behouden wat goed is en samen met inwoners veranderen wat beter voor Houten is. In dat licht zijn we gelukkig met bepaalde keuzes die deze coalitie maakt, maar voor ook heel gelukkig met de keuzes die deze coalitie niet maakt, voorzitter. De coalitie maakt namelijk niet de keuze om het inclusiebeleid te veranderen, zij maakt niet de keuze om de woonvisie, de biodiversiteitsvisie of het parkeerbeleid te herzien. Dank daarvoor, voorzitter. Die continuïteit waarderen wij en wij zullen de nieuwe plannen van de coalitie beoordelen op de inhoud.

 

VERTROUWEN
Het vertrouwen in de politiek is laag en deze coalitie met twee inwonerspartijen heeft een enorme kans om een deel van dat vertrouwen te herstellen door te zeggen wat zij doen en te doen wat zij zeggen. Het helpt dan niet als zij de suggestie wekken dat jarenlange plannenmakerij in enkele maanden kan worden veranderd. Toch zal deze coalitie met bloedspoed onderzoeken of het Windpark Goyerbrug misschien toch nog op een andere plek kan worden gerealiseerd. Daarmee wekt deze coalitie een verwachting die zij volgens ons niet zal kunnen waarmaken. De belofte rondom Windpark Goyerbrug is een voorbeeld van beloften zonder resultaat en dat is schadelijk voor het vertrouwen in de politiek. Zo doet deze coalitie nog meer beloften die wij nog niet begrijpen. GroenLinks noemde er al meer in hun betoog. Waarom legt u niet gewoon eerlijk uit, dat het windpark er komt? Punt. Dat is pas transparant, voorzitter.

 

INWONERSAKKOORD
Er was eens een wens om dit coalitieakkoord te verheffen tot een inwonersakkoord. Wij hadden er meer van verwacht. Toch kijken we uit naar de samenwerking waar de heer Zandbergen over sprak. Wij hebben zijn uitgestoken hand genoteerd. Het is dus een sprookje met een open einde, die we graag werkelijkheid zien worden.

Maar genoeg over het proces, voorzitter, we willen het over Houten hebben. Want…

 

JONGEREN
Er was eens een groene en rustige gemeente, voorzitter, met een enorm huizentekort en veel jongeren. En hoewel iedereen beweerde dat deze jongeren de toekomst zijn, hadden zij het niet gemakkelijk, want door een jarenlange pandemie had hun sociale leven een behoorlijke deuk opgelopen. Eenzaamheid onder jongeren werd een groeiend probleem en ook andere mentale problemen zoals depressie staken meer en meer de kop op onder de jongeren in deze gemeente. Bovendien was er geen plek meer voor hen. Zij moesten dus verplicht bij hun ouders blijven wonen tot zij het niet langer uithielden en besloten naar het nabijgelegen Nieuwegein te verhuizen.

 

Maar gelukkig hield de pandemie op. Er kwamen nieuwe leiders die de jongeren alle noodzakelijke aandacht zouden geven. Toch? Dat viel stevig tegen, want toen zij het grote boek van de nieuwe leiders lazen, zagen zij tot hun schrik dat jongeren nauwelijks werden genoemd. Ja, als het over overlast ging, dan werden jongeren wél nadrukkelijk genoemd. En de schrik sloeg hen om het hart toen ze lazen dat het enige jongerencentrum mogelijk verkocht zou worden zonder dat er perspectief op een andere ruimte geboden werd. Waar konden ze dan nog terecht om elkaar te ontmoeten en hoe konden de jongerenwerkers in de gemeente, die vreselijk goed werk doen, nog laagdrempelig contact met hen onderhouden? Ja,… natuurlijk waren er de chillplekken die er gekomen waren op voorspraak van Houten Anders!, maar dat zou nooit genoeg zijn.
Voorzitter, is dit een sprookje zonder gelukkig eind?

 

CULTUUR
Er was eens een groene en rustige gemeente, voorzitter, met een enorme liefde voor kunst en cultuur. Er werden allerlei optredens verzorgd in het lokale theater, van waaruit ook verschillende kunstfestivals werden georganiseerd. En waar ook kunstprojecten werden georganiseerd, waarbij jong en oud, arm en rijk, statushouders en ondernemers met elkaar werden verbonden. Er was in deze gemeente bovendien een collectief van muziekdocenten, twee harmonieën die al meer dan 100 jaar bestonden, een aantal dansscholen, theatergroepen, diverse koren, een kunstcollectief en zelfs een paar kleine musea her en der.

Ook de kunst en cultuur hadden erg te lijden gehad onder de pandemie die twee jaar de gemeente had geteisterd. Artiesten mochten niet meer samenkomen om te repeteren, theaters bleven leeg, festivals werden gecanceld. Maar dit jaar, nu de pandemie voorbij was en er nieuwe leiders waren zou het vast allemaal weer goedkomen.

Sommige organisaties werden wel blij van wat zij in het grote boek van de nieuwe leiders lazen. Zo werd het Houtens Muziek Collectief een stevige financiële injectie beloofd. Dat leidde bij de harmonieën weer tot scheve gezichten. Waarom de ene wel en de ander niet? KNA verzorgde immers ook muzieklessen en hadden toch een veel rijkere historie? Daar kwam nog bij dat KNA ook nog eens dreigde dakloos te worden, omdat de vorige leiders geen geschikte vervanging hadden aangewezen. Maar hoe de mensen van KNA ook in het grote boek bladerden, nergens vonden zij iets wat hen enigszins geruststelde. Hun huidige onderkomen en zijzelf, worden gewoonweg niet genoemd! Vanavond is die omissie toegegeven, maar betekent dit dan dat KNA óók een financiële injectie tegemoet kan zien? Bij het theater fronste men ook de wenkbrauwen even. Het theater wilde graag uitbreiden maar had daar wel geld voor nodig. In het grote boek werd gesproken over budgetneutrale investeringen. Dat woord kende men nog niet. Zou dat niet gewoon betekenen dat ze het zelf moesten betalen?

Voorzitter, ook bij de kunst- en cultuur is het ongewis of dit sprookje wel goed af gaat lopen. Het HMC krijgt er zomaar geld bij, maar zoals bij veel andere onderwerpen blijft het volstrekt onduidelijk hoe dit wordt betaald. Kunnen de coalitiepartijen uitleggen, wat budget neutrale investeringen voor Theater aan de Slinger precies zijn? En kan men ook uitleggen waar de extra storting in het evenementenfonds van betaald gaat worden? Het zijn allemaal mooie beloften, maar Houten Anders! kijkt bezorgd vooruit naar het najaar, als duidelijk wordt, wie al deze beloften moet gaan betalen. En wat als het sprookjes blijken?

 

NIET BENOEMD
Er zijn talloze andere onderwerpen in het coalitieakkoord waar we dieper op in kunnen gaan, zoals het gebrek aan aandacht voor sociale huurwoningen, integratie, regio-vervoer en WMO of de onduidelijkheid die u laat bestaan over de betaalbaarheid van de plannen. En dan zijn we nog niet eens ingegaan op de dingen die echt niet kunnen, maar die u wel heeft opgeschreven: zoals de paragraaf over koopgarant of de bewering dat het manifest Houtense Koers ‘brede steun kent’. Die laatste vinden wij ook een prachtig plan, voorzitter, maar steun daarvoor is nog niet aangetoond. Is de coalitie bereid om die steun inzichtelijk te maken?

 

ENERGIE / MAATSCHAPPELIJK VASTGOED
Op het gebied van energie willen we nog wel wat meegeven. Er wordt in het coalitieakkoord vol ingezet op zonne-energie. Maar, zoals onze lokale deskundigen bij EnergieRijk telkenmale zeggen: “Energie die je niet nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken.” Daarom dringen wij er sterk op aan om, zoals in ons amendement bij de resultaatbestemming van 14 juni, ons maatschappelijk vastgoed niet alleen te voorzien van zonnepanelen, maar vooral goed te isoleren en gasloos te maken, zodat ons vastgoed écht op de toekomst voorbereid is. Dit zal ook helpen in het drukken van de verwachte enorme energielasten voor de gemeente. De coalitie zei nee tegen ons amendement. Wilt nu nog het goede voorbeeld geven? Wij rekenen erop!

 

AFRONDEND
Voorzitter, jongeren, cultuur, huurders, onze gemeentelijke financiën, statushouders en integratie worden in het coalitieakkoord gemist. Als progressieve inwonerspartij voelen wij zorg over hoe ons aanstaand gemeentebestuur met al deze belangrijke onderwerpen en kwetsbare inwoners om wil gaan en we doen dan ook nog een klemmend beroep op de coalitie: Welk perspectief is de coalitie nog bereid te bieden op deze thema’s in het collegeprogramma?

Laat ik, ondanks deze kritiek, afsluiten met de felicitaties aan de fracties van ITH, Natúúrlijk Houten, VVD en SGP. En tot slot nog felicitaties aan de jarige heer Van den Berg die dit coalitieakkoord uiteindelijk mag omtoveren in een collegeprogramma. U bent er met z’n allen vast heel trots op. Wij hopen dat het sprookje voor Houten eindigt met ‘… en zij leefden nog lang en gelukkig’.

Stemgedrag

Houten Anders! stemde VOOR het raadsvoorstel.

Meer informatie

Raadsagenda, raadsvoorstel, moties en amendementen

Videoverslag van de raadsvergadering

Volg ons