Skip links
Kaart van Houten met daarop de 7 locaties

23 november 2021

Blijven bouwen, vertraging voorkomen

Op dinsdag 23 november 2021 heeft de gemeenteraad gesproken over het raadsvoorstel ‘Blijven bouwen, vertraging voorkomen’. Het raadsvoorstel komt op verzoek van de gemeenteraad. De gemeenteraad wil voorkomen dat er na het wegstemmen van de Ruimtelijke Koers niets meer aan het woningtekort gebeurt. Als we zouden wachten tot er een nieuwe visie zou worden gemaakt, dan zou er te lang te weinig worden gebouwd en daar wordt niemand in Houten beter van. 

Tegelijkertijd zagen wij nog wel ruimte om – zonder snelheidsverlies – de leefomgeving op basis van de kavelpaspoorten vast te leggen in een deelgebiedsvisie. Daarmee wilden we voorkomen dat de afzonderlijke projecten nu, ook bij toekomstige bouw rondom deze kavels een op zichzelf staand project blijven.

De gemeenteraad stemde tegen dat amendement. Wij hebben desondanks wel voor het raadsvoorstel gestemd. Het is voor ons belangrijk dat er gebouwd wordt. We zien in de toekomst nog wel andere mogelijkheden om te voorkomen dat het afzonderlijke bouwen tot verrommeling zal leiden. 

Betoog

In de gemeenteraad heeft Wayne Wilson ons standpunt over het raadsvoorstel op de volgende manier verwoord:

Geachte voorzitter, raadsleden, betrokkenen en belangstellenden,

Met dit raadsvoorstel geeft het college uitvoering aan motie 120, waarmee PvdA, D66, VVD, CDA, CU en GroenLinks samen met Houten Anders! hebben verzocht om dit plan. Na het afstemmen van de Ruimtelijke Koers, wilden we gezamenlijk voorkomen dat de broodnodige nieuwbouw zou komen stil te vallen met alle gevolgen van dien. De tekorten op de woningmarkt in onze regio horen bij de grootste van Nederland en daar hebben wij in Houten allemaal last van. De nood aan woonruimte blijft daarom voor ons de belangrijkste reden om ons constructief op te stellen.

Dat betekent niet dat wij de zorgen van de insprekers niet begrijpen of zonder enige opmerking kunnen instemmen met dit voorstel, voorzitter.

Leefomgeving

Want de insprekers tijdens de RTG op dinsdag 9 november hebben wat ons betreft een heel belangrijke zorg aangestipt: Op welke manier houden kavelpaspoorten ook rekening met de leefomgeving rondom het kavel?

Wie kantoren ombouwt moet van een kantooromgeving ook een woonomgeving maken. Dit is bij alle reeds getransformeerde kantoorpanden nooit gebeurd. De ergernissen van omwonenden zijn groot, maar ook de nieuwe bewoners zadelen we op met een valse start. Zij lopen tegen praktische problemen aan en krijgen moeilijker contact met de buurt (o.a. afval, ontmoetingsplekken etc.), omdat het in veel gevallen nog geen woongebied is. Ook naar de toekomst toe, is het van belang dat er een zekere lijn in de deelgebieden komt en dat die lijn behouden blijft. De participatie ten behoeve van de kavelpaspoorten biedt een kans om tot een deelgebiedsvisie rondom het kavel te komen. Daarmee wordt verrommeling naar de toekomst toe voorkomen. Het amendement is voor het grootste deel opgesteld in samenspraak met de Molenzoom groep.  

Kavelpaspoorten

Wij onderstrepen het belang van de kavelpaspoorten. Daarom dienen wij samen met de SGP het amendement in om ook te komen tot een kavelpaspoort voor het Luno-project. We tekenen ook mee met het amendement dat pleit voor huizen op het water. Deze woningen voegen diversiteit toe aan het woningaanbod in Houten.

Ter afsluiting nog een opmerking over Forum. Er is meer mogelijk in het centrum, maar het moet in samenhang worden bezien en er is nog te veel onduidelijk. Ons amendement kan daar een bijdrage aan leveren, zonder dat er hoeft te worden uitgesteld. Er moet inderdaad snel iets gebeuren met het gebouw waar de Bibliotheek en Van Houten & co in zitten. De initiatiefnemers die zich al hebben gemeld, hebben veel grotere plannen tussen het gemeentehuis en College de Heemlanden. Dat gaat veel verder dan de bibliotheek alleen. Wij vragen ons daarom af of het verstandig is om nu al te beslissen over Forum. Wethouder, kunt u aangeven in welke mate dit hele gebied (dus tussen gemeentehuis en Heemlanden) onderdeel kan worden van de beslissing die wij vanavond nemen?

Betrokkenheid

Voorzitter, met ons amendement betrekken we de omgeving van de kavelpaspoorten nadrukkelijk bij de ontwikkelingen met dank aan de Molenzoomgroep. Wij zien deze politieke betrokkenheid gráág, en gelukkig zien wij dat ook steeds meer. De Molenzoom groep, het manifest Houtense Koers, maar ook de DOBB-groep hebben laten zien dat Houtenaren mee willen denken. Zie dat als een kans en koester die betrokkenheid.

Die betrokkenheid van inwoners maakt Houten uniek en dat maakt Houten Anders.  

Stemgedrag

Houten Anders! stemde VOOR het raadsvoorstel

Meer informatie

Raadsagenda, raadsvoorstel, moties en amendementen

Amendement – HA! – Deelgebiedsvisies (pdf)

Projectpagina Gemeente Houten: Blijven bouwen, vertraging voorkomen

Videoverslag van de raadsvergadering

Volg ons