Skip links

27 oktober 2020

Begroting 2021

Op dinsdag 27 oktober stemde de Houtense gemeenteraad unaniem in met de begroting 2021. In de begroting staan de plannen van het college en de verwachte kosten die bij deze plannen horen voor het komend jaar. Dit jaar is er veel onzekerheid vanwege het coronavirus en vanwege de kosten voor de jeugdzorg. Het is onduidelijk hoeveel het gaat kosten.

De gemeenteraad riep het college op om een onderzoek naar mogelijkheden om schuldhulpverlening voor zelfstandige ondernemers te ontwikkelen. Verder heeft de gemeenteraad het college verzocht om samen met andere gemeenten in gesprek te gaan met het Rijk over de manier waarop huishoudelijke hulp als algemene voorziening kan blijven bestaan. Op dit moment moeten gemeenten – ook Houten – door het abonnementstarief veel geld bijleggen om de huishoudelijke hulp te blijven bieden. 

In de gemeenteraad heeft Wayne Wilson ons standpunt over de begroting op de volgende manier verwoord:

Geachte aanwezigen, 

Voorzitter, voor ons ligt de begroting 2021. 

Houten Anders begint met een compliment;  
Wij bemerken een groot verschil met eerdere begrotingen.  
De indicatoren zijn logischer aangepast aan de doelstellingen  en daarmee is de begroting beter leesbaar, hartelijk dank daarvoor. 
Wij hopen wel dat in het vervolg de raming van de indicatoren bij een stijging of daling nader toegelicht worden. 

Nu is het voor ons helaas niet altijd duidelijk waarom men de bewegingen verwacht. 
Bewegingen vragen om een vergelijk ten opzichte van voorgaande jaren.  Wij verzoeken daarom een toezegging van het college om, bij presentatie van de tabellen, ook een kolom van het voorafgaande jaar toe te voegen.  Als voorbeeld noemen wij de subsidieplafonds. 

Natuurlijk… Ook wij hebben grote zorgen over de gevolgen van COVID-19  en ja, ook wij hechten grote waarde aan de Houtense dynamiek. 

Duurzaam, Ondernemend en Dichtbij; niets liever dan dat.  Maar het blijft lastig te besluiten als er zoveel zaken onvoorspelbaar zijn. 

Bij ons leeft er een sterke behoefte de Covid-effecten helder en inzichtelijk te houden , omdat voor ons niet alle kostenstijgingen vanzelfsprekend zijn.  
Arbeid en inzet zijn vaak in plaats van andere werkzaamheden en daarom niet altijd per definitie kostenverhogend.  

Nu zien wij bijna bij al onze disciplines en verbonden partijen een stijging in kosten, helaas niet altijd met een directe of indirecte verantwoording. 

Houten Anders heeft technische vragen gesteld tijdens de rtg over ombuigingen in het meerjarig uitvoeringsplan Sociale Koers. De vastgestelde ombuigingen en de daarbij behorende kosten blijven voor ons een grote zorg. Wij vinden dat wij voor het sociaal domein moeten inzetten op grip en beheersmaatregelen. Daar horen voor ons ook heldere taakstellende prestatieafspraken met onze partners bij.  Grip krijgen op het sociaal domein is voor ons een vereiste. 

 Ter afsluiting; Houten Anders is blij de heldere infographic, waarmee wij de inwoners informeren.  Onze complimenten over de wijze waarop inzichtelijk is gemaakt  hoe de uitgaven en inkomsten van de gemeente verlopen. 

Wij pleiten al jaren voor het verbeteren van de communicatie  en deze vorm is een stap in de goede richting. 

Wij hebben de toezegging gekregen dat verwachte stijgingen en dalingen meer worden uitgelegd en dat het gemakkelijker wordt om te zien wat organisaties een jaar eerder aan subsidies kregen volgens het subsidieplafond. 

Houten Anders! stemde VOOR de Begroting 2021

VOOR de motie ‘huishoudelijke hulp’

VOOR de motie ‘schuldhulpverlening voor zelfstandigen’.

Meer informatie:

Klik hier voor de begroting 2021, moties en meer.

Klik hier voor een videoverslag van de raadsvergadering.

Volg ons