De gemeenteraad sprak op 29 oktober 2019 over de verwachte inkomsten en uitgaven in 2020, ofwel onze begroting. Het Rijk geeft minder geld uit en daarom krijgt de gemeente automatisch minder geld. Tegelijkertijd stijgen de zorgkosten die de gemeente heeft voor de WMO en de Jeugdzorg. Kortom, er moet ook heel veel worden bezuinigd, terwijl het economisch goed gaat. Een zeer ongelukkige situatie. En als je minder geld te besteden hebt, dan stel je je ambities bij… toch? Nee, dit college niet. We wordt er op de jeugdzorg, WMO en het groenbeheer bezuinigd. Houten Anders! zou het passend hebben gevonden als het college ook een deel van haar eigen ambities zou hebben bijgesteld en stemt daarom tegen deze begroting. Wel hebben wij een aantal moties en amendementen gesteund.

Onze bijdrage in het debat:

Geachte voorzitter, leden van de raad,

Ook dit jaar is er weer een stap gezet in het transparant maken van onze begroting voor onze inwoners. HA! Wil een compliment geven aan alle medewerkers die dit mogelijk hebben gemaakt. Het is een lang gekoesterde wens van HA! Om onze begroting begrijpelijk en transparant richting onze inwoners te communiceren. Er zijn zeker nog verbetermogelijkheden in de leesbaarheid van onze begroting. Wij roepen het college op om niet te stoppen met het verbeteren van de leesbaarheid.

Ten aanzien van de begroting is HA! minder positief. Het college is er in geslaagd om een sluitende begroting te presenteren. Echter hiervoor is een ‘greep’ uit de beklemde reserves nodig (BTW compensatiefonds). Ook zijn er stevige bezuinigingen ingeboekt op het sociaal domein. Daarnaast zijn er nog andere bezuinigingsvoorstellen waaronder minder storten in de BOR.

Wij zien risico’s in deze voorstellen.

Worden de bezuinigingen wel behaald? Gaat dit ten koste van de beschikbaarheid van de zorg? Gaat dit ten koste van de kwaliteit van de geleverde zorg?

Dat zijn voor HA! de echt relevante vragen. Het mag niet zo zijn dat wij niet kunnen voldoen aan de zorgvraag van onze inwoners. Dat is voor HA! een belangrijke speerpunt.

Het is nu onvoldoende duidelijk of het college dit kan waarmaken.

Een aantal jaar geleden is er extra gestort in de BOR, er waren onvoldoende middelen. Lopen we dit risico straks weer? Dan is deze bezuiniging een lege huls. Het lijkt er in ieder geval op dat het college een voorsprong neemt op de discussie over het beeldkwaliteitsniveau, met minder geld kan dat zeker niet omhoog. Dat is een ambitie die HA! Op z’n minst wil kunnen bespreken bij het vaststellen van het meerjarig onderhoudsplan.

HA! kan de keuzes van dit college helaas niet steunen.

Het zijn helaas financieel moeilijke tijden. Dat vraagt om een meer fundamentele discussie over onze uitgaven. Daarbij horen ook de uitgaven in het kader van de ambitie van dit college. Helaas heeft het college deze vooraf buiten de mogelijke bezuinigingen gehouden.

Wij zullen derhalve tegen deze begroting stemmen.

Wij steunden de volgende moties en amendementen met betrekking tot de begroting:

[deze info volgt nog]