Skip links
De begroting 2020 in één oogopslag geeft een overzicht van alle inkomsten en uitgaven voor dat jaar weer..

29 oktober 2019

Begroting 2020

De gemeenteraad sprak op 29 oktober 2019 over de begroting 2020, ofwel over de verwachte inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het jaar 2020. Het Rijk geeft minder geld uit en daarom krijgt de gemeente automatisch minder geld. Tegelijkertijd stijgen de zorgkosten die de gemeente heeft voor de WMO en de Jeugdzorg. Kortom, er moet ook heel veel worden bezuinigd, terwijl het economisch goed gaat.

Ambities bijstellen

Houten Anders! vindt dit een zeer ongelukkige situatie, maar kan die systematiek niet veranderen. En als je minder geld te besteden hebt, dan stel je je ambities bij… Toch?! Dit college niet. Er wordt bezuinigd op de jeugdzorg, WMO en het groenbeheer. Houten Anders! zou het passend hebben gevonden als het college ook een deel van haar eigen ambities zou bijstellen en stemt vooral daarom tegen deze begroting. Ook is het voor ons heel duidelijk, dat de manier van bezuinigen voor het jaar 2020 niet gaat brengen wat het college ervan verwacht. De bezuinigingen zijn niet realistisch. Wel hebben wij een aantal moties en amendementen gesteund, om een aantal keuzes van het college bij te sturen. 

Betoog in de raad

In de gemeenteraad heeft Wayne Wilson ons standpunt over de begroting 2020 op de volgende manier verwoord:

Geachte voorzitter, leden van de raad, 

Ook dit jaar is er weer een stap gezet in het transparant maken van onze begroting voor onze inwoners. HA! Wil een compliment geven aan alle medewerkers die dit mogelijk hebben gemaakt. Het is een lang gekoesterde wens van HA! om onze begroting begrijpelijk en transparant richting onze inwoners te communiceren. Er zijn zeker nog verbetermogelijkheden in de leesbaarheid van onze begroting. Wij roepen het college op om niet te stoppen met het verbeteren van de leesbaarheid. 

Ten aanzien van de begroting is HA! minder positief. Het college is er in geslaagd om een sluitende begroting te presenteren. Echter, hiervoor is een ‘greep’ uit de beklemde reserves nodig (BTW compensatiefonds). Ook zijn er stevige bezuinigingen ingeboekt op het sociaal domein. Daarnaast zijn er nog andere bezuinigingsvoorstellen waaronder minder storten in de BOR. 

Voorzitter, wij zien risico’s in deze voorstellen. 

Worden de bezuinigingen wel behaald? Gaat dit ten koste van de beschikbaarheid van de zorg? Gaat dit ten koste van de kwaliteit van de geleverde zorg? 

Dat zijn voor HA! relevante vragen. Het mag niet zo zijn dat wij niet kunnen voldoen aan de zorgvraag van onze inwoners. Dat is voor HA! een belangrijk speerpunt. 

Het is nu onvoldoende duidelijk of het college dit kan waarmaken. 

Een aantal jaar geleden is er extra gestort in de BOR, er waren onvoldoende middelen. Lopen we dit risico straks weer? Dan is deze bezuiniging een lege huls. Het lijkt er in ieder geval op dat het college een voorsprong neemt op de discussie over het beeldkwaliteitsniveau, met minder geld kan dat zeker niet omhoog. Dat is een ambitie die HA! op z’n minst wil kunnen bespreken bij het vaststellen van het meerjarig onderhoudsplan. 

HA! kan de keuzes van dit college helaas niet steunen. 

Het zijn helaas financieel moeilijke tijden. Dat vraagt om een meer fundamentele discussie over onze uitgaven. Daarbij horen ook de uitgaven in het kader van de ambities van dit college. Helaas heeft het college deze vooraf buiten de mogelijke bezuinigingen gehouden. 

Wij zullen derhalve tegen deze begroting stemmen. 

Stemgedrag

Houten Anders! stemde tegen het aangepaste raadsvoorstel met betrekking tot de begroting 2020.

Meer informatie

Raadsagenda, het voorstel, de amendementen, moties en meer.

Videoverslag van de raadsvergadering.

Begroting 2020 in één oogopslag.

Volg ons